• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Podpora podania na Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Nadácia SOCIA podporuje samostatné podanie Mareka Vargu a jeho rodičov (Emílie Vargovej a Martina Vargu) na Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.  Toto podanie predkladajú v zastúpení právnici z Fóra pre ľudské práva Adam Máčaj a  Maroš Matiaško.

Podanie sa predkladá proti Slovenskej republike, ktorá ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len Dohovor) a jeho opčný protokol v roku 2010. Uznáva tak právomoc Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len Výbor) prijímať a posudzovať oznámenia jednotlivcov, ktorí čelia porušovaniu ustanovení Dohovoru zo strany zmluvného štátu.

Toto podanie sa týka pretrvávajúcej diskriminácie na základe zdravotného postihnutia vo forme vylúčenia zo štandardného stredoškolského vzdelávania z dôvodu zdravotného postihnutia. Marek Varga bol vylúčený zo štandardného stredoškolského vzdelávania, pretože ako dieťa s mentálnym postihnutím mohol byť vzdelávaný podľa špeciálneho programu určeného pre deti s mentálnym postihnutím. V tomto programe  nemôže dosiahnuť vzdelávací štandard, ktorý je výslovne stanovený slovenskými zákonmi a vyžadovaný ako podmienka pre stredoškolské vzdelávanie. Prekážka v prístupe k stredoškolskému vzdelávaniu je daná priamo v domácej legislatíve. Toto podanie sa týka porušenia práva na inkluzívne vzdelávanie podľa článku 24 ods. 1 a 2 písm. A) a b) Dohovoru, práva na rovnosť podľa zákona a rovnakej ochrany a rovnakých výhod zo zákona podľa Článok 5 ods. 1 Dohovoru a právo na zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia podľa článku 5 ods. 2 Dohovoru. Pretože Slovenská republika nepristúpila k zrušeniu diskriminačných právnych predpisov v oblasti základného vzdelávania detí s mentálnym postihnutím a nezabezpečila rovnaký prístup k stredoškolskému vzdelávaniu pre všetky deti so zdravotným postihnutím, podanie sa ďalej týka porušenia článku 4 ods. 1 písm. B) podľa ktorého sa od zmluvných strán Dohovoru vyžaduje, aby „prijali všetky príslušné opatrenia vrátane úpravy právnych predpisov alebo zrušenie existujúcich zákonov, iných právnych predpisov, zvyklostí a praktík, ktoré spôsobujú diskrimináciu osôb so zdravotným postihnutím“.

 

O Marekovom príbehu viac tu:

https://dennikn.sk/1988941/chce-studovat-za-chovatela-ale-nas-skolsky-zakon-mu-to-neumoznuje-len-preto-ze-ma-mentalne-znevyhodnenie/?ref=list

Easy Read karanténa

Lucia Cangárová pripravila pre prijímateľov sociálnych služieb ľahko čitateľný materiál, ako sa správať, ak je zariadenie v karanténe.

Chceme starnúť dôstojne aj s podporou štátu

Starnutie populácie v našej spoločnosti je problém, ktorý vyžaduje zodpovedné riešenie. Myslí si to 54 % Slovákov a Sloveniek, bez ohľadu na vek, vzdelanie, výšku príjmu alebo región, v ktorom žijú. Len 11 % s týmto tvrdením nesúhlasí. Ukázal to prieskum SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien, ktorý spolu s ďalšími neziskovými organizáciami neformálne združenými v Aliancii pre dôstojné starnutie, prezentovala vládnym predstaviteľom. Formuluje sa tak spoločenská objednávka, aby sa v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti pristúpilo k významným reformám.

„Očakávania verejnosti od štátu sú vysoké a všetci si uvedomujeme, že je potrebná reforma. Na to, aby jej pozitívne výsledky ľudia naozaj pocítili, aby kvalitná starostlivosť bola reálne dostupná a zároveň, aby bol tento systém udržateľný, je nevyhnutná efektívna spolupráca medzi rezortmi a tiež s odbornou verejnosťou. Sme radi, že o ňu prejavujú záujem a veríme, že stratégie sa pretavia aj do reálnej reformy,“ hovorí Maria Machajdíková z nadácie SOCIA..

Podrobnejšie materiály z diskusie za okrúhlym stolom Aliancie pre dôstojné starnutie nájdete tu a tu.

