• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Prístupnosť na Slovensku

Zapojili sme sa do spoločného projektu s maďarskými a českými kolegami - Design fod All, alebo po slovensky Dizajn pre všetkých.

Našim cieľom je spoločne hovoriť o univerzálnom dizajne, príkladoch, kde to funguje a kde nie. Spolupracujeme aj na novom nástroji na hodnotenie prístupnosti budov. V tomto úzko spolupracujeme s priateľmi z CEDA na Fakulte architektúry a dizajnu STU.

Ako prvé sme zmapovali našu legislatívu a podobné správa pripravujú aj naši partneri. Nová stavebná legislatíva na Slovensku je práve v procese schvaľovania v Národnej rade SR. Preto v správe nájdete aj naše pripomienky, ktoré sme k návrhu podávali v rámci medzirezortného pripomienkového konanie. Ak nový zákon podpíše pani prezidentka, malo by sa začať aj s vypracovávaním nových vyhlášok.

Je nám teda jasné, že za nejaký čas budeme našu správu dopĺňať. Pevne veríme, že s pozitívnejšími správa.
Pre viac informácií o projekte môžete sledovať stránku projektu na sociálnej sieti Facebook.
  Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Fond pomoci UKRAJINA

Nadácia SOCIA v úzkej spolupráci s Nezávislou platformou SocioFórum, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na sociálnu pomoc ľuďom z Ukrajiny.

I. Cieľ projektu

Cieľom projektu je sociálna pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí sú závislí na poskytovaní sociálnych služieb, špecializovaných zdravotných služieb, opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately a iných podporných služieb.

II. Kto môže žiadať

Oprávnenými žiadateľmi sú mimovládne organizácie, združené v strešnej organizácii Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.:

 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • nadácie,
 • cirkevné organizácie,
 • Červený kríž,
 • organizácie s medzinárodným prvkom.

Organizácia môže pre predkladaný projekt uchádzať len jednorazovo. V prípade, ak organizácia realizuje viaceré projekty (napr. v iných lokalitách, resp. pre iné cieľové skupiny), môže predložiť aj viac žiadostí.

III. Cieľové skupiny

Žiadať môžu organizácie, ktoré poskytujú podporu pre uvedené cieľové skupiny:

 • deti a dospelí so zdravotným postihnutím,
 • odkázaní/krehkí seniori,
 • ľudia s duševnými ochoreniami,
 • deti bez sprievodu,
 • a iné cieľové skupiny vyžadujúce špeciálny prístup.

IV. Oprávnené výdavky

 • Náklady spojené so špecializovanou prepravou imobilných ľudí alebo ľudí so špecifickými prejavmi (napr. deti s poruchou autistického spektra) na územie Slovenska, v rámci Slovenska alebo do inej prijímajúcej krajiny.
 • Náklady spojené s rozširovaním služieb za účelom prijímania klientov z Ukrajiny (zariadenie a vybavenie priestorov a personálne výdavky).
 • Nákup špecializovaných pomôcok (napr. polohovateľné postele, vertikalizačné vozíky pre deti s DMO, špeciálna dietetická strava, inkontinenčné pomôcky) a liekov (resp. doplatky na ne).
 • Supervízia a podpora pomáhajúcich ľudí v teréne ako prevencia pred ich pred vyhorením (personálne výdavky)
 • Náklady spojené s prekladateľskými službami (personálne výdavky) a príprava podporných a odborných materiálov v ukrajinskom jazyku (príprava a tlač materiálov).

V. Uzávierka

Organizácie môžu predkladať žiadosti o finančný príspevok priebežne od dátumu vyhlásenia výzvy do vyčerpania alokácie vo Fonde POMOC UKRAJINE, najneskôr však do termínu 31. decembra 2022.

VI. Výška podpory

Nadácia rozdelí celkovú sumu 20 000 EUR. Projekty môžu byť podporené:

 • minimálna výška 500 eur
 • maximálna výška 3 000 eur

VII. Podmienky žiadosti o finančný príspevok

Prihlásiť a predložiť projekt môžete iba prostredníctvom elektronického formulára, nájdete ho tu: socia.egrant.sk. Prosíme, neposielajte projekt vytlačený poštou. Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné v projekte vykonať zmeny.

Informácia o výsledku rozhodnutia bude zaslaná na emailovú adresu uvedenú vo formulári  podporeným organizáciám priebežne.

VIII. Hodnotenie

Predložené žiadosti budú hodnotené z pohľadu:

 • obsahového súladu predloženej žiadosti s cieľom výzvy,
 • efektívneho využitie finančných prostriedkov.

IX. Zmluvné podmienky

S úspešnými uchádzačmi o podporu uzatvorí nadácia SOCIA zmluvu o poskytnutí finančného príspevku.

Finančné prostriedky budú po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami poskytnuté príjemcovi prevodom na účet.

