• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

Category Page: Novinky

VČASNÁ INTERVENCIA – pracovné stretnutie

Nadácia SOCIA a Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie zorganizovali  22. novembra 2018 druhý okrúhly stôl o včasnej intervencii a podpore detí a rodín zo sociálne vylúčených komunít (prvý sa konal v októbri a diskutovali na ňom zástupcovia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením). Zúčastnili sa na ňom zástupcovia mimovládnych organizácií venujúcich sa tejto skupine, zástupcovia Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a pracovníci nadácie SOCIA.

V rámci vyhodnocovania plnenia Národného programu rozvoja životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím v SR sme spoločne s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením navrhli pokračovať v činnosti pracovnej skupiny pre včasnú intervenciu. Podarilo sa nám presvedčiť MPSVR, že opatrenie 4.5.8. Prehodnotiť povahu, účel, vecný obsah a financovanie služby včasnej intervencie v zmysle odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, sa síce podarilo naplniť prijatím novely zákona 448/2008 v decembri 2017, ale realita priniesla potrebu pokračovať v spoločnej diskusii a najmä posilniť medzirezortnú súčinnosť v jej efektívnej realizácií a participatívnom financovaní. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 15. novembra 2018.

Súčasné znenie zákona vníma túto službu ako službu pre deti so zdravotným postihnutím alebo lekársky potvrdeným ohrozenými vývinom. My si však uvedomujeme, že včasná intervencia je potrebná aj pre deti zo sociálneho vylúčeného prostredia a inak podnetného prostredia. Okrem toho už dnes niektorí poskytovatelia včasnej intervencie podporujú rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím z marginalizovanej rómskej komunity a uvedomujú si, že v rámci tejto skupiny si ich práca vyžaduje aj iné zručnosti.

Na spoločnom stretnutí sme zdieľali skúsenosti s podporou detí a ich rodín v ranom veku, ktoré žijú v sociálne vylúčených komunitách. Rozprávali sme sa o potrebe ďalšej spolupráce a najmä hľadania spôsobu, ako podchytiť v zákone o sociálnych službách stimuláciu komplexného vývoja detí, ktoré žijú v prostredí, kde je problém zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, najmä v segregovaných lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Zdá sa, že toto stretnutie nebolo posledné, lebo všetci cítime potrebu svoje advokačné aktivity koordinovať a spájať sa pri presadzovaní systémových zmien.

 

Pozvánka na konferenciu DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT je pripravovaná  pri príležitosti 15. výročia Národného programu duševného zdravia SR. Ďalší rozvoj a praktická implementácia tohto programu môže slúžiť ako cenný nástroj k tomu, aby sa duševné zdravie stalo jednou z priorít našej rýchlo sa transformujúcej spoločnosti.

KOnferencia sa uskutoční v dňoch 5. až 7. septembra 2019 v Bratislave.

Spoluorganizátorom konferencie je aj SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.

Ďalšie informácie o konferencii na www.MHBratislava.sk.

Okrúhly stôl VČASNÁ INTERVENCIA – ako podporiť spoluprácu všetkých

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením a nadácia SOCIA navrhli Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR SR) pokračovať v činnosti pracovnej skupiny pre včasnú intervenciu. Začiatkom septembra 2018 potom iniciovali stretnutie so zástupcami MPSVR SR o činnosti a cieľoch takejto pracovnej skupiny. Okrem rezortov, ktoré by mali do pracovnej skupiny nominovať svojich zástupcov, členmi by mali byť aj zástupcovia poskytovateľov sociálnych, zdravotných alebo pedagogicko-psychologických služieb a zástupcovia tých, ktorých sa dostupnosť a kvalita služby včasnej intervencie bytostne dotýka: rodín detí so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom.

Vzhľadom na to, že cieľová skupina rodín a detí je veľmi rôznorodá a združená v rôznych organizáciách zorganizovali sme 24. októbra 2018 okrúhly stôl, cieľom ktorého bolo spoznať špecifiká potrieb jednotlivých skupín a ich iniciatívy vo vzťahu k včasnej podpore rodín či už priamo sociálnou službou včasnej intervencie alebo rôznymi inými formami. A aká by mala byť včasná intervencia z pohľadu rodičov?

