• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Spôsobilosť na právne úkony nemá vplyv na priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu

Pre podporu nezávislého života v slovenskom systéme sociálnej ochrany je okrem rôznych druhov sociálnych služieb aj balík kompenzácii dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Pri priznávaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktorý viacerí vnímajú ako najsilnejší nástroj nezávislého života, v praxi prichádza k rôznym interpretáciám. Pred pár rokmi viaceré organizácie, ktoré zastupovali osoby s mentálnym postihnutím poukazovali, že im nie je priznávaný práve z dôvodu typu ich postihnutia. Minulý rok sa Ústavný súd SR vyslovil o protiústavnosti vekového obmedzenia.

V posledných rokoch sme v nadácii spoločne s právnikmi z Fóra pre ľudské práva opakovane podporili snahy klientov zariadení sociálnych služieb o priznanie osobnej asistencie, a to v prípadoch, keď spĺňali zákonné kritériá, ale úrady im ho neuznali. V jednom konkrétnom prípade sme po odvolaní a druhom negatívnom rozhodnutí podali žalobu. V januári 2021 Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil pôvodné rozhodnutie a vrátil vec na ďalšie konanie.

V rozsudku banskobystrického súdu (spisová značka 30Sa/9/2020) zaznelo dôležité stanovisko k tomu, že pozbavenie či obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, ani mentálne postihnutie samo o sebe, nemôže byť dôvodom, prečo nepriznať osobnú asistenciu.

„Pokiaľ žalovaný (ÚSPVaR Banská Bystrica) vo svojom rozhodnutí poukázal na to, že žalobca je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, a preto má obmedzené možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí a vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít, a teda osobná asistencia by neplnila svoje účel podľa § 20 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z., táto argumentácia neobstojí.

Je zrejmé, že zákon č. 447/2008 Z. z. v ustanovení § 21 ods. 3 a 5 počíta aj s výkonom osobnej asistencie, ktorá má charakter určitého „sprevádzania“ fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, a teda zabezpečovanie presunov takejto osoby na miesto výkonu jeho pracovných, vzdelávacích, rodinných a voľnočasových aktivít a za účelom zabezpečenia účasti na týchto aktivitách. Účasť žalobcu na art terapii a ocenenia, ktoré získal, svedčí o jeho sebarealizácii a ide teda o podporu vykonávania jeho voľnočasových aktivít. Konkrétne naplnenie zákonom stanovených cieľov pri jednotlivých prostriedkoch kompenzácie je vždy v každom jednotlivom prípade odlišné a závisí aj od charakteru zdravotného postihnutia konkrétnej fyzickej osoby.“

Ako v poslednej vete konštatuje súd, naplnenia cieľa osobnej asistencie, teda aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a podpora nezávislosti, je v jednotlivých prípadoch odlišný a závisí od konkrétnej fyzickej osoby (jej postihnutia, potrieb).

Cieľ osobnej asistencie, byť súčasťou spoločnosti tak, ako ho vníma zákon 447/2008 Z. z., je túžbou každého človeka so zdravotným postihnutím. Aj keď podobné ciele si dávajú aj sociálne služby pre ľudí odkázaných na pomoc inej osoby, realita pobytových zariadení ukazuje, že to nie sú schopné bez ďalších nástrojov spĺňať. Preto považujeme za dôležité upozorňovať na to, že úlohou Slovenskej republiky je vytvárať jasné pravidlá a dostupné nástroje, ktorými ľuďom so zdravotným postihnutím umožní inklúziu a nezávislý život.

Podpora podania na Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Nadácia SOCIA podporuje samostatné podanie Mareka Vargu a jeho rodičov (Emílie Vargovej a Martina Vargu) na Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.  Toto podanie predkladajú v zastúpení právnici z Fóra pre ľudské práva Adam Máčaj a  Maroš Matiaško.

Podanie sa predkladá proti Slovenskej republike, ktorá ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len Dohovor) a jeho opčný protokol v roku 2010. Uznáva tak právomoc Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len Výbor) prijímať a posudzovať oznámenia jednotlivcov, ktorí čelia porušovaniu ustanovení Dohovoru zo strany zmluvného štátu.