Použitie finančného príspevku bude potrebné preukázať kópiou účtovného dokladu a fotografiami.

Čerpanie prostriedkov je možné od podpisu zmluvy do 31. marca 2023.

Termín vyúčtovania poskytnutých prostriedkov je do 30.  apríla 2023.

 

Formulár žiadosti nájdete na https://socia.egrant.sk/

Kontakt

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Záhradnícka 70

821 08 Bratislava

 

Konzultácie: Maria Machajdíková, socia@socia.sk, 0911 137 175.

Žiadosť je možné konzultovať e-mailom alebo telefonicky (po dohode termínu).

Ďakujeme všetkým za podporu ľudí z Ukrajiny!

Staňte sa súčasťou príbehov pomoci krehkým

Ľudia so znevýhodnením a rozvoj sociálnej oblasti pre nás nie je náhodným obsahom.

Poznáte nás. Dlhodobo sa tejto oblasti venujeme a snažíme sa o ovplyvňovanie zákonov, služieb a podpory pre tých, ktorých vnímame ako krehkých.

Krehkých aj preto, že:

 • nie sú silnou organizovanou skupinou, ktorá si vybojuje čo potrebuje, aby mohli žiť bežný život,
 • pre ľudí, žijúcich rýchly život sú ľudia so znevýhodnením takmer neviditeľní,
 • sú na pomedzí viacerých systémov, ktoré by im mali pomáhať, ale nefungujúce prepojenie ich robí ešte krehkejšími.

Rozvíjame služby pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom, snažíme sa aj o kvalitu týchto služieb.

Spolupracujeme na podpore mladých ľudí so znevýhodnením zo systému vzdelávania do pracovného a samostatného života.

Hľadáme cesty a riešenia pre nezávislý život detí aj dospelých so zdravotným postihnutím a ich blízkych vo všetkých oblastiach bežného života.

Ukazujeme na možnosti prevencie či skorého podchytenia nastupujúcich problémov s pamäťou vo vyššom veku a možnosti aktívneho starnutia, ale aj na potrebu rozvoja terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov ako aj podporu pre tých, ktorí svojich blízkych opatrujú doma.

Staňte sa súčasťou príbehov pomoci krehkým. Svojimi 2% môžete podporiť veci, ktoré robíme.

https://www.socia.sk/ako-nas-podporit-new/, Tlačivo: https://cutt.ly/fDI8rZi

Inklúzia znamená…. Svetový deň Downovho syndrómu

Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2012 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom. V pondelok 21. marca 2022 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu.

Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva svojich sympatizantov na celom svete, aby vlastnými aktivitami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách. Cieľom je šíriť osvetu o ľuďoch s Downovým syndrómom, a tak prispieť k vyššej kvalite ich života – lepšími podmienkami na vzdelanie, zamestnanie, začlenenie a prijatie spoločnosťou v každej oblasti života.

Tento rok sa kampaň #WDSD nesie v znamení „Inklúzia znamená…“ (#inclusionmeans). Deklaruje, že ľudia s Downovým syndrómom nemajú byť na okraji spoločnosti, ale sú súčasťou nás všetkých. Ľudia s Downovým syndrómom majú byť v centre záujmu spoločnosti nielen v tento deň, ale počas celého roka, aby sa stali prirodzenou súčasťou našich životov.

„Témou „Inklúzia znamená…“, ktorá v týchto dňoch rezonuje v médiách a na sociálnych sieťach, a ku ktorej sa vyjadrujú aj samotní ľudia s Downovým syndrómom a tí, ktorí im dali šancu a prijali ich do svojich školských, športových či pracovných tímov, chceme ukázať, že prijatie človeka s Downovým syndrómom je obohacujúce pre všetky strany a túto spoločnosť jednoznačne poľudšťuje.“, hovorí Mária Srnáková zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

„Ľudí s Downovým syndrómom vnímam ako láskavých, empatických, ľudských a oddaných priateľov. Robia svet rozmanitejší, zaujímavejší a nápaditejší. Pracujú v reštauráciách, v rôznych službách, sú svedomití a lojálni zamestnanci. O svojom talente nás presviedčajú na medzinárodných súťažiach v tanci, športe, či výtvarnom umení. Je v nich veľký potenciál. Verejnosť by mala dať šancu sebe aj im na bližšie spoznanie sa a rovnocenné partnerstvo s rešpektom.“, hovorí Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, r. s. p.

V kontexte súčasnej mimoriadnej situácie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine potreba prijatia a pochopenia ľudí má ďalší silný rozmer. „V týchto dňoch nesmieme zabúdať, že prichádzajú na Slovensko ľudia s špecifickými potrebami. Nielen individuálne, ale už nás kontaktujú aj veľké organizované skupiny ľudí so zdravotným znevýhodnením. Máme nádej, že aj 10 rokov cieleného zvyšovania povedomia o potrebách ľudí s Downovým syndrómom, pripravilo našu verejnosť na prijatie aj tých najzraniteľnejších utečencov.“ dodáva Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

Aj v roku 2022 vyzývame ľudí, aby si v rámci iniciatívy #PonozkovaVyzva obliekli 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili tak iniciatívu šírenia povedomia o Downovom syndróme.

