• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Prístupnosť ako diskvalifikačné kritérium pre eurofondy

V septembri 2022 sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní „objavil“ materiál, ktorého cieľom bolo definovať základný mechanizmus na zabezpečenie dodržiavania Horizontálnych princípov v Programovom období 2021 – 2027 Účinné uplatňovanie a vykonávanie Charty základných práv Európskej únie a Vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) v súlade s rozhodnutím Rady 2010/48 / ES.

Veľmi dlhý názov. Ale pre nové programové obdobie z nášho pohľadu mimoriadne dôležitý dokument. Navrhnutý mechanizmus totiž má presvedčiť Európsku komisiu a Slovensku zabezpečiť, že budeme v súlade s nariadeniami Európskej únie týkajúcich sa eurofondov aj v oblasti prístupnosti.

Z viacerých nariadení EU totiž jasne vyplýva, že „….žiadny fond by nemal podporovať akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie alebo vylúčenia, a pri financovaní infraštruktúry by oba fondy (ERDF a KF) mali zabezpečiť prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde – článok 5

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 – článok 30

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, …. – článok 6

Preto sme uvítali, že v spomínanom materiály sa zabezpečenie prístupnosti definovalo ako diskvalifikačné kritérium. Svoje podporné stanovisko a niektoré návrhy na doplnenie sme vyjadrili zapojením sa do pripomienkovania. Následne sme boli prizvaní na rozporové konanie, kde väčšina našich pripomienok bola akceptovaná.

Vláda SR tento základný mechanizmus schválila 26. októbra 2022 ako svoje Uznesenie č. 668/2022

Na týchto pripomienkach sme spolupracovali s inými organizáciami v rámci projektu Design for All. Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Konferencia Nezávislý život je za nami. Ako ďalej…

Vo štvrtok 22. septembra sme sa po dvoch online ročníkoch opäť stretli osobne na 5. ročníku konferencie NEZÁVISLÝ ŽIVOT.

Cieľom týchto konferencií je vytvoriť priestor na rozhovor medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, ich príbuznými a podporovateľmi ako aj odborníkmi. Chceme diskutovať na aktuálne témy a overovať si, že veci či riešenia, ktoré vnímame ako dôležité, sú dôležité aj pre ľudí so zdravotným postihnutím a ako môžeme spoločne poukázať na potrebné riešenia.

Tento ročník sme sa opreli o aktualizovaný Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike a to  konkrétne v dvoch oblastiach:

 • podpora života v komunite cez sociálne služby, so zameraním na odľahčovaciu službu a
 • podpora prístupnosti, so zameraním najmä na fyzickú prístupnosť.

Treťou témou bola podpora a dostupnosť informácií pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa stanú obeťami trestných činov.

V panelových diskusiách sme sa zhodli, že je potrebné naplno využiť príležitosti, ktoré sú teraz pred nami. v oblasti sociálnych služieb ide o prípravu novej legislatívy, ku ktorej sa Slovensko zaviazalo v rámci mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti. V krátkom čase by MPSVR SR malo vytvoriť pracovné skupiny a chceme prinášať aj témy a podnety, ktoré prichádzajú "zdola".

V oblasti prístupnosti vnímame ako veľkú príležitosť finančnú podporu z eurofondov. V novom programovom období je totiž plnenie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a explicitne aj článok 9, jednou zo základných horizontálnych podmienok. To znamená, že všetky projekty podporené z eurofondov, by mali byť prístupné. Teraz bude veľmi dôležité ako si Slovensko nastaví mechanizmus kontroly a hodnotenia jednotlivých projektov, aby túto podmienky naozaj aj plnili. Chceme sa aktívne zapojiť do diskusie, kým sa do konca roka 2022 nastavujú aj tieto procesy.

Účastníkom konferencie boli predstavené pracovné materiály, ktoré môžu pomôcť jednak obetiach trestných činov, ale aj ich podporovateľom či iným účastníkom konania, lepšie pochopiť, čo sa deje, na čo mám právo. Ďakujeme za všetky podnety na vylepšenia týchto materiálov a veríme, že v krátkom čase budú širokej verejnosti predstavené na samostatnej webovej stránke www.zahranou.eu.

