• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Chceme zostať doma

Podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien by až 93 % Slovákov a Sloveniek chcelo v prípade výrazného zhoršenia svojho zdravotného stavu starostlivosť v domácom prostredí. Iba 7 % by si zvolilo pobytové zariadenie sociálnych služieb. Vysielajú tak silný odkaz Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré pracujú na reforme dlhodobej starostlivosti, aby podporili prechod na komunitné služby a posilnili sociálnu a zdravotnú podporu v domácom prostredí.

Reprezentatívny prieskum na vzorke 1 000 respondentov, realizovaný agentúrou MNFORCE, zisťoval preferencie Sloveniek a Slovákov ohľadom starostlivosti v prípade, že by zostali odkázaní na pomoc iných oni alebo ich blízky. „Výsledky tohto prieskumu nám jasne ukazujú to, čo už dlho tvrdíme. Ak by služby mali vyzerať podľa želaní ľudí, umožnili by im zostať doma medzi svojimi blízkymi. Sociálne služby by mali flexibilne reflektovať na meniace sa potreby ľudí. Teraz je výnimočný čas. Začína sa diskusia o zásadných reformách na Slovensku a využití veľkých objemov financií z Európskej únie, aby sme zvládli ako spoločnosť výzvy, ktoré sú pred nami,“ vysvetľuje zámer prieskumu Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

Na otázku, čo je hlavným dôvodom výberu domáceho prostredia, vyše tretina (37 %) ľudí odpovedala, že je to prirodzené prostredie  („doma je doma“).  Pre štvrtinu opýtaných (25 %) je zasa dôležité to, aby zostali čo najbližšie k rodine.

Domáce prostredie by si ľudia vybrali aj v prípade starostlivosti o dieťa, ktorému by sa výrazne zhoršil zdravotný stav, aj v prípade starostlivosti o seniorov. Ak by sa rodičia mali rozhodovať o starostlivosti o svoje dieťa, ktorého zdravotný stav by sa natoľko zhoršil, že by bolo odkázané na každodennú pomoc iných, až 95 % by si vybralo starostlivosť v domácom prostredí. Aj v prípade seniorov by si             80 % opýtaných želalo, aby o nich bolo postarané doma.

Ak chceme, aby boli rodiny reálne začlenené do spoločnosti a rodičia detí mohli byť zamestnaní, potrebujeme, aby sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo školstva SR dohodli na zriadení komplexnej služby a financovali ju,“ dopĺňa výsledky prieskumu Monika Fričová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

„Súčasná vláda si dala veľké predsavzatia. Nemala by otáľať, ale využiť situáciu. Ak budeme mať dobre nastavený systém a podporíme všetky dostupné možnosti starostlivosti v domácom prostredí, ľudia môžu ostať čo najdlhšie v prirodzenom prostredí. Zároveň tým môžeme znížiť dopyt po pobytových službách, ktoré majú nedostatok miest,“ uzatvára Lýdia Brichtová z Nezávislej platformy SocioFórum.

Prezentáciu k výsledkom prieskumu nájdete tu.

Záznam z tlačovej konferencie je tu.

Ďalšie centrum včasnej intervencie v Lučenci

V okresoch Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš sa za posledné 4 roky narodilo predčasne vyše 150 detí (celkový počet pôrodov za toto obdobie bol 3 496). V banskobystrickej Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta na jednotke vysoko špecializovanej starostlivosti o novorodencov na Neonatologickej klinike SZU poskytnú ročne starostlivosť 400 novorodencom s rôznymi zdravotnými problémami. Rodiny všetkých takýchto detí môžu využívať včasnú intervenciu ako sociálnu službu nadväzujúcu na služby špecialistov v zdravotníctve. Včasnou intervenciou je možné podchytiť problémy detí a ich rodičov tak, aby boli následky do budúcnosti minimalizované. Na Slovensku funguje už sedem centier včasnej intervencie v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Trnave, Trenčíne, Prešove a Žiline. Iniciátorom ich vzniku bola SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien. Dnes sa k nim pripojí aj centrum v Lučenci.