 

Závery konferencie Nezávislý život 2020

V polovici júna 2020 sme sa stretli online a otvorili sme tému na tento rok: sociálne služby a kompenzácie ako nástroje pre nezávislý život. Počas leta sme pripravili anonymný dotazník pre ľudí, ktorých sa tieto témy najviac dotýkajú – ľudí so zdravotným postihnutím a ich príbuzných. Výsledky dotazníka sme prediskutovali na 5 okrúhlych stoloch. Zamerali sme sa najmä na identifikovanie kľúčových sociálnych služieb a kompenzácií, ktoré sú dôležitými nástrojmi umožňujúcimi nezávislý život v rôznych obdobiach života človeka. Celé znenie záverov nájdete tu. Rozšírené zápisy z okrúhlych stolov nájdete tu.

Správa z konzultácií k Partnerskej dohode

V dňoch 5. až 7. 10. 2020 sme sa zúčastnili na konzultáciách so zástupcami mimovládnych neziskových k návrhu Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027.

Z konzultácií bola vypracovaná správa. K dispozícii ju majú na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), experti SAV a aj zástupcovia Európskej komisie.

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti rokuje so zástupcami MIRRI SR, ako ďalej pracovať s vstupmi a pripomienkami.Celý proces bude monitorovať a bude sa snažiť MIRRI SR pomáhať, aby boli pripomienky a návrhy zvážené a v maximálnej možnej miere zohľadnené.

Správa je k dispozícii tu.

Chceme zostať doma

Podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien by až 93 % Slovákov a Sloveniek chcelo v prípade výrazného zhoršenia svojho zdravotného stavu starostlivosť v domácom prostredí. Iba 7 % by si zvolilo pobytové zariadenie sociálnych služieb. Vysielajú tak silný odkaz Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré pracujú na reforme dlhodobej starostlivosti, aby podporili prechod na komunitné služby a posilnili sociálnu a zdravotnú podporu v domácom prostredí.

Reprezentatívny prieskum na vzorke 1 000 respondentov, realizovaný agentúrou MNFORCE, zisťoval preferencie Sloveniek a Slovákov ohľadom starostlivosti v prípade, že by zostali odkázaní na pomoc iných oni alebo ich blízky. „Výsledky tohto prieskumu nám jasne ukazujú to, čo už dlho tvrdíme. Ak by služby mali vyzerať podľa želaní ľudí, umožnili by im zostať doma medzi svojimi blízkymi. Sociálne služby by mali flexibilne reflektovať na meniace sa potreby ľudí. Teraz je výnimočný čas. Začína sa diskusia o zásadných reformách na Slovensku a využití veľkých objemov financií z Európskej únie, aby sme zvládli ako spoločnosť výzvy, ktoré sú pred nami,“ vysvetľuje zámer prieskumu Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

Na otázku, čo je hlavným dôvodom výberu domáceho prostredia, vyše tretina (37 %) ľudí odpovedala, že je to prirodzené prostredie  („doma je doma“).  Pre štvrtinu opýtaných (25 %) je zasa dôležité to, aby zostali čo najbližšie k rodine.

Domáce prostredie by si ľudia vybrali aj v prípade starostlivosti o dieťa, ktorému by sa výrazne zhoršil zdravotný stav, aj v prípade starostlivosti o seniorov. Ak by sa rodičia mali rozhodovať o starostlivosti o svoje dieťa, ktorého zdravotný stav by sa natoľko zhoršil, že by bolo odkázané na každodennú pomoc iných, až 95 % by si vybralo starostlivosť v domácom prostredí. Aj v prípade seniorov by si             80 % opýtaných želalo, aby o nich bolo postarané doma.

Ak chceme, aby boli rodiny reálne začlenené do spoločnosti a rodičia detí mohli byť zamestnaní, potrebujeme, aby sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo školstva SR dohodli na zriadení komplexnej služby a financovali ju,“ dopĺňa výsledky prieskumu Monika Fričová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

„Súčasná vláda si dala veľké predsavzatia. Nemala by otáľať, ale využiť situáciu. Ak budeme mať dobre nastavený systém a podporíme všetky dostupné možnosti starostlivosti v domácom prostredí, ľudia môžu ostať čo najdlhšie v prirodzenom prostredí. Zároveň tým môžeme znížiť dopyt po pobytových službách, ktoré majú nedostatok miest,“ uzatvára Lýdia Brichtová z Nezávislej platformy SocioFórum.

Prezentáciu k výsledkom prieskumu nájdete tu.

Záznam z tlačovej konferencie je tu.