„Včasná, dostupná, rýchla, bez dlhého čakania, hradená z verejných zdrojov, kompetentná. Bolo by dobre vypracovať jednotné odborné postupy pri podozrení/zistení ochorení, ako aj následne zabezpečiť dostupnosť diagnostiky a intervencií.“

„Určite má byť včasná. Službu včasnej intervencie by mali zabezpečovať odborníci: zdravotníci, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci a inštruktori sociálnej rehabilitácie, liečební pedagógovia, psychológovia a pod. Spolu tvoria multidisciplinárny tím, ktorý nastaví individuálne plánovanie intervencie podľa potrieb klienta a podľa nastaveného plánu intervenciu zabezpečuje. V Nitre takáto sociálna služba chýba.“

„Podporujúca vývin VČAS a KOORDINOVANE.“

„Posilňujúca rodičov.“

„Podpora vývinu včas, intenzívne a kvalitne.“

Je veľmi dôležité hľadať spoločné prieniky a pokúsiť sa formulovať spoločné priority do diskusie a práce pracovnej skupiny, ktorá má vzniknúť pri MPSVR SR.

 

Písať pravdivo neznamená haniť krajinu

Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva poslal vláde Slovenskej republiky zoznam otázok, na ktoré má vláda už tretíkrát vydať odpočet úloh, ku ktorým sa zaviazala. Zoznam nie je krátky a otázky nie sú ľahké. Ich zodpovedanie bude vyžadovať mnoho hodín práce celého tímu štátnych úradníkov. Z 30 odpovedí na dôležité otázky zo všetkých sfér spoločenského života špecialisti z jednotlivých rezortov nakoniec vyrobia úhľadný dokument, ktorý prerokuje a schváli vláda SR a minister zahraničných vecí SR ho pošle do New Yorku či Ženevy. Úloha bude splnená.

Otázky však nie sú ľahké.

 • Poskytnite informáciu o dopadoch opatrení na boj s diskrimináciou osôb so zdravotným postihnutím. (otázka č. 5)
 • Poskytnite informáciu o dostupnosti, prístupnosti a financovaní sociálnych služieb, aby mohli starší ľudia a osoby s postihnutím žiť nezávisle a ak potrebujú, aby dostali aj integrovanú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. (otázka č. 16)
 • Vysvetlite, ako prispeli prijaté opatrenia zo strany vlády k tomu, aby mali znevýhodnení a marginalizovaní jednotlivci, ich rodiny a skupiny, najmä nízkopríjmové skupiny a Rómovia, lepší prístup k bývaniu. (otázka č. 19)
 • Poskytnite informáciu o šírke bezdomovectva v krajine a pomenujte opatrenia, pomocou ktorých nájdete trvalé a primerané riešenia na otázku bývania pre ľudí bez domova. (otázka č. 20)

Otázky Výboru OSN sa týkajú minimálne dvoch oblastí, v ktorých sociálna politika nášho štátu nie je celkom jednoznačná a dostatočne konkrétna, pretože jej tvorcovia si ešte v plnom rozsahu neosvojili základný hodnotový princíp, z ktorého vychádzajú medzinárodné dokumenty, ku ktorým sme sa prihlásili. Týmto princípom je nazeranie na potreby obyvateľov optikou ľudských práv. Moderný ľudsko-právny princíp k ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc spoločnosti, rešpektuje ich jedinečnosť a uplatňuje komplexný prístup v ich podpore takými nástrojmi, ktoré trvalo posilnia ich sebestačnosť a motiváciu zlepšovať podmienky ich života.

