• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • socia@socia.sk

Category Page: Novinky

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v SR

Veríme, že je možné budovať inovatívne sociálne služby. Také, vďaka ktorým zostanú ľudia vo svojom prirodzenom prostredí, v komunite. Už niekoľko rokov kladieme dôraz na komunitné služby. Snažíme sa cez rôzne projekty a platformy podporovať proces deinštitucionalizácie. Preto sme podporili vydanie knihy Miroslava Cangára: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike. Kniha je neľahkým výletom do histórie inštitucionálnej starostlivosti na Slovensku a stálym bojom s veternými mlynmi pri presadzovaní potreby komunitnej starostlivosti. Skrátenú verziu sme vydali aj v angličtine DI REPORT SVK.

Aj my vieme byť pre spoločnosť prínosom

Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2006 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.

 V stredu  21. marca 2018 si pripomíname 13. výročie Svetového dňa Downovho syndrómu. Hlas ľudí s Downovým syndrómom a tých, ktorí s nimi žijú a pracujú, každým rokom silnie.

Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva priateľov na celom svete, aby vlastnými aktivitami a podujatiami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách.

Tento rok sa kampaň #WDSD18 nesie v znamení „Môj prínos spoločnosti“ a je zameraná na to, aby aj ľudia s Downovým syndrómom mali rovnakú možnosť zaradiť sa do spoločnosti ako všetci ostatní. Aby aj títo ľudia mohli viesť plnohodnotný život, pretože aj oni radi pracujú, pracovať vedia a pracovať chcú.

Ľudia s Downovým syndrómom majú právo byť rovnocenne vnímaní vo všetkých aspektoch života spoločnosti.

Medzi priority kampane patrí vysvetľovať verejnosti a kľúčovým osobnostiam:

 • že ľudia s Downovým syndrómom počas svojho života významne obohacujú spoločnosť v školách, na pracoviskách, v komunite, vo verejnom a politickom živote, kultúre, médiách či športe,
 • že negatívne postoje a nedostatok informácií o ich potenciáli zabraňujú ľuďom s Downovým syndrómom, aby mali možnosť prispievať do spoločnosti,
 • že je dôležité poskytnúť ľuďom s Downovým syndrómom (a tým, ktorí ich podporujú) príležitosti, aby obhajovali svoje práva,
 • a osloviť kľúčové zainteresované strany: verejné orgány, médiá, pedagógov, zamestnávateľov, aby poskytli ľuďom s Downovým syndrómom priestor na zmysluplné prispievanie a obohacovanie komunity.

„Chceme povzbudiť všetkých, aby zdieľali túto výzvu na sociálnych sieťach prostredníctvom „My contribution to community”. Takto môžeme ukázať svetu, ako sa ľudia s Downovým syndrómom zapájajú do spoločnosti spolu s ostatnými,“ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Nemenej dôležitým faktom sú pretrvávajúce prekážky vo vzdelávaní detí s Downovým syndrómom od útleho veku až po dospelosť.

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks, ktorý bol minulý týždeň na návšteve Slovenska, uviedol, že pre osoby so zdravotným znevýhodnením by inkluzívne vzdelávanie malo ísť ruka v ruke s procesom deinštitucionalizácie, aby sa výrazne znížil počet osôb so zdravotným postihnutím, ktorí sú umiestnení v inštitúciách a nie v prirodzenom prostredí – komunite. „Sme presvedčení, že život v komunite je tým najprirodzenejším prostredím pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, a že aj títo ľudia obohacujú komunitu,“ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Aj v roku 2018 vyzývame ľudí, aby si v rámci iniciatívy LOTS of SOCKS dali 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili povedomie o Downovom syndróme.

  

Nadácia SOCIA podporuje iniciatívu Postavme sa za slušné Slovensko!

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien vyjadruje podporu iniciatíve Postavme sa za slušné Slovensko! Podporujeme požiadavku dôkladného a nezávislého vyšetrenia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. Požadujeme vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, ktorí sú podozriví z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. Požadujeme vládu, za ktorú sa nemusíme hanbiť. V piatok 9. marca 2018 sa zúčastníme na zhromaždeniach na rôznych miestach Slovenska spolu s našimi rodinami.

Nová kniha: Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitne plánovať sociálne služby ukladá obciam a mestám zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Ide o dobrý nástroj s ktorým ale je potrebné vedieť pracovať a využiť potenciál, ktorý nám môže priniesť.

Komunitné plánovanie ako participatívny proces občanom ponúka príležitosť zapájať sa do veci verejných, komunikovať potreby a očakávania v oblasti sociálnych služieb a života v obci/meste ale aj definovať spolu so samosprávou priority smerujúce k uspokojovaniu potrieb v oblasti sociálnych služieb a smerovaniu k tomu, aby sa dalo povedať, že v našom meste/obci sa ľuďom žije dobre a majú svoje mesto/obec radi. Pre samosprávu je to príležitosť počúvať a využiť potenciál občanov, klientov aj poskytovateľov, laikov aj odborníkov.

