• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Nezávislý život – Národný program

Chceme Vás pozvať na 5. ročník konferencie

NEZÁVISLÝ ŽIVOT – Národný program

KEDY: 22. septembra 2022  

KDE: Cukrová 4, Bratislava (budova kostola Cirkvi bratskej)

Na tohtoročnej konferencii by sme sa chceli sústrediť na tri témy – dve z nich (odľahčenie neformálnych opatrovateľov a bezbariérovosť) sú chronicky známe a opakovane sa dostávajú aj do úloh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Tretia téma je menej diskutovaná a možno až okrajová – aké informácie a podpora je dostupná pre obete trestných činov.

V rámci prvých dvoch tém otvoreníme tému diskusiou odborníkov a predstavením úloh z aktuálneho NPRZPOZP a následne budeme diskutovať spoločne. Pri téme o dostupných informáciách pre obete trestných činov predstavíme nový nástroj a budeme radi, za Vaše spätné väzby na jeho zrozumiteľnosť a využitie.

NEZÁVISLÝ ŽIVOT – pozvánka a program

PROGRAM

9.00 – 9.30 hod.             Registrácia

9.30 – 11.00 hod.   I. BLOK      

Čo je to odľačovacia služba a ako súvisí s komunitnými sociálnymi službami
v panelovej diskusii bude diskutovať: Miroslav Cangár (MPSVR SR), Anna Laurinec Šmehilová (EFFETA), Iveta Mišová (ZPMP v SR), Janka Lowinski (platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením) a Lýdia Brichtová (SocioFórum)

11.00 – 11.20 hod.         Prestávka

11.20 – 12.45 hod.         II. BLOK    

Bariéry okolo nás
v panelovej diskusii bude diskutovať: Branislav Mamojka (NROZP v SR), Danica Končeková (CEDA), Lea Rollová (CEDA)

12.45 – 13.45 hod.         Prestávka na ľahký obed

13.45 – 15.30 hod.         III. BLOK   

Dostupné informácie obetiam trestných činov

15.30 – 15.45 hod.    Zhrnutie a záver 

Prihlásiť sa na konferenciu môžete tu: https://forms.gle/VLu3JbFzW7aHgHTQA 

 • Účasť na konferencii je bezplatná
 • Počet účastníkov je obmedzený
 • Priestory sú bezbariérové

Nezavisly zivot 2022 – save-the-date

 

Semináre: AKO MONITOROVAŤ PRÍSTUPNOSŤ BUDOV

V rámci medzinárodného projektu Design for All sme pripravili seminár AKO MONITOROVAŤ PRÍSTUPNOSŤ BUDOV?.

V septembri ho realizujeme v Košiciach a v Bratislave. počet účastníkov na tieto semináre je obmedzení a tak začiatkom októbra urobíme aj online verziu.

KOŠICE

KEDY: 13. septembra 2022, od 9:00-17:00 (prihlasovanie ukončené)

KDE: Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach / Ťahanovské riadky 23, Košice

BRATISLAVA

KEDY: 21. septembra 2022, od 9:00-17:00 (prihlasovanie ukončené)

KDE: Cukrová 4, Bratislava (budova kostola Cirkvi bratskej)

online

KEDY: 5. októbra 2022, od 9:00 – 15:00

Obsah seminára sme pripravili v spolupráci s expertkami pre univerzálne navrhovanie z Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania – CEDA FAD STU a aktivistami z Detského klubu.

Seminár je určený pre osoby so zdravotným postihnutím, ich podporovateľov alebo ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o túto tému.

Témy seminára:

 • Legislatívne rámce
  • Nový stavebný zákon a príprava nových vyhlášok,
  • Nová EU technická norma
  • Legislatívne podmienky týkajúce sa vybraných oblastí (napr. cestovanie, nájomné bývanie)
 • Príklady z praxe – zdieľanie skúseností Detského klubu a CEDA
 • Ako a čo monitorovať
  • Na čo potrebujeme audity, kedy sa robia, prečo?
  • Nástroje na monitoring prístupnosti budov – predstavenie a otestovanie

Lektorky: Lea Rollová, Natália Filová – CEDA FAD STU

V prípade záujmu sa prihláste tu: https://forms.gle/SQ1S5h7JnBR34eQb6

 • seminár je bezplatný
 • priestory sú bezbariérové (ako veľmi, zmonitorujeme na mieste)

Seminár sa realizuje v rámci medzinárodného projektu Design for All s kolegami z Maďarska a Česka.
Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Ako vyhodnotiť bezbariérovú prístupnosť budovy

V rámci medzinárodného projektu s kolegami z Maďarska a Česka sme pripravili nástroje na hodnotenie bezbariérovej prístupnosti stavieb. Vieme, že podobných nástrojov bolo prípravných už viacero. Hodnotiaci hárok prístupnosti, ktorý by sme chceli predstaviť septembri má za cieľ získať autentické informácie a pomáha hodnotiť budovu a jej vonkajšie a vnútorné usporiadanie pomocou jednoduchých otázok, na ktoré je možné jasne odpovedať.

Je určený pre tých, ktorí nie sú profesionáli, ale chcú získať spoľahlivé informácie o prístupnosti budovy alebo služby. Ak máte napríklad problémy s prístupom k budove alebo s jej bezbariérovým užívaním, hodnotiaci hárok vám pomôže presne formulovať, aké prekážky vám bránia v užívaní. Hodnotiaci hárok vás prevedie celou stavbou krok za krokom v súlade s platnými predpismi a získate tak relatívne kvalitné vyhodnotenie budovy z hľadiska bezbariérovej prístupnosti. Vo svojej terminológii sa riadi právnymi a technickými požiadavkami a pomáha tak pri komunikácii s kompetentnými osobami (inžiniermi, architektmi, staviteľmi, úradníkmi a pod.) pri odstraňovaní prekážok.

Na jeseň pripravujeme tri semináre – v Bratislave a Košiciach, online. Radi by sme jeho použitie bližšie vysvetlili na školení a získali od účastníkov aj spätnú väzbu.

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa takého vzdelávania, prosím ozvite na mail – socia@socia.sk

Ako má vyzerať bezbariérová budova

V rámci projektu Dizajn pre všetkých architektky z CEDA FAD STU pripravili publikáciu, kde chceme poukázať na niektoré príklady z praxe v súvislosti s bezbariérovosťou. Popisujeme základné požiadavky na bezbariérovú prístupnosť a na kladných a záporných príkladoch ukazujeme ako boli po roku 2010 zohľadnené požiadavky Dohovoru a Vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Pri hodnotení bezbariérovej prístupnosti objektov a areálov z hľadiska univerzálneho navrhovania je dôležité zamerať sa na tieto základné oblasti:

 • prístupnosť fyzického/architektonického prostredia, to znamená umožniť všetkým ľuďom prístup a pohyb bez fyzických bariér v prostredí, zaistiť bezpečnosť a ľahkú orientáciu v priestore;
 • sprístupnenie informácií a aktivít, to znamená akceptovať rozličné možnosti nášho zmyslového vnímania a komunikácie pomocou multisenzorických foriem, čiže využitím kombinácie najmenej dvoch spôsobov zmyslového vnímania (napríklad zrak + hmat, zrak + sluch, hmat + sluch);
 • možnosť sebarealizácie a aktívnej účasti na aktivitách, to znamená rovnocenne poskytnúť možnosť účasti všetkým osobám na aktivitách v danom objekte a areáli.

Posudzovanie bezbariérovej prístupnosti zahŕňa dopravné budovy (autobusovú stanicu), budovy a areály pre vzdelávanie, voľno-časové a kultúrno-spoločenské aktivity, ako aj administratívne priestory (napr. mestský úrad), obchodné priestory a budovy pre šport vrátane bazénových zariadení.

HODNOTENIE BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI BUDOV NA SLOVENSKU Z HĽADISKA UNIVERZÁLNEHO NAVRHOVANIA

Prístupnosť na Slovensku

Zapojili sme sa do spoločného projektu s maďarskými a českými kolegami - Design fod All, alebo po slovensky Dizajn pre všetkých.

Našim cieľom je spoločne hovoriť o univerzálnom dizajne, príkladoch, kde to funguje a kde nie. Spolupracujeme aj na novom nástroji na hodnotenie prístupnosti budov. V tomto úzko spolupracujeme s priateľmi z CEDA na Fakulte architektúry a dizajnu STU.

Ako prvé sme zmapovali našu legislatívu a podobné správa pripravujú aj naši partneri. Nová stavebná legislatíva na Slovensku je práve v procese schvaľovania v Národnej rade SR. Preto v správe nájdete aj naše pripomienky, ktoré sme k návrhu podávali v rámci medzirezortného pripomienkového konanie. Ak nový zákon podpíše pani prezidentka, malo by sa začať aj s vypracovávaním nových vyhlášok.

Je nám teda jasné, že za nejaký čas budeme našu správu dopĺňať. Pevne veríme, že s pozitívnejšími správa.
Pre viac informácií o projekte môžete sledovať stránku projektu na sociálnej sieti Facebook.
  Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Fond pomoci UKRAJINA

Nadácia SOCIA v úzkej spolupráci s Nezávislou platformou SocioFórum, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na sociálnu pomoc ľuďom z Ukrajiny.

I. Cieľ projektu

Cieľom projektu je sociálna pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí sú závislí na poskytovaní sociálnych služieb, špecializovaných zdravotných služieb, opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately a iných podporných služieb.

II. Kto môže žiadať

Oprávnenými žiadateľmi sú mimovládne organizácie, združené v strešnej organizácii Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.:

 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • nadácie,
 • cirkevné organizácie,
 • Červený kríž,
 • organizácie s medzinárodným prvkom.

Organizácia môže pre predkladaný projekt uchádzať len jednorazovo. V prípade, ak organizácia realizuje viaceré projekty (napr. v iných lokalitách, resp. pre iné cieľové skupiny), môže predložiť aj viac žiadostí.

III. Cieľové skupiny

Žiadať môžu organizácie, ktoré poskytujú podporu pre uvedené cieľové skupiny:

 • deti a dospelí so zdravotným postihnutím,
 • odkázaní/krehkí seniori,
 • ľudia s duševnými ochoreniami,
 • deti bez sprievodu,
 • a iné cieľové skupiny vyžadujúce špeciálny prístup.

IV. Oprávnené výdavky

 • Náklady spojené so špecializovanou prepravou imobilných ľudí alebo ľudí so špecifickými prejavmi (napr. deti s poruchou autistického spektra) na územie Slovenska, v rámci Slovenska alebo do inej prijímajúcej krajiny.
 • Náklady spojené s rozširovaním služieb za účelom prijímania klientov z Ukrajiny (zariadenie a vybavenie priestorov a personálne výdavky).
 • Nákup špecializovaných pomôcok (napr. polohovateľné postele, vertikalizačné vozíky pre deti s DMO, špeciálna dietetická strava, inkontinenčné pomôcky) a liekov (resp. doplatky na ne).
 • Supervízia a podpora pomáhajúcich ľudí v teréne ako prevencia pred ich pred vyhorením (personálne výdavky)
 • Náklady spojené s prekladateľskými službami (personálne výdavky) a príprava podporných a odborných materiálov v ukrajinskom jazyku (príprava a tlač materiálov).

V. Uzávierka

Organizácie môžu predkladať žiadosti o finančný príspevok priebežne od dátumu vyhlásenia výzvy do vyčerpania alokácie vo Fonde POMOC UKRAJINE, najneskôr však do termínu 31. decembra 2022.

VI. Výška podpory

Nadácia rozdelí celkovú sumu 20 000 EUR. Projekty môžu byť podporené:

 • minimálna výška 500 eur
 • maximálna výška 3 000 eur

VII. Podmienky žiadosti o finančný príspevok

Prihlásiť a predložiť projekt môžete iba prostredníctvom elektronického formulára, nájdete ho tu: socia.egrant.sk. Prosíme, neposielajte projekt vytlačený poštou. Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné v projekte vykonať zmeny.

Informácia o výsledku rozhodnutia bude zaslaná na emailovú adresu uvedenú vo formulári  podporeným organizáciám priebežne.

VIII. Hodnotenie

Predložené žiadosti budú hodnotené z pohľadu:

 • obsahového súladu predloženej žiadosti s cieľom výzvy,
 • efektívneho využitie finančných prostriedkov.

IX. Zmluvné podmienky

S úspešnými uchádzačmi o podporu uzatvorí nadácia SOCIA zmluvu o poskytnutí finančného príspevku.

Finančné prostriedky budú po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami poskytnuté príjemcovi prevodom na účet.

Použitie finančného príspevku bude potrebné preukázať kópiou účtovného dokladu a fotografiami.

Čerpanie prostriedkov je možné od podpisu zmluvy do 31. marca 2023.

Termín