Dôležitým nástrojom ľudsko-právnej politiky je napĺňanie práva na bývanie, na ktoré sa pýta Výbor OSN. V tejto oblasti sa nám na Slovensku nedarí. Na jednej strane sme zaťažení udržiavaním veľkokapacitných sociálnych zariadení, väčšinou ešte zdedených zo socializmu, na druhej strane sme ešte neprekonali celospoločenské povedomie, že mať vlastný byt/dom je zárukou bezpečia. Tým sa výrazne oslabuje tlak občanov na povinnosť štátu ponúknuť ohrozenej rodine či jednotlivcovi primerané bývanie, vrátane podpory samostatného/nájomného bývania. Áno, ľudia so zdravotným postihnutím, ale rovnako aj ľudia bez domova, potrebujú dlhodobú podporu pri zvládaní každodenných úloh spojených s prácou, s rodinou, susedmi či sami so sebou. Táto podpora musí byť veľmi konkrétna a cielená, aby priniesla výsledky v podobe prijatia a nie odmietnutia dotyčného človeka susedmi, kolegami, komunitou. Je veľmi dôležité mať k dispozícii dostatočné množstvo nástrojov, ktoré dovolia sociálnym pracovníkom nájsť individuálny prístup ku každému potrebnému. Na prvom mieste je bývanie.

Nepochopením problematiky je vyhlasovanie nových mestských nájomných domov za sociálne bývanie. Sociálne bývanie je také bývanie, o ktoré môže chudobná rodina, bezdomovec, či osoba so zdravotným postihnutím požiadať len v prípade, že niekto ďalší bude spolufinancovať ich náklady na bývanie, pretože z vlastného nízkeho príjmu to sami nie sú schopní. Spolufinancovanie môže byť v podobe zvýšeného príspevku na bývanie od štátu, v podobe zľavy na nájomnom od mesta alebo inak. O zvýšení štátneho príspevku na bývanie na ministerstve (vraj) diskutujú mnoho rokov a je len pár samospráv, ktoré poskytujú zľavy na nájomnom.

Odpoveď na položené otázky Výborom OSN zatiaľ nepoznáme.

Mimovládne organizácie nastoľujú otázku samostatného bývania pre ľudí so zdravotným postihnutím ako aj potrebu riešiť bývanie ľudí bez domova už niekoľko rokov. Testujú rôzne modely, vymieňajú si skúsenosti doma i v zahraničí. V ich mene ponúkame, aby spracovatelia odpovedí na otázky Výboru OSN využili ich poznatky a skúsenosti a formou konzultácií vyčerpávajúco odpovedali na položené otázky, či definovali ďalšie kroky, ktoré Slovensko musí urobiť. Je ich veľa, ale spoločne môžeme urobiť viac. Chceme pomôcť nielen pravdivo popísať situáciu na Slovensku, ale aj hľadať odpovede a ponúkať riešenia.

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Fórum pre ľudské práva
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
Proti prúdu, vydavateľ Nota bene

Všetky otázky Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva nájdete tu:
https://goo.gl/p4K2sk 

Deinšitutcionalizácia a synergia v EŠIF

V poslednom roku spolupracovali naše kolegyne s Úradom vládneho splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti na realizácii Národného projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“ sa realizoval vďaka podpore z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spolu s Mirom Cangárom z rady pre poradenstvo v sociálnej práci sme pripravili prípadovú štúdiu o synergickom prístupe v rámci implementovania EŠIF. Bohužiaľ sme museli konštatovať, že podpora procesu transformácie služieb nie je tým pozitívnym príkladom. Pre potreby Národného projektu sme pripravili rozsiahlu prípadovú štúdiu a krátke zhrnutie v slovenčine aj angličtine.

prípadová štúdia DI a synergie

prípadová štúdia DI a synergie – zhrnutie

prípadová štúdia DI a synergie – zhrnutie ENG

 

Otvorený list predsedovi vlády SR Ing. Petrovi Pellegrinimu o stagnujúcom procese DI

Proces transformácie a deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb stojí – znovu apelujeme na intervenciu

Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky Ing. Petrovi Pellegrinimu