 

Centrá včasnej intervencie (CVI)

Cieľom CVI je poskytovať včasnú podporu formou komplexných služieb pre rodiny s deťmi, ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Tím poradcov (sociálny pracovník, fyzioterapeut, špeciálny a liečebný pedagóg, psychológ či logopéd) poskytuje predovšetkým terénne služby v prirodzenom prostredí rodiny. Asistuje nielen pri podpore vývinu dieťaťa a rodiny, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. „Narodenie dieťaťa je väčšinou sprevádzané radosťou, nehou, ale aj obavami z nepoznaného. Ak príde na svet dieťa, ktorého vývin je rizikový, predstavuje pre každú rodinu náročnú životnú situáciu a množstvo nezodpovedaných otázok. Každé z nich však predstavuje jedinečnú osobnosť so svojimi silnými a slabými stránkami a každá rodina predstavuje systém, v ktorom sa o jeho silné stránky možno oprieť a slabé stránky je potrebné rešpektovať, prijímať a posilňovať. Podstatou sprevádzania rodín detí s rizikovým vývinom v ranom veku je naplniť a vzájomne zladiť ich potreby. Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju a Nadácii EPH, že sa stali partnermi vzniku Centra včasnej intervencie v Lučenci,“ hovorí Vladislav Matej, správca nadácie SOCIA a koordinátor projektu rozvoja včasnej intervencie na Slovensku.

 

Podpora včas

„Podporujeme rodinu včas, to znamená kedykoľvek po narodení dieťaťa, ak je jeho vývin rizikový, alebo sa v priebehu vývinu objavia ťažkosti. Navštevujeme rodinu v jej prirodzenom prostredí a podporujeme vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti a schopnosti. Spolupracujeme so samosprávou a prepájame rodiny na komunitné služby tak, aby boli o nich informované a mohli ich využívať. Podporujeme a iniciujeme komunitné aktivity, ktoré vytvárajú priestor pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím. Naše centrum je tu najmä pre rodiny z okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš,“ hovorí Erika Podhorcová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Lučenci.

 

Vznik centra oceňuje a víta aj Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja: „Centrá včasnej intervencie sa na Slovensku stávajú súčasťou komplexnej starostlivosti o znevýhodnené deti a ich rodiny. Veľmi nás teší, že môžeme stáť pri vzniku Centra včasnej intervencie v Lučenci, ktoré posilní svojou prácou už existujúce centrum v Banskej Bystrici a bude bližšie k rodine, ktorá potrebuje podporu. Banskobystrický samosprávny kraj pristúpil k tvorbe siete CVI systémovo a plánuje podporiť vznik ďalších centier v budúcnosti tak, aby boli ich služby dostupné pre všetky rodiny v regióne.“

Výsledky dotazníka pripraveného v rámci konferencie Nezávislý život 2020

Tohtoročnú konferenciu NEZÁVISLÝ ŽIVOT 2020 – AKÝ BY SME HO CHCELI? sme organizovali v spolupráci s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a Radou pre poradenstvo v sociálnej práci.  Uskutočnila sa v polovici júna 2020 a venovala sa potrebám v rámci sociálnych služieb a kompenzácií.
Pripravili sme preto anonymný dotazník a zber odpovedí prebiehal počas letných mesiacov. Otázky, ktoré boli jeho súčasťou (dotazník bol určený nielen účastníkom konferencie, ale všetkým, ktorých sa tieto témy dotýkajú), sa týkali sociálnych služieb a kompenzácií. Keďže ich vnímame ako nástroje, vďaka ktorým sa ľudia so zdravotným postihnutím môžu vzdelávať, pracovať, bývať, tráviť voľný čas – mať nezávislý život.
V prvej časti dotazníka sme u ľudí so zdravotným postihnutím a tiež ich príbuzných zisťovali, aký je súčasná situácia vo využívaní sociálnych služieb a kompenzácii. V druhej časti dotazníka sme zisťovali, ktoré sociálne služby a kompenzácie považujú za kľúčové v rôznych obdobiach života.

