• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Category Page: Novinky

My sa rozhodujeme

Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2006 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.

V sobotu 21. marca 2020 si pripomíname 15. výročie Svetového dňa Downovho syndrómu. Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva priateľov na celom svete, aby vlastnými aktivitami a podujatiami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách. Usiluje sa aj o zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy a začleňovanie ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

Tento rok sa kampaň #WDSD20 nesie v znamení „My sa rozhodujeme“ (We decide) a je zameraná na to, aby sa aj ľudia s Downovým syndrómom mali možnosť rozhodnúť, rozhodovať sa samostatne a povedať svoj názor v spoločnosti tak, ako všetci ostatní. Je veľmi dôležité, aby sme počúvali ich názory na rôzne oblasti spoločenského života (napríklad vzdelávanie, možnosť pracovať, osamostatniť sa, možnosť vybrať si podporu, akú potrebujú, atď.).

Ľudia s Downovým syndrómom majú právo byť rovnocenne vnímaní vo všetkých aspektoch života spoločnosti.

„Chceme povzbudiť všetkých, aby zdieľali túto výzvu na sociálnych sieťach prostredníctvom „My sa rozhodujeme“ (We decide). Svojím postojom, stanoviskom a rozhodnutím môžu ukázať svetu, ako sa ľudia s Downovým syndrómom zapájajú do spoločnosti spolu s ostatnými pri rozhodovaní, za ktorým si stoja a vedia ho obhájiť, jednoducho chceme, aby nás bolo počuť, “ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Dôležitým procesom je už včasná intervencia a vstup detí od raného veku do kolektívu detí v prirodzenom prostredí. O to sa snažíme už viac ako 25 rokov. „Sme presvedčení, že život v kolektíve je tým najprirodzenejším prostredím pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a títo ľudia obohacujú našu spoločnosť,“ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

„Ľudia s Downovým syndrómom majú právo na takú formu informácií, ktorej rozumejú (ľahko čitateľné texty, piktogramy, komunikačné symboly a podobne) a na ich základe sa môžu rozhodovať pre to, čo v živote naozaj potrebujú. Aj pre nich je dôležité, aby mohli žiť nezávislý život. Ako spoločnosť máme povinnosť zabezpečiť pre ľudí s postihnutím podporu poskytovanú na základe ich rozhodnutí,“ vysvetľuje Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

„Ľudia s Downovým syndrómom čelia na Slovensku mnohým prekážkam pri začleňovaní do spoločenského života. Právo rozhodovať o svojom živote majú príliš často obmedzené. Žiadame kompetentné orgány k prijatiu potrebných legislatívnych zmien v oblasti opatrovníctva dospelých a zavedeniu podporovaného rozhodovania. Je to moderný nástroj pomoci pri ochrane a napĺňaní ľudských práv zraniteľných osôb,“ hovorí Iveta Mišová, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Aj v roku 2020 vyzývame ľudí, aby si v rámci iniciatívy LOTS of SOCKS dali 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili povedomie o Downovom syndróme. #PonozkovaVyzva ‪

Easy Read – koronavírus

Pre ľudí s rôznym postihnutím sme pripravili Easy Read (ľahko čitateľný text) o koronavíruse. Text vznikol v spolupráci s Down Syndrome Association a Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku.

Celý text tu:

 

 

EUROFONDY – sprievodca a podpora pre nezávislý život

Rok 2020 je veľmi dôležitý aj z pohľadu prípravy nového programového obdobia európskych investičných a štrukturálnych fondov. Pre sociálnu oblasť je toto veľmi dôležitý zdroj financií a preto sa dlhodobo zaujímame, kde a ako sú európske peniaze smerované. Pripravili sme dve brožúry, ktoré môžu pomôcť ostatným sa v tomto procese zorientovať. V spolupráci s Miroslavom Mojžišom, z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, sme pripravili prehľadného Sprievodcu fondmami EÚ. Sprievodca je určený pre občanov, organizácie a inštitúcie, ktoré chcú mať prehľad o podstate, východiskách a stave fondov EÚ na Slovensku a na úrovni Európskej únie. Sprievodca má slúžiť ako základný materiál, ktorý pomôže čitateľom pri získavaní ďalších informácií o fondoch EÚ, ako aj iných politikách a mechanizmoch EÚ, ktoré sú spojené s investovaním prostriedkov európskeho rozpočtu. Sprievodca fondami EU_web V nadácii SOCIA sa dlhodobo venujeme podpore komunitných služieb a deinštitucionalizácie. Preto sme uvítali možnosť pripraviť preklad publikácie Európskej siete nezávislého života (ENIL) Búranie mýtov - európske fondy a nezávislý život. V publikácii autori prinášajú argumenty na často kladené otázky (mýty) o tom, či môžu európske fondy podporiť skutočný nezávislý život a tak prispieť k napĺňaniu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. MYTH ESIF SK

2. výročie smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Na spoločnom spomienkovom zhromaždení 21. februára 2020 v Bratislave povedal Marek Roháček za sociálnu oblasť:

Sme krajina, kde máme veľký počet celoročných pobytových ústavov, kde tisíce seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí s duševnými problémami roky čaká na smrť namiesto toho, aby žili v komunite medzi nami s primeranou podporou.

Ľudia v krízovej situácii potrebujú pomoc, radu, ale v prvom rade NÁDEJ, že svoju situáciu zvládnu. Preto potrebujeme, aby odborníci videli viac ľudí ako papiere a zákony. Potrebujeme, aby deti s postihnutím dostali asistentov, aby mohli chodiť do bežnej školy. Potrebujeme prepojiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Potrebujeme žiť inkluzívne.

PLÁNY, REALITA, SĽUBY 2020 v sociálnej oblasti

Býva už dobrým zvykom občianskych organizácií nastaviť politickým stranám zrkadlo, aby aspoň raz za štyri roky mohlo chlapča zvolať to známe „cisár je nahý“, prípadne zhodnotiť, ktoré časti „odevu sa cisárovi podarilo na seba obliecť“.

PLÁNY, REALITA, SĽUBY 2020 je výberom z toho čo nám sľubovali sľubovali  v Programovom vyhlásení vlády SR z roku 2016 a ako sa im tieto plány podarilo realizovať, naplniť. Druhá časť je výberom sľubov z volebných programov politických strán.

Sluby 2020 - obalka

Návrhy opatrení pre rozvoj životných podmienok pre ľudí so ZP

V Slovenskej republike je rámcovým dokumentom pre implementovanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Národný program rozvoj a životných podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím. Do konca januára bola možnosť zhodnotiť plnenie existujúcich opatrení, ale aj podať návrhy na nový program, ktorý by mal byť v priebehu tohto roka pripravovaný.

Viac tu:

http://www.socioforum.sk/index.php/aktuality/35-aktuality/268-navrhy-nprzpozp