BRATISLAVA, 19. 7. 2018

Pred rokom sme v otvorenom liste upozornili predsedu Vlády Slovenskej republiky o zdĺhavom riešení procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slovenskej republike. Po uverejnení listu sme boli ubezpečení (tiež média) o záujme MPSVaR SR urýchliť realizáciu procesu transformácie a deinštitucionalizácie. Aj napriek týmto vyjadreniam a medzinárodným a národným záväzkom a predovšetkým záväzkom, ktoré máme k ľuďom so zdravotným postihnutím (ďalej ZP), proces transformácie a deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb (ďalej len DI) stále stojí a stagnuje. Máme k dispozícii finančné aj ľudské zdroje, aby sme v procese DI pokračovali, ale nedeje sa tak. Pýtame sa, dokedy?

Nekoordinovaná, nejasná a zdĺhavá príprava procesu DI zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR SR) priniesla dnes nezabezpečenie súladu medzi podporou z Operačného programu Ľudské zdroje a Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto programy  v súčasnosti predstavujú jediný zdroj financovania procesu DI zo strany SR  Na situáciu bol viackrát  písomne upozornený aj predchádzajúci predseda vlády a  minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Náš posledný list ostal bez písomnej odozvy. Tieto skutočnosti môžu vyústiť do stavu, že SR nebude schopná napĺňať ex-ante kondicionality stanovené v operačných programoch a môže byť  ohrozené čerpanie z európskych štrukturálnych fondov 2014 – 2020. Ohrozené je aj napĺňanie  úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády a ďalších strategických dokumentov MPSVR SR.

Na tento stav denne doplácajú občania so ZP, ktorí nemajú alternatívu a sú nútení žiť v inštitucionalizovaných zastaraných zariadeniach sociálnych služieb, a pritom majú rovnaké a neupierateľné právo na nezávislý a samostatný život v komunite ako my ostatní. Pre nich sú  viac ako dva roky  nečinnosti dlhá doba. Strácajú takto čas svojho života v prostredí, ktoré im nevytvára primerané podmienky pre plnohodnotný život.V prostredí, ktoré má ďaleko od požiadaviek  napĺňania ľudských práv pre osoby so ZP, ku ktorým sa SR hlási ratifikáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Vzhľadom na to, že proces DI priamo vychádza z čl. 19 Dohovoru o právach osôb so ZP a jeho realizácia má za cieľ zlepšiť životnú situáciu a dodržiavanie ľudských práv pre osoby so ZP v SR, považujeme za dôležité o tom hovoriť a upozorňovať na dôsledky nenapredovania procesu DI.

 

Tie znamenajú, že:

 • 40.000 prijímateľov sociálnych služieb žijúcich v inštitucionálnej starostlivosti nebude mať naďalej možnosť rozhodovať o svojom živote;
 • Slovenská republika systémovo porušuje ľudské práva občanov so ZP žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb;
 • Slovenská republika nedodržiava medzinárodné normy , k plneniu  ktorých sa zaviazala;
 • Slovenská republika vystavuje riziku a ohrozeniu aj deti a dospelých so ZP, ktorí žijú v komunite a nemajú dostupné alternatívne komunitné služby a jedinou možnosťou pre život v budúcnosti bude už odborne a ľudsko-právne neakceptovateľná inštitucionálna starostlivosť;
 • Slovenská vláda nesmeruje k napĺňaniu Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020 resp. 2018-2020 v oblasti sociálnych služieb;
 • Aktuálne legislatívne návrhy MPSVR SR nepredstavujú podporu DI a  komunitných služieb;
 • Slovenská republika je vystavená a čelí výhradám a odporúčaniam Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (apríl 2016), Výboru OSN pre práva dieťaťa (máj 2016) a Výboru OSN pre ľudské práva (október 2016), Správe komisára Rady Európy pre ľudské práva, ale aj Správe petičného výboru Európskeho parlamentu o tom, že proces DI je na Slovensku nedostatočný a pomalý a Slovensko nepodporuje aktívne rozvoj komunitných služieb z národných zdrojov, ale aj európskych štrukturálnych fondov na to určených;[1]
 • SR zatiaľ nečerpalo žiadne finančné prostriedky vyčlenené na procesy deinštitucionalizácie sociálnych služieb v OP ĽZ a IROP v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

 

Preto na  Vás pán predseda vlády apelujeme,  aby ste venovali tejto situácii náležitú pozornosť a z pozície Vašich kompetencií zjednali urýchlene nápravu.

