• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Konferencia Nezávislý život 2020 – Aký by sme ho chceli?

Konferencia sa uskutoční 18. júna 2020 od 10.00 hod. Nestretneme sa osobne ako po iné roky, ale budeme spolu v online priestore. Konferenciu organizujeme spolu s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Nad konferenciou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Radi by sme opäť počuli vaše názory. Čo by ste potrebovali v rámci sociálnych služieb a kompenzácií. Sú to témy, ktoré aj súčasná vláda zakomponovala do programového vyhlásenia a dala si za cieľ priniesť reformy v tejto oblasti. Sociálne služby a kompenzácie vnímame ako nástroje, vďaka ktorým sa ľudia so zdravotným postihnutím môžu vzdelávať, pracovať, bývať, tráviť voľný čas – mať nezávislý život.

Počas konferencie by sme vám chceli predstaviť aj následné aktivity, ktoré by sme realizovali na jeseň 2020. Radi by sme zorganizovali pracovné skupiny, uskutočnili prieskum verejnej mienky a pripravili dotazník, ktorý by sme rozšírili medzi rôzne cieľové skupiny.

Na konferenciu je potrebné prihlásiť sa. Ak máte záujem o registráciu, prosím, kontaktujte socia@socia.sk.
Registrácia je možná do 15. júna 2020.

Plán uvoľňovania opatrení

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a celospoločenské uvoľňovanie opatrení, ako aj na priame požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a ich príbuzných ako aj samostatných poskytovateľov dňa 14. mája predložil odbor sociálnych služieb MPSVR SR na pripomienkovanie Návrh Plánu uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb. 2. júna 2020 bol Plán uvoľňovania zverejnený na stránkach MPSVR a tiež prislúchajúce opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR.

Plán uvoľňovania rámcových opatrení, ale aj usmernení od MPSVR a ÚVZ SR

Prekladateľ Plánu uvoľňovania zároveň očakáva, že začiatok fázy uvoľnenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j. je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne, na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností.

Práve preto MPSVR odporúča, aby si poskytovatelia detaily pri dodržaní osobitných minimálnych podmienok upravili v internom predpise. Môže vzniknúť samostatných Plán uvoľňovania opatrení v ZSS alebo aktualizovať napríklad prevádzkový poriadok alebo plán riešenia krízovej situácie (najmä podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov, spôsob a frekvenciu upratovania, postup pri dezinfekcii a jej   frekvenciu,…).

Plán uvoľňovania: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

Relevantné Opatrenie UVZ SR z

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

k návštevám v pobytových zariadeniach:  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf

Opatrenie UVZ SR z 12.5. , ktoré „otvorilo“ rehabilitačné strediská ambulantnou formou (viď bod 3)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS.pdf?fbclid=IwAR10RtdfvoNihxKYJRkfX6x-rWCHKWQtcaIQYBeBwm6mdsvUmwbn30Y7Xhs

Materiály / vzory k usmerneniam

Vzhľadom na to, že MPSVR očakáva, že všetky veci ohľadom uvoľňovania opatrení (návštevy, opúšťanie zariadení, režim ambulantných služieb) budú mať poskytovatelia zapracované vo svojich plánoch, prevádzkových poriadkoch, krízových plánoch a podobne, pripravili sme s kolegami zo SocioFóra, RPSP a FĽP/HRF v tomto kontexte nasledovné návrhy /vzory, ktoré uľahčia poskytovateľom fungovanie:

  1. Plán a režim návštev (vzor – stačí doplniť názov zariadenia, doplniť konkrétne opatrenia vo vašom zariadení, vytlačiť a umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe)
  2. Poučenie GDPR (stačí doplniť názov zariadenia, vytlačiťumiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe)
  3. Čestné prehlásenie pre návštevy zariadeniach sociálnych služieb – v usmernení MPSVR sa nachádza ich návrh evidencie návštev ako príloha (môžete si vybrať, prípadne vytvoriť z nich jeden nový)
  4. Informácia pre prijímateľov, ako podklad pre poučenie dodržiavaní opatrení pri opustení zariadenia sociálnych služieb  – aj v ľahkočitateľnej verzii

Jednotlivé návrhy vám prikladáme vo wordovskej verzii, aby ste s nimi mohli pracovať. Priamo pre fungovanie ambulantných služieb sme zatiaľ návrh nepripravili, ale myslíme si, že Plán a režim návštev môže byť inšpiráciou. V každom prípade, ak by ste mali k tomu otázky, sme k dispozícii konzultovať, alebo pomôcť vytvoriť tiež nejaký vzor.

Veríme, že vám aspoň trochu uľahčia prácu.

Zvyšovanie dôchodkov na rast cien sociálnych služieb nestačí

INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien dnes zverejnil spoločnú publikáciu s názvom Zvyšovanie dôchodkov na rast cien sociálnych služieb nestačí.

V publikácii upozorňujeme, že štandardné zvyšovanie starobných dôchodkov vedie počas života dôchodcu k nižšej dostupnosti sociálnych služieb. Napríklad v období 2015-2018 klesol počet hodín nedotovanej opatrovateľskej služby, ktorú si mohol dôchodca zaplatiť, zo 77 na 70 hodín mesačne.

Príčinou tohto poklesu je rozdielne tempo rastu mzdových nákladov v sociálnych službách a dôchodcovskej inflácie, ktorá je určujúca pre zvyšovanie starobných dôchodkov. Vláda sa však vo svojom programovom vyhlásení zaviazala zvýšiť adresnosť financovania sociálnych služieb a zlepšiť  dostupnosť komunitných služieb.

Chýbajúce zdroje ale nie je možné zabezpečiť štedrejšou valorizáciou dôchodkov, nakoľko dôchodkový systém je už dnes vysoko deficitný. V publikácii konštatujeme nasledovné:

  • Zvyšovanie dostupnosti sociálnych služieb sa musí udiať prostredníctvom adresných dávok určených odkázaným osobám.
  • Rastúce ceny sociálnych služieb budú vytvárať tlak na dodatočné verejné zdroje.
  • Zabezpečenie primeraných sociálnych služieb bude vyžadovať aj vyššiu spoluúčasť občanov.

Všetky tieto opatrenia budú mať dopad na verejné a súkromné financie, preto je potrebné, aby sa o nich začalo intenzívne verejne diskutovať. Publikácia je naším príspevkom do tejto diskusie.

Publikácia tu:

brozura INESS_SOCIA

Kedy otvoriť ambulantné služby

Na začiatku, v dňoch 2.- 4. mája, sme uskutočnili dva rýchle prieskumy medzi poskytovateľmi a medzi prijímateľmi resp. ich blízkymi, kde sme sa pýtali na ich názor na postupné uvoľňovanie podmienok na poskytovanie ambulantných foriem sociálnych služieb, ktorých poskytovanie boli pozastavené opatrením ÚVZ SR.

O uskutočnenie týchto prieskumov nás požiadala Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. a aj vzhľadom na časovú tieseň sme oslovili primárne členov Nezávislej platformy SocioFórum cez internú mailovú komunikáciu a tiež cez sociálne siete nadácie SOCIA. V šírení dotazníka medzi príbuznými nám pomohli členovia SocioFóra najmä Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Výsledky prieskumov poslúžili predstaviteľom Nezávislej platformy SocioFórum pri vypracovaní odborného stanoviska pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k postupnému uvoľňovaniu podmienok poskytovania ambulantných sociálnych služieb. Výsledky oboch prieskumov naznačujú, že k uvoľneniu podmienok by mohlo prísť ešte v priebehu mája (ideálne v polovici). Samozrejme za predpokladu prísnych hygienický požiadaviek a rešpektovania tak priestorových a personálnych podmienok poskytovateľa ambulantnej sociálnej služby ako aj individuálneho rozhodnutia prijímateľa a jeho príbuzných. Odborné stanovisko Nezávislej platformy SocioFórum bolo zaslané vedeniu odboru sociálnych služieb MPSVR SR večer 5. mája 2020.

Tu nájdete zhodnotenie dotazníkov pre poskytovateľov ambulantných sociálnych služieb aj pre prijímateľov a ich príbuzných.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do vyplnenia dotazníka zapojili.

Publikácia O šesť rokov menej.

Sme radi, že sme mohli malou troškou pomôcť vydaniu publikácie, ktorú pripravilo Fórum pre ľudské práva. Publikácia O šesť rokov menej mapuje sociálne determinanty zdravia marginalizovaných rómskych komunít. Na Slovensku sú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít rozhodne najpočetnejšou skupinou obyvateľstva, ktorá má v porovnaní s ostatnými obyvateľmi na Slovensku obmedzený prístup ku kvalitnému životnému prostrediu a verejné politiky aktuálne nie sú nastavené tak, aby vyrovnávali nerovnosti. Životné prostredie, či ostatné materiálne podmienky, sú faktormi priamo pôsobiacimi na zdravie obyvateľov marginalizovaných komunít. Aj súčasná kríza spojená so šírením ochorenia COVID-19 nám ukazuje, ako je nutné začať túto nerovnosť efektívne riešiť.

Autorkou publikácie je Miriam Kanioková.

L’Oréal Paris podporí pracovníkov v zdravotníctve a v zariadeniach sociálnych služieb

V rámci európskeho programu solidarity realizovaného skupinou L’Oréal na podporu boja proti koronavírusu, vyrobí značka L’Oréal Paris celkom 2 milióny hydro-alkoholových čistiacich gélov na ruky, ktoré rozdá ambulantným lekárom, nemocniciam a zariadeniam sociálnych služieb, ktoré sa starajú o seniorov.

Nemocnice, ale aj ambulantní lekári a zariadenia sociálnych služieb zásadným spôsobom prispievajú k ochrane nás všetkých a denne pomáhajú oslabovať epidémiu koronavírusu. Na Slovensku venuje L’Oréal Paris hydro-alkoholových čistiace gély na ruky buď priamo partnerským nemocniciam či lekárom, alebo zariadeniam sociálnych služieb v spolupráci so SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien.

 

Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President značky L’Oréal Paris: „L’Oréal Paris chce prispieť svojím dielom v súčasnom boji proti ochoreniu Covid-19. V rámci podpory zdravotníkov a všetkých, ktorí pracujú v prvých líniách sme sa rozhodli po dobu pandémie vyrábať hydro-alkoholové umývacie gély na ruky.“