Rozsiahlejšiu analýzu výsledkov tohto dotazníka nájdete tu.

Zhrnutie výsledkov nájdete tu.

Rovnako ich budeme prezentovať v diskusiách s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR či inými stranami.

Včasná intervencia v Európe

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien prispela k novému dokumentu o službe včasnej intervencie k Európskemu semestru.

Celý dokument najdete tu.

Podnety a informácie MNO pre Európsky výbor pre sociálne práva

Spolu s ďalšími organizáciami (Fórum pre ľudské práva, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Validity) sme pripravili podnety a informácie mimovládnych organizácií pre Európsky výbor pre sociálne práva, ktoré sa majú zohľadniť pri prijímaní záverov týkajúcich sa desiatej správy o uplatňovaní revidovanej Európskej sociálnej charty predloženej vládou Slovenskej republiky.

Celé znenie nájdete tu.

Pokračovanie konferencie Nezávislý život 2020

Na konci júna sa v našom kalendári už tretí rok udomácnil termín konferencie Nezávislý život. Minulé roky sme sa venovali príprave Alternatívnej správy pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ako aj dôležitým otázkam, na ktoré by mala slovenská vláda pri odpočítavaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím odpovedať.

Tento rok priniesol zmenu vo vedení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodina SR a nová vláda vo svojom programovom vyhlásení deklarovala ambíciu uskutočniť niekoľko dôležitých reforiem. Je teda veľa tém, o ktorých treba diskutovať. Situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19 nám neumožnila stretnúť sa osobne, a tak sme zvolili nový formát konferencie. Začali sme online stretnutím a budeme pokračovať ďalšími aktivitami – dotazníkom, prieskumom verejnej mienky a pracovnými skupinami.

Vo štvrtok 18. júna 2020 sme mali možnosť stretnúť sa na online konferencii Nezávislý život 2020 – Aký by sme ho chceli? Nad konferenciou prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Keďže sa z pracovných dôvodov nemohla osobne na konferenciu pripojiť, pozdravila účastníkov a organizátorov listom.

V rámci programu vystúpil Branislav Mamojka, predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, a štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková, ktorá predstavila reformné zámery vlády SR, najmä v oblasti sociálnych služieb a kompenzácií. V diskusii rezonovali najmä otázky o novom návrhu na príspevok v odkázanosti a osobnú asistenciu (otázky účastníkov konferencie pre štátnu tajomníčku tu).

V ďalšej časti konferencie sme si predstavili jej „pokračovanie“. V krátkom čase sa začnú formovať pracovné skupiny (môžete sa prihlásiť tu). Práca v nich bude prebiehať počas septembra až novembra 2020. Chceme diskutovať o sociálnych službách a kompenzáciách, ktoré sú dôležitými nástrojmi umožňujúcimi nezávislý život v rôznych obdobiach života človeka.

5 pracovných skupín podľa životného cyklu a ich vedúci:

  1. Ranný vek / 0-7 / Vlado Matej, Monika Fričová
  2. Školský vek (ZŠ a príprava na povolanie) / 7-25 / Martina Petijová, Mária Tomáško
  3. Produktívny vek – práca /25 – 60 / Milan Měchura, Zuzana Polačková
  4. Produktívny vek – bývanie a život v komunite / 25 – 60 / Miro Cangár
  5. Seniorský vek / 60+ / Maria Machajdíková

Počas nasledujúcich týždňov pripravíme dotazník, v ktorom budeme zisťovať, aké formy podpory, služby poskytovať, v akom prostredí ich zabezpečiť, atď. Dotazník rozšírime medzi rôzne cieľové skupiny.  Ďalej budeme realizovať prieskum verejnej mienky. Mal by sa dotýkať toho, kde by sme chceli žiť, ak budeme odkázaní na pomoc iných.

V decembri 2020 by sme publikovali a prezentovali výstupy z aktivít Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tento súhrn pripravíme aj v ľahko čitateľnej verzii.