Pomôcť mestám/obciam naplniť povinnosť komunitne plánovať, urobiť to poriadne aby to malo veľký úžitok pre samosprávu/úrad a pre občanov môže publikácia: Komunitný plán sociálnych služieb (metodická príručka). Tu Vám ponúkame malú ochutnávku…

 

 

a možnosť publikáciu si zakúpiť na tomto linku:

https://goo.gl/forms/AxVXw9JxGxJRV1U33 alebo priamo vyplnením v nižšie vloženom objednávkovom formulári.

Cena jednej metodickej príručky je 15 eur.

 

Zbierka starých mobilov obohatila verejnú zbierku Lienka pomoci o 8 634 eur a 50 centov

V súčasnej spoločnosti by sme ťažko hľadali človeka, ktorý nie je vlastníkom mobilného telefónu. Vďaka pretrvávajúcemu technologickému napredovaniu ich meníme častejšie, než kedykoľvek predtým. Zbaviť sa starého zariadenia však mnohí nepovažujú za také jednoduché, ako zakúpiť si nový telefón. Telefóny sa tak hromadia v domácnostiach a v tom najhoršom prípade končia v odpadkovom koši. Už 16. kampaň Orangeu upriamuje pozornosť na vrátenie nepotrebných mobilov a ich následnú šetrnú likvidáciu. 

Staré a nepoužívané mobilné zariadenia nosili zákazníci do predajní Orangeu už 15. zberných sezón. Do programu „Staré mobily sa vracajú” sa počas ostatných štyroch mesiacov zapojilo 4 684 zákazníkov z celého Slovenska. Dokopy priniesli 15 335 nepotrebných zariadení vhodných na ekologickú likvidáciu, ďalších 1 934 kusov vyzbierali zamestnanci Orangeu v rámci decembrovej zbierky. Celkový objem odovzdaných telefónov od vzniku tejto iniciatívy sa tak vyšplhal na 267 774 kusov. Odovzdaním nepotrebného mobilu sa však už tradične pomáhalo hneď dvakrát. Okrem ekologického zlikvidovania zariadení venuje Orange 50 centov z každého odovzdaného kusu konkrétnej a vopred známej neziskovej organizácii. Finančný výťažok vo výške 8 634 eur a 50 centov bude vďaka ostatnej kampani určený na ovplyvňovanie zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva, ktorému sa venuje verejná zbierka Lienka pomoci pod  hlavičkou nadácie Socia.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb

23. januára sme organizovali konferenciu: Komunitné plánovanie sociálnych služieb – povinnosť či príležitosť pre samosprávu? predovšetkým pre sociálne odbory miest ale aj tých, ktorí majú záujem participovať na tejto povinnosti samosprávy. Našim zámerom bolo motivovať tých, ktorí majú povinnosť komunitne plánovať vyťažiť pre rozvoj v meste čo najviac v prospech samosprávy aj obyvateľov.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni obcí, mikroregiónov alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Ide o otvorený proces, ktorého cieľom je:

 • napĺňať potreby občanov pomocou dostupných a kvalitných foriem sociálnej pomoci
 • zabezpečovať zdroje na jednotlivé druhy sociálnych služieb
 • hľadať optimálne riešenia vo vybavenosti a efektívnosti sociálnych služieb, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a potrebám ľudí

Ak metódu zoberieme poctivo, pomôže nám to priblížiť samosprávu občanom, počúvať ich hlas a potreby aj sa spoločne dohodnúť o prioritách v rozvoji služieb.

Povinnosť daná zákonom môže byť vnímaná samosprávami aj ako príležitosť pre spoluprácu občanov a samosprávy.

A k tomu pripájame prezentácie z konferencie: 

Pozvánka a program konferencie

 • Prečo zákon vyžaduje od samospráv komunitné plánovanie? Čo od toho ministerstvo očakáva? – Branislav Ondruš/zástupca ministerstva, MPSVR SR
 • Prečo je komunitný plán dobrý materiál pre mesto/obec. Ako ho používať v každodennej praxi – Mária Filipová, Mesto Banská Bystrica prezentacia_Filipova
 • Účasť verejnosti na verejných politikách, ekonomické prínosy participácie – Bruno Konečný, ÚSVROS prezentacia_Konecny
 • Plánovanie a financovanie sociálnych služieb – Marek Šimunek, Magistrát Města Hradec Králové prezentacia_Simunek a Jiří Zeman, Krajský úřad, Královéhradecký kraj prezentacia_Zeman
 • Dostupnosť datasetov a práca s databázami pri spracovaní KPSS a ako interpretovať dáta – Daniel Gerbery, Inštitút pre výskum práce a rodiny prezentacia_Gerbery
 • Využívanie zdrojov samosprávy pre zber dát a motiváciu občanov pre účasť vo fokusových skupinách – Jana Lindenhill, Marcela Zacharová, MiÚ Karlova Ves  prezentacia_Lindenhill_Zacharova
 • Príklady z praxe – predstavitelia miest/obcí prezentacia_Tomasovce_Petianova  a prezentacia_Trnava_Hunava_Ziskova
 • Zhrnutie a závery, výzva zapojených miest a obcí pre podporu služieb na dobré spracovanie komunitných plánov – Helena Woleková, nadácia SOCIA prezentacia_Wolekova