• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Prelomové víťazstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím

Výbor OSN proti mučeniu odsúdil Slovenskú republiku za používanie klietkových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím: Prelomové víťazstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím. Za týmto výrokom je bohužiaľ osud jednej mladej ženy a odhodlanie jej a právnikov z našich partnerských organizácií – Fórum pre ľudské práva a nadácia Validity.

Lucka sa práve s pomocou týchto dvoch organizácií obrátila so sťažnosťou na Výbor OSN proti mučeniu, ktorý je najdôležitejším ľudsko-právnym orgánom na svete v oblasti zlého zaobchádzania. V prelomovom rozhodnutí z decembra 2021 Výbor OSN konštatoval, že Slovensko porušilo Luckine práva, ako sú zakotvené v Dohovore OSN proti mučeniu.

Viac sa dočítate priamo tu:

 

Stanovisko nadácie SOCIA k návrhu dokumentov pre eurofondy 2021-2027

Partnerská dohoda a Operačný program Slovensko sú základnými dokumentami, ktoré potrebuje Slovenská republika vyrokovať so zástupcami Európskej komisie pre čerpanie podpory z eurofondov v novom programovom období 2021-2027.

Nasledujúce stanovisko sa vzťahuje k návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 (ďalej PD) a návrhu Operačného programu Slovensko (ďalej OP SK) zo dňa 21. októbra 2021. Naše stanovisko nadväzuje na už vydané z 21. júna 2021, ktoré sa viazalo k návrhu PD, ktorý bol schválený vládou SR 27. apríla 2021 .  V lete sme sa vyjadrili k obsahovému návrhu PD, najmä cieľu 4  Sociálnejšia Európa, základným podmienkam a partnerskému princípu v eurofondoch.

Júnové stanovisko nadácie SOCIA

Vo svojom júnovom stanovisku sme konštatovali, že Návrh PD v sociálnej oblasti pomenováva hlavné výzvy a problémy v témach, ktoré si kladie za prioritné. Predpokladané podporované aktivity a opatrenia sú vzhľadom na stručnosť dokumentu veľmi všeobecné. Tieto pozorovania platia naďalej. Bohužiaľ musíme konštatovať, že aj fakt, že očakávané výsledky nie sú kvantifikované, stále platí a teda stále nie je možné vyhodnotiť zmysluplnosť a reálnosť ako alokovaných 2,16 mld. eur prispeje k napĺňaniu politického cieľa 4 Sociálnejšia Európa.

Stanovisko nadácie SOCIA k októbrovej verzii programových dokumentov.

Výzva: Služby včasnej intervencie v BBSK (BŠ/ZC/ZH)

Výzva na predkladanie ponúk pre zriadenie Služby včasnej intervencie v BBSK – pre región „Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom“.

Cieľom výzvy je vybrať organizáciu do konca roku 2021 so sídlom v BBSK, ktorá preukážu najlepšie predpoklady stať sa zriaďovateľom SVI. Pod pojmom včasná intervencia sa v projekte rozumejú včasné zásahy alebo postupy podporujúce rodinu s dieťaťom s indikovaným rizikom vývinu pri jeho rozvoji.

Výzvu vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kra (ďalej BBSK) v spolupráci s nadáciou SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien (ďalej len SOCIA). BBSK sa zaväzuje po registrácii poskytovateľa SVI financovať jeho prevádzkové náklady  od roku 2022 v porovnateľnej výške, ktorou prispieva existujúcim poskytovateľov SVI. Nadácia SOCIA poskytne vybranému poskytovateľovi grant na zariadenie centra (zariadenie a vybavenie priestorov) vo výške  10 000 EUR.

 

Výzva je určená:   pre poskytovateľov služieb v sociálnej, zdravotnej, špeciálno-pedagogickej oblasti pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom alebo so zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 7 rokov

Forma výzvy:         priame oslovenie vybraných zriaďovateľov a prevádzkovateľov služieb a zverejnenie na internetovej stránke BBSK, nadácie SOCIA a využitie ďalších dostupných informačných kanálov (periodiká samospráv, BBSK, Obecné noviny)

Územná platnosť: výzva sa vyhlasuje pre územie BBSK

Časové obdobie:   Október – December 2021

Dátum vyhlásenia Výzvy:   1. októbra 2021

Dátum uzávierky Výzvy:   29. októbra 2021

celé znenie výzvy: Text vyzvy_final

formulár prihlášky: prihláška výzva CVI – pdf; Formulár prihlášky CVI – word

Prístupnosť – nevyhnutnosť pre nezávislý život

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo pripraviť tretí zo všeobecných komentárov Výboru OSN k jednotlivým článkom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v ľahkočitateľnej forme. V spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, konkrétne Luciou Cangárovou, sme pred dvomi rokmi sme predstavili komentár k článku 19. Tento rok sme najprv predstavili komentár k článku 24 o inkluzívnom vzdelávaní. Ďalšia voľba padla na komentár k článku 9 – prístupnosť. Nielen preto, že sa opätovne diskutuje o novom stavebnom zákone a Bytovej politike do roku 2030. Prístupnosť prostredia, služieb a tovarov je nevyhnutnosť pre nezávislý život a preto je potrebné o tom stále hovoriť.

