• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Zrozumiteľná zmluva

ZROZUMITEĽNÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Niekedy sa zdá, že zrozumiteľná zmluva je oxymoron. Zákon o sociálnych službách poskytovateľov priamo vyzýva, aby ich zmluvy boli zrozumiteľné pre ľudí, ktorí ich podpisujú.

V spolupráci s Marošom Matiaškom a Luciou Cangárovou (RPSP) sme pripravili súbor vzorov zmlúv pre poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí chcú byť transparentní a zrozumiteľní.  Tieto návrhy zmlúv, napĺňajú kritérium zrozumiteľnosti a obsahujú všetky nutné náležitosti podľa zákona o sociálnych službách. Pripravili sme aj súbor zmlúv v ľahko čitateľnom jazyku, ktoré sú podľa nás štandardom kvalitného poskytovateľa sociálnych služieb. Nižšie nájdete 18 rôznych vzorov pre rôzne druhy a formy sociálnych služieb a manuál, ako s nimi pracovať.

Želáme si, aby tieto materiály pomohli v jasnej a zrozumiteľnej komunikácii, preto ich poskytujeme zdarma.

ZROZUMITELNA ZMLUVA (kompletný materiál s úvodom a manuálom na prácu s ľahkočitateľnými verziami)

Návrhy zmlúv – na stiahnutie vo formáte .docx:

POBYTOVÁ FORMA_zmluva (.docx)

PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA_zmluva (.docx)

AMBULANTNÁ FORMA_zmluva (.docx)

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA_zmluva (.docx)

Zmluvy v ľahko čitateľnom jazyku (vo formáte .pdf):

Podpora samostatného bývania: PSB MUŽPSB ŽENA

Domov sociálnych služieb, ambulantná forma: DSS ambulant MUŽ a DSS ambulant ŽENA

Špecializované zariadenie, ambulantná forma: ŠZ ambulant MUŽŠZ ambulant SENIOR a ŠZ ambulant SENIORKAŠZ ambulant ŽENA

Zariadenie podporovaného bývania: ZPB MUŽZPB ŽENA

Špecializované zariadenie, pobytová forma: ŠZ MUŽ a ŠZ ŽENA a ŠZ SENIOR a ŠZ SENIORKA

Domov sociálnych služieb, pobytová forma: DSS MUŽDSS ŽENA

Zariadenie pre seniorov: ZpS MUŽ  a ZpS ŽENA

Integrovaná starostlivosť – večná téma?

O integrovanej dlhodobej sociálno-zdravotnej sa na Slovensku rozprávame už veľmi dlho. Pred voľbami v roku 2020 viacero politických strán si vo svojich volebných programoch dali za cieľ prijatie legislatívneho rámca pre dlhodobú starostlivosť. V súčasnosti sa finalizuje návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v gescii MPSVR SR. Paralelne MZ SR by malo pripravovať návrh zákona o dlhodobej starostlivosti.

Tejto téme sa nepretržite venujeme aj v nadácii v úzkej spolupráci s Nezávislou platformou SocioFórum. Spoločne sme pripravili počas posledných rokov niekoľko konferencií aj so zahraničnými expertami z WHO či EASPD. O to viac nás potešilo, že sme sa koncom júna stretli na konferencii BBSK s Franzom Wolfmayrom z Rakúska v spoločnom paneli o integrovanej starostlivosti o seniorov. Franz Wolfmayr využíva svoje skúsenosti a spolu s ďalšími expertami radia tvorcom sociálnych politík pri nastavovaní systémov v oblasti dlhodobej starostlivosti, komunitných služieb či podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. S jeho dovolením prinášame preklad jeho myšlienok o integrovanej starostlivosti ako kľúči k zlepšeniu kvality zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov.

Franz Wolfmayr o Integrovanej starostlivosti, jún 2021

Viac info o iniciatíve BBSK: https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/OddelenieCatching-UpRegions/Komponent4.aspx

Výsledky dotazníkového prieskumu medzi účastníkmi konferencie Nezávislý život 2021

Nadácia SOCIA spolu s partnermi, Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR, zrealizovala 4. ročník konferencie Nezávislý život. Hlavná časť panelu sa konala 16. júna 2021.