 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP), Slavomír Krupa

RPSP – Občianske združenie, poskytuje prevenciu, poradenstvo, pomoc a služby občanom v nepriaznivých životných situáciách tak, aby napriek ťažkostiam v ktorých sa nachádzajú mohli dôstojne žiť. S týmto cieľom súvisí tiež proces DI.

Kontakt:Františkánska 2, 811 01 Bratislava, radaba@rpsp.sk, www.rpsp.sk

 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (NROZP), Branislav Mamojka

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianskym združením organizácií tvorených občanmi rôznych druhov zdravotného postihnutia. NROZP v SR vystupuje ako nezávislý a relevantný partner vlády SR v oblasti politiky zdravotného postihnutia. Od roku 2004 je riadnym členom Európskeho fóra zdravotného postihnutia (Europen Disability Forum – EDF) a čestným členom Inclusion Scotland.

Kontakt:Račianska 153, 83154 Bratislava, sekretariat@nrozp.sk, www.nrozp.sk

 

Nadácia na podporu sociálnych zmien (SOCIA), Mária Machajdíková

Nadácia SOCIA prostredníctvom vlastných aktivít a finančnej podpory ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva. Našou víziou je tolerantná občianska spoločnosť, ktorej integrálnou súčasťou sú aj ľudia, ktorí potrebujú pomoc a podporu druhých. Veríme, že výsledkom spolupráce „slabých a silných“ bude dostatok kvalitných sociálnych služieb, ktoré pružne reagujú na meniace sa individuálne potreby užívateľov v ich prirodzenom sociálnom prostredí.

Kontakt:Legionárska 13, 831 04 Bratislava, machajdikova@socia.sk, www.socia.sk

 

Slovenská únia podporovaného zamestnávania (SÚPZ), Viera Záhorcová

SÚPZ – Občianske združenie, ktorého poslaním je formulovať, šíriť a podporovať myšlienku a filozofiu podporovaného zamestnávania na Slovensku. V súčasnosti združuje 31 agentúr podporovaného zamestnávania na Slovensku.

Kontakt:Panenská 29, 811 03 Bratislava, supz@supz.sk, www.supz.sk

 

Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania FA STU (CEDA), Lea Rollová

Profesionálna podpora tvorby a realizácie bezbariérového prostredia tak, aby mohlo byť užívané všetkými ľuďmi bez rozdielu ich fyzických, zmyslových a mentálnych daností a schopností. CEDA  skúma a rozpracúva princípy univerzálneho navrhovania – navrhovania pre všetkých, s cieľom umožniť slovenským občanom integrovať sa do spoločnosti.

Kontakt:Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava, lea.rollova@stuba.sk, www.fa.stuba.sk

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP), Iveta Mišová

ZPMP v SR je  občianske združenie založené v roku 1980. V súčasnosti máme viac ako 10 000 členov v miestnych združeniach po celom Slovensku.Naším cieľom je zabezpečiť, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva. Aby mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov. Aby boli akceptovaní takí, akí sú…

Kontakt:Štúrova 6, 811 02 Bratislava, zpmpvsr@zpmpvsr.sk, www.zpmpvsr.sk

 

otvorený list_DI_predsedovi vlády SR,  2017

príloha 1_CRPD výbor

príloha 2_DI_a synergie

 

[1]Webové linky na všetky spomenuté správy: http://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/SKIndex.aspx

http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/06/s_2014_2019_plmrep_COMMITTEES_PETI_DV_2016_11-09_mission_report_SK_FFV_final_EN.pdf

https://eustructuralfundswatchdotcom.files.wordpress.com/2016/09/in-depth-study-slovakia-peti-committee-enil.pdf

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2015)21&Language=lanEnglish