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (SDS)
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)

Opis fotky nie je k dispozícii.

Konferencia: Tranzitný program – Príležitosť na zmeny

V polovici februára sme sa stretli na konferencii Tranzitný program – Príležitosť na zmenu, ktorú organizovala SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n.o.  Cieľom konferencie bolo predstaviť TRANZITNÝ PROGRAM – nástroj, ktorým reagujeme na výzvy a problémy mladých ľudí so znevýhodnením pri vstupe do života. Na konferencii sme predstavili sme výsledky programu a skúsenosti našich klientov, ich príbuzných a zamestnávateľov. Veľmi jasne sa ukázala nevyhnutnosť spolupráce, ale aj prekonania prvotných obáv a to na všetkých stranách.

Prinášame videozáznamy z jednotlivých blokov konferencie a krátke videá o skúsenostiach klientov Tranzitného programu, ako aj krátky dokumentárny film Kataríny Kočalkovej.

 

Program a video záznamy z konferencie:

Výzvy a ako na ne reagujeme

 • S akými výzvami sa stretávajú znevýhodnení mladí a systém ich podpory na Slovensku a v EÚ – Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny
 • Postoje smerom k ľuďom so znevýhodnením, čo to znamená byť inkluzívny (pre človeka, komunitu) – Soňa Holúbková, Agentúra podporných služieb, o.z.
 • Tranzitný program – naša reakcia na výzvu – garantka programu Katarína Medzihorská a tím Tranzitného programu

Skúsenosti s Tranzitným programom

Panelová diskusia s klientmi tranzitného programu, ich príbuznými a zamestnávateľmi

 • Klienti Tranzitného programu a rodič
 • Želmíra Majerská, ŠZŠ a Praktická škola Ďumbierska 15, Banská Bystrica
 • Martina Ľuptáková, TESCO STORES SR, a.s.
 • Róbert Schemmer, Superzoo

Panelová diskusia s partnerskými organizáciami

 • Miloš Šiška, Profesia spol. s.r.o.
 • Zuzana Láffersová, Lucia Sivoková, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Alexandra Fürješová, Centrum pre deti a rodiny ,,Margarétka“, Lučenec
 • Kristina Jánošíková, Štěpán Matuška, Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú., Praha, Česko

Čo ďalej?

 • Patrícia Maškulíková, MPSVR SR, Sekcia práce
 • Kamila Adamkovičová, MPSVR SR, Sekcia sociálnej politiky
 • Ľudmila Belinová, MPSVR SR, Sekcia sociálnej politiky

Krátke videá o skúsenostiach klientov Tranzitného programu:

Dokumentárny film o spolupráci klientov a poradkýň Tranzitného programu „Zo školy do života“ od Katky Kolčalkovej: Cesta k nezávislému životu – Ján

Ponuka kurzov od našich priateľov Rytmusu

Rytmus – od klienta k občanovi  prichádza s marcovou ponukou online vzdelávacích kurzov aj na Slovensko, pretože jazyková bariéra je medzi našimi národmi minimálna a učiť sa môžete aj v teple svojho domova. Používajú užívateľsky jednoduchý Google Meet, a tak nemusíte nič sťahovať, či inštalovať.

Ponúkajú Vám príležitosť ako skvalitniť svoju prácu, efektívne zjednodušiť procesy, zvýšiť svoj pracovný výkon a minimalizovať stres. V lektorskom tíme nájdete aj Soňu Holúbkovú, ktorá získala cenu Biela vrana 2021 alebo aj ďalšiu Slovenku Relu Chábovú, ktorá sa primárne venuje témam spojených s plánovaním zamerané na človeka.

Prehľad všetkých kurzov zobrazíte TU.

uVdelávací program je určený tým, ktorí poskytujú podporu dospelým a deťom so zdravotným postihnutím. Profesionálom (sociálnym pracovníkom, pracovníkom v sociálnych službách, vedúcim pracovníkom, pedagogickým a poradenským pracovníkom, ale aj poskytovateľom neformálnej podpory a pomoci (rodičom, rodinným príslušníkom, priateľom).

Odporúčanie na tieto kurzy pridáva aj Sonička Holúbková – z Agentúry podporných služieb v Žiline a tiež členka našej správnej rady.

Pre viac informácií môžete kontaktovať priamo kolegov z Rytmusu:

Mgr. Ivan Pirohanič

ivan.pirohanic(zavinac)rytmus.org, +420 737 536 425