Toto podanie sa týka pretrvávajúcej diskriminácie na základe zdravotného postihnutia vo forme vylúčenia zo štandardného stredoškolského vzdelávania z dôvodu zdravotného postihnutia. Marek Varga bol vylúčený zo štandardného stredoškolského vzdelávania, pretože ako dieťa s mentálnym postihnutím mohol byť vzdelávaný podľa špeciálneho programu určeného pre deti s mentálnym postihnutím. V tomto programe  nemôže dosiahnuť vzdelávací štandard, ktorý je výslovne stanovený slovenskými zákonmi a vyžadovaný ako podmienka pre stredoškolské vzdelávanie. Prekážka v prístupe k stredoškolskému vzdelávaniu je daná priamo v domácej legislatíve. Toto podanie sa týka porušenia práva na inkluzívne vzdelávanie podľa článku 24 ods. 1 a 2 písm. A) a b) Dohovoru, práva na rovnosť podľa zákona a rovnakej ochrany a rovnakých výhod zo zákona podľa Článok 5 ods. 1 Dohovoru a právo na zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia podľa článku 5 ods. 2 Dohovoru. Pretože Slovenská republika nepristúpila k zrušeniu diskriminačných právnych predpisov v oblasti základného vzdelávania detí s mentálnym postihnutím a nezabezpečila rovnaký prístup k stredoškolskému vzdelávaniu pre všetky deti so zdravotným postihnutím, podanie sa ďalej týka porušenia článku 4 ods. 1 písm. B) podľa ktorého sa od zmluvných strán Dohovoru vyžaduje, aby „prijali všetky príslušné opatrenia vrátane úpravy právnych predpisov alebo zrušenie existujúcich zákonov, iných právnych predpisov, zvyklostí a praktík, ktoré spôsobujú diskrimináciu osôb so zdravotným postihnutím“.

 

O Marekovom príbehu viac tu:

https://dennikn.sk/1988941/chce-studovat-za-chovatela-ale-nas-skolsky-zakon-mu-to-neumoznuje-len-preto-ze-ma-mentalne-znevyhodnenie/?ref=list

Easy Read karanténa

Lucia Cangárová pripravila pre prijímateľov sociálnych služieb ľahko čitateľný materiál, ako sa správať, ak je zariadenie v karanténe.

Chceme starnúť dôstojne aj s podporou štátu

Starnutie populácie v našej spoločnosti je problém, ktorý vyžaduje zodpovedné riešenie. Myslí si to 54 % Slovákov a Sloveniek, bez ohľadu na vek, vzdelanie, výšku príjmu alebo región, v ktorom žijú. Len 11 % s týmto tvrdením nesúhlasí. Ukázal to prieskum SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien, ktorý spolu s ďalšími neziskovými organizáciami neformálne združenými v Aliancii pre dôstojné starnutie, prezentovala vládnym predstaviteľom. Formuluje sa tak spoločenská objednávka, aby sa v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti pristúpilo k významným reformám.

„Očakávania verejnosti od štátu sú vysoké a všetci si uvedomujeme, že je potrebná reforma. Na to, aby jej pozitívne výsledky ľudia naozaj pocítili, aby kvalitná starostlivosť bola reálne dostupná a zároveň, aby bol tento systém udržateľný, je nevyhnutná efektívna spolupráca medzi rezortmi a tiež s odbornou verejnosťou. Sme radi, že o ňu prejavujú záujem a veríme, že stratégie sa pretavia aj do reálnej reformy,“ hovorí Maria Machajdíková z nadácie SOCIA..

Podrobnejšie materiály z diskusie za okrúhlym stolom Aliancie pre dôstojné starnutie nájdete tu a tu.

 

Závery konferencie Nezávislý život 2020

V polovici júna 2020 sme sa stretli online a otvorili sme tému na tento rok: sociálne služby a kompenzácie ako nástroje pre nezávislý život. Počas leta sme pripravili anonymný dotazník pre ľudí, ktorých sa tieto témy najviac dotýkajú – ľudí so zdravotným postihnutím a ich príbuzných. Výsledky dotazníka sme prediskutovali na 5 okrúhlych stoloch. Zamerali sme sa najmä na identifikovanie kľúčových sociálnych služieb a kompenzácií, ktoré sú dôležitými nástrojmi umožňujúcimi nezávislý život v rôznych obdobiach života človeka. Celé znenie záverov nájdete tu. Rozšírené zápisy z okrúhlych stolov nájdete tu.

Správa z konzultácií k Partnerskej dohode

V dňoch 5. až 7. 10. 2020 sme sa zúčastnili na konzultáciách so zástupcami mimovládnych neziskových k návrhu Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027.

Z konzultácií bola vypracovaná správa. K dispozícii ju majú na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), experti SAV a aj zástupcovia Európskej komisie.

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti rokuje so zástupcami MIRRI SR, ako ďalej pracovať s vstupmi a pripomienkami.Celý proces bude monitorovať a bude sa snažiť MIRRI SR pomáhať, aby boli pripomienky a návrhy zvážené a v maximálnej možnej miere zohľadnené.

Správa je k dispozícii tu.