• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Zrozumiteľná zmluva

ZROZUMITEĽNÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Niekedy sa zdá, že zrozumiteľná zmluva je oxymoron. Zákon o sociálnych službách poskytovateľov priamo vyzýva, aby ich zmluvy boli zrozumiteľné pre ľudí, ktorí ich podpisujú.

V spolupráci s Marošom Matiaškom a Luciou Cangárovou (RPSP) sme pripravili súbor vzorov zmlúv pre poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí chcú byť transparentní a zrozumiteľní.  Tieto návrhy zmlúv, napĺňajú kritérium zrozumiteľnosti a obsahujú všetky nutné náležitosti podľa zákona o sociálnych službách. Pripravili sme aj súbor zmlúv v ľahko čitateľnom jazyku, ktoré sú podľa nás štandardom kvalitného poskytovateľa sociálnych služieb. Nižšie nájdete 18 rôznych vzorov pre rôzne druhy a formy sociálnych služieb a manuál, ako s nimi pracovať.

Želáme si, aby tieto materiály pomohli v jasnej a zrozumiteľnej komunikácii, preto ich poskytujeme zdarma.

ZROZUMITELNA ZMLUVA (kompletný materiál s úvodom a manuálom na prácu s ľahkočitateľnými verziami)

Návrhy zmlúv – na stiahnutie vo formáte .docx:

POBYTOVÁ FORMA_zmluva (.docx)

PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA_zmluva (.docx)

AMBULANTNÁ FORMA_zmluva (.docx)

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA_zmluva (.docx)

Zmluvy v ľahko čitateľnom jazyku (vo formáte .pdf):

Podpora samostatného bývania: PSB MUŽPSB ŽENA

Domov sociálnych služieb, ambulantná forma: DSS ambulant MUŽ a DSS ambulant ŽENA

Špecializované zariadenie, ambulantná forma: ŠZ ambulant MUŽŠZ ambulant SENIOR a ŠZ ambulant SENIORKAŠZ ambulant ŽENA

Zariadenie podporovaného bývania: ZPB MUŽZPB ŽENA

Špecializované zariadenie, pobytová forma: ŠZ MUŽ a ŠZ ŽENA a ŠZ SENIOR a ŠZ SENIORKA

Domov sociálnych služieb, pobytová forma: DSS MUŽDSS ŽENA

Zariadenie pre seniorov: ZpS MUŽ  a ZpS ŽENA