Ďakujeme všetkým diskutujúcim a účastníkom.

 

 

Nezávislý život – Národný program

Chceme Vás pozvať na 5. ročník konferencie

NEZÁVISLÝ ŽIVOT – Národný program

KEDY: 22. septembra 2022  

KDE: Cukrová 4, Bratislava (budova kostola Cirkvi bratskej)

Na tohtoročnej konferencii by sme sa chceli sústrediť na tri témy – dve z nich (odľahčenie neformálnych opatrovateľov a bezbariérovosť) sú chronicky známe a opakovane sa dostávajú aj do úloh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Tretia téma je menej diskutovaná a možno až okrajová – aké informácie a podpora je dostupná pre obete trestných činov.

V rámci prvých dvoch tém otvoreníme tému diskusiou odborníkov a predstavením úloh z aktuálneho NPRZPOZP a následne budeme diskutovať spoločne. Pri téme o dostupných informáciách pre obete trestných činov predstavíme nový nástroj a budeme radi, za Vaše spätné väzby na jeho zrozumiteľnosť a využitie.

NEZÁVISLÝ ŽIVOT – pozvánka a program

PROGRAM

9.00 – 9.30 hod.             Registrácia

9.30 – 11.00 hod.   I. BLOK      

Čo je to odľačovacia služba a ako súvisí s komunitnými sociálnymi službami
v panelovej diskusii bude diskutovať: Miroslav Cangár (MPSVR SR), Anna Laurinec Šmehilová (EFFETA), Iveta Mišová (ZPMP v SR), Janka Lowinski (platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením) a Lýdia Brichtová (SocioFórum)

11.00 – 11.20 hod.         Prestávka

11.20 – 12.45 hod.         II. BLOK    

Bariéry okolo nás
v panelovej diskusii bude diskutovať: Branislav Mamojka (NROZP v SR), Danica Končeková (CEDA), Lea Rollová (CEDA)

12.45 – 13.45 hod.         Prestávka na ľahký obed

13.45 – 15.30 hod.         III. BLOK   

Dostupné informácie obetiam trestných činov

15.30 – 15.45 hod.    Zhrnutie a záver 

Prihlásiť sa na konferenciu môžete tu: https://forms.gle/VLu3JbFzW7aHgHTQA 

 • Účasť na konferencii je bezplatná
 • Počet účastníkov je obmedzený
 • Priestory sú bezbariérové

Nezavisly zivot 2022 – save-the-date

 

Semináre: AKO MONITOROVAŤ PRÍSTUPNOSŤ BUDOV

V rámci medzinárodného projektu Design for All sme pripravili seminár AKO MONITOROVAŤ PRÍSTUPNOSŤ BUDOV?.

V septembri ho realizujeme v Košiciach a v Bratislave. počet účastníkov na tieto semináre je obmedzení a tak začiatkom októbra urobíme aj online verziu.

KOŠICE

KEDY: 13. septembra 2022, od 9:00-17:00 (prihlasovanie ukončené)

KDE: Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach / Ťahanovské riadky 23, Košice

BRATISLAVA

KEDY: 21. septembra 2022, od 9:00-17:00 (prihlasovanie ukončené)

KDE: Cukrová 4, Bratislava (budova kostola Cirkvi bratskej)

online

KEDY: 5. októbra 2022, od 9:00 – 15:00

Obsah seminára sme pripravili v spolupráci s expertkami pre univerzálne navrhovanie z Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania – CEDA FAD STU a aktivistami z Detského klubu.

Seminár je určený pre osoby so zdravotným postihnutím, ich podporovateľov alebo ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o túto tému.

Témy seminára:

 • Legislatívne rámce
  • Nový stavebný zákon a príprava nových vyhlášok,
  • Nová EU technická norma
  • Legislatívne podmienky týkajúce sa vybraných oblastí (napr. cestovanie, nájomné bývanie)
 • Príklady z praxe – zdieľanie skúseností Detského klubu a CEDA
 • Ako a čo monitorovať
  • Na čo potrebujeme audity, kedy sa robia, prečo?
  • Nástroje na monitoring prístupnosti budov – predstavenie a otestovanie

Lektorky: Lea Rollová, Natália Filová – CEDA FAD STU

V prípade záujmu sa prihláste tu: https://forms.gle/SQ1S5h7JnBR34eQb6

 • seminár je bezplatný
 • priestory sú bezbariérové (ako veľmi, zmonitorujeme na mieste)

Seminár sa realizuje v rámci medzinárodného projektu Design for All s kolegami z Maďarska a Česka.
Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Ako vyhodnotiť bezbariérovú prístupnosť budovy

V rámci medzinárodného projektu s kolegami z Maďarska a Česka sme pripravili nástroje na hodnotenie bezbariérovej prístupnosti stavieb. Vieme, že podobných nástrojov bolo prípravných už viacero. Hodnotiaci hárok prístupnosti, ktorý by sme chceli predstaviť septembri má za cieľ získať autentické informácie a pomáha hodnotiť budovu a jej vonkajšie a vnútorné usporiadanie pomocou jednoduchých otázok, na ktoré je možné jasne odpovedať.

Je určený pre tých, ktorí nie sú profesionáli, ale chcú získať spoľahlivé informácie o prístupnosti budovy alebo služby. Ak máte napríklad problémy s prístupom k budove alebo s jej bezbariérovým užívaním, hodnotiaci hárok vám pomôže presne formulovať, aké prekážky vám bránia v užívaní. Hodnotiaci hárok vás prevedie celou stavbou krok za krokom v súlade s platnými predpismi a získate tak relatívne kvalitné vyhodnotenie budovy z hľadiska bezbariérovej prístupnosti. Vo svojej terminológii sa riadi právnymi a technickými požiadavkami a pomáha tak pri komunikácii s kompetentnými osobami (inžiniermi, architektmi, staviteľmi, úradníkmi a pod.) pri odstraňovaní prekážok.

Na jeseň pripravujeme tri semináre – v Bratislave a Košiciach, online. Radi by sme jeho použitie bližšie vysvetlili na školení a získali od účastníkov aj spätnú väzbu.

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa takého vzdelávania, prosím ozvite na mail – socia@socia.sk

Ako má vyzerať bezbariérová budova

V rámci projektu Dizajn pre všetkých architektky z CEDA FAD STU pripravili publikáciu, kde chceme poukázať na niektoré príklady z praxe v súvislosti s bezbariérovosťou. Popisujeme základné požiadavky na bezbariérovú prístupnosť a na kladných a záporných príkladoch ukazujeme ako boli po roku 2010 zohľadnené požiadavky Dohovoru a Vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Pri hodnotení bezbariérovej prístupnosti objektov a areálov z hľadiska univerzálneho navrhovania je dôležité zamerať sa na tieto základné oblasti:

 • prístupnosť fyzického/architektonického prostredia, to znamená umožniť všetkým ľuďom prístup a pohyb bez fyzických bariér v prostredí, zaistiť bezpečnosť a ľahkú orientáciu v priestore;
 • sprístupnenie informácií a aktivít, to znamená akceptovať rozličné možnosti nášho zmyslového vnímania a komunikácie pomocou multisenzorických foriem, čiže využitím kombinácie najmenej dvoch spôsobov zmyslového vnímania (napríklad zrak + hmat, zrak + sluch, hmat + sluch);
 • možnosť sebarealizácie a aktívnej účasti na aktivitách, to znamená rovnocenne poskytnúť možnosť účasti všetkým osobám na aktivitách v danom objekte a areáli.

Posudzovanie bezbariérovej prístupnosti zahŕňa dopravné budovy (autobusovú stanicu), budovy a areály pre vzdelávanie, voľno-časové a kultúrno-spoločenské aktivity, ako aj administratívne priestory (napr. mestský úrad), obchodné priestory a budovy pre šport vrátane bazénových zariadení.

HODNOTENIE BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI BUDOV NA SLOVENSKU Z HĽADISKA UNIVERZÁLNEHO NAVRHOVANIA