Témou po ťažkom roku pandémie boli plány. Predstavili sme si hlavné plány, ktoré pre Slovensko v najbližších rokoch majú pomôcť vyčerpať spolu viac ako 18 miliárd eur.

Venovali sme sa najmä:

  • Plánu obnovy a odolnosti,
  • Partnerskej dohode pre politiku súdržnosti a operačnému programu Slovensko
  • Agenda 2030 a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia

Potrebujeme rozumieť plánom, aby sme vedeli kontrolovať, či sa plnia a prípadne navrhovať zmeny, aby reálne pomohli pri napĺňaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Preto sme vyzvali účastníkov, aby sa počas júla zapojili do krátkeho dotazníkového prieskumu ohľadom ďalšej spolupráce s nadáciou SOCIA v oblasti eurofondov a plánu obnovy a odolnosti.

Výsledky dotazníkového prieskumu Nezávislý život 2021

Bytová politika SR do roku 2030

Už od roku 2019 sa pripravuje na ministerstve výstavy nová Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030. Síce nie sme členmi pracovnej skupiny, ale vďaka spolupráci so zástupkyňou občianskeho združenia Proti prúdu sme mali možnosť pripomienkovať materiály a to najmä so zreteľom na prístupnosť a dostupnosť bezbariérového bývania. Je to potrebné, lebo príslušné ministerstvo má dlhodobo „pocit“, že pre túto oblasť už urobilo dosť a vytrvalo odmieta navrhované úlohy v tomto smere v rámci Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Ešte v tom roku by chcelo ministerstvo predložiť Koncepciu do medzirezortného pripomienkového konania.

Tu sú naše hlavné pripomienky k pracovnému materiálu z júna 2021: Bytova politika SOCIA

tu je materiál z júna 2021, ktorý bol predložený na pripomienkovanie: Bytová politika SR do 2030_v06prilohy_BP_2030

Správa pre Európsky výbor pre sociálne práva

Opäť sme upozornili, že Slovensko len veľmi pomaly postupuje v podpore nezávislého života a to špeciálne pre ľudí, ktorí žijú v inštitúciách. Na konci júna sme spolu s ďalšími organizáciami – Forum for Human Rights (FORUM), Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre a Rada pre poradenstvo v sociálnej práci pripravili komentáre k 11. národnej správe o implementácii Európskej sociálnej charty, ktorú Slovenská republika predložila za obdobie 2016-2019. Naše komentáre smerovali Európskemu výboru pre sociálne práva.

V správe sme upozornili na pomalý proces deinštitucionalizácie v sociálnych službách, ako aj nedostatočnú podporu pre rodiny a sociálne prostredie ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli sa využívať adekvátne komunitné a verejné služby. Zvlášť sme upozornili na nedostatky pri podpore rodín s malými deťmi so zdravotným postihnutím a pomaly rastúcim počtom týchto detí, ktoré sú inštitucionalizované. Upozorňujeme aj na fakt, že Slovensko by malo konečne legislatívne odstrániť používanie obmedzení v psychiatrii ako formy zlého zaobchádzania s osobami s mentálnym postihnutím a dokončiť reformu opatrovníctva zavedením podporovaného rozhodovania.

celú správu si môžete prečítať tu: ECSR_SVK_Persons with mental disabilites

Stanovisko nadácie SOCIA k návrhu Partnerskej dohody

Partnerská dohoda je základným dokumentom pre čerpanie podpory z eurofondov v novom programovom období 2021-2027.

Proces prípravy začal v roku 2016 a nadácia SOCIA sa aktívne zapájala do procesu. Vďaka členstvu nadácie v Nezávislej platforme SocioFórum bola naša kolegyňa zvolená do Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie a tiež do pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. Realizovali sme viacero aktivít, aby sme zistili názory a stanoviská, a to najmä medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti a medzi organizáciami zastupujúcich ľudí so zdravotným postihnutím.

K návrhu PD, ktorý bol schválený vládou SR 27. apríla 2021, vydávame nasledovné stanovisko, ktoré sa týka najmä dvoch oblastí:

  1. Obsah návrhu PD
  2. Partnerský princíp v eurofondoch

Stanovisko nadácie SOCIA k návrhu Partnerskej dohody