Nech sa páči.Easy read PRISTUPNOST

Ak by mal záujem niekto o tlačenú verziu, nech sa ozve na tomto linku: 

Zrozumiteľná zmluva

ZROZUMITEĽNÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Niekedy sa zdá, že zrozumiteľná zmluva je oxymoron. Zákon o sociálnych službách poskytovateľov priamo vyzýva, aby ich zmluvy boli zrozumiteľné pre ľudí, ktorí ich podpisujú.

V spolupráci s Marošom Matiaškom a Luciou Cangárovou (RPSP) sme pripravili súbor vzorov zmlúv pre poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí chcú byť transparentní a zrozumiteľní.  Tieto návrhy zmlúv, napĺňajú kritérium zrozumiteľnosti a obsahujú všetky nutné náležitosti podľa zákona o sociálnych službách. Pripravili sme aj súbor zmlúv v ľahko čitateľnom jazyku, ktoré sú podľa nás štandardom kvalitného poskytovateľa sociálnych služieb. Nižšie nájdete 18 rôznych vzorov pre rôzne druhy a formy sociálnych služieb a manuál, ako s nimi pracovať.

Želáme si, aby tieto materiály pomohli v jasnej a zrozumiteľnej komunikácii, preto ich poskytujeme zdarma.

ZROZUMITELNA ZMLUVA (kompletný materiál s úvodom a manuálom na prácu s ľahkočitateľnými verziami)

Návrhy zmlúv – na stiahnutie vo formáte .docx:

POBYTOVÁ FORMA_zmluva (.docx)

PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA_zmluva (.docx)

AMBULANTNÁ FORMA_zmluva (.docx)

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA_zmluva (.docx)

Zmluvy v ľahko čitateľnom jazyku (vo formáte .pdf):

Podpora samostatného bývania: PSB MUŽPSB ŽENA

Domov sociálnych služieb, ambulantná forma: DSS ambulant MUŽ a DSS ambulant ŽENA

Špecializované zariadenie, ambulantná forma: ŠZ ambulant MUŽŠZ ambulant SENIOR a ŠZ ambulant SENIORKAŠZ ambulant ŽENA

Zariadenie podporovaného bývania: ZPB MUŽZPB ŽENA

Špecializované zariadenie, pobytová forma: ŠZ MUŽ a ŠZ ŽENA a ŠZ SENIOR a ŠZ SENIORKA

Domov sociálnych služieb, pobytová forma: DSS MUŽDSS ŽENA

Zariadenie pre seniorov: ZpS MUŽ  a ZpS ŽENA

Integrovaná starostlivosť – večná téma?

O integrovanej dlhodobej sociálno-zdravotnej sa na Slovensku rozprávame už veľmi dlho. Pred voľbami v roku 2020 viacero politických strán si vo svojich volebných programoch dali za cieľ prijatie legislatívneho rámca pre dlhodobú starostlivosť. V súčasnosti sa finalizuje návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v gescii MPSVR SR. Paralelne MZ SR by malo pripravovať návrh zákona o dlhodobej starostlivosti.

Tejto téme sa nepretržite venujeme aj v nadácii v úzkej spolupráci s Nezávislou platformou SocioFórum. Spoločne sme pripravili počas posledných rokov niekoľko konferencií aj so zahraničnými expertami z WHO či EASPD. O to viac nás potešilo, že sme sa koncom júna stretli na konferencii BBSK s Franzom Wolfmayrom z Rakúska v spoločnom paneli o integrovanej starostlivosti o seniorov. Franz Wolfmayr využíva svoje skúsenosti a spolu s ďalšími expertami radia tvorcom sociálnych politík pri nastavovaní systémov v oblasti dlhodobej starostlivosti, komunitných služieb či podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. S jeho dovolením prinášame preklad jeho myšlienok o integrovanej starostlivosti ako kľúči k zlepšeniu kvality zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov.

Franz Wolfmayr o Integrovanej starostlivosti, jún 2021

Viac info o iniciatíve BBSK: https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/OddelenieCatching-UpRegions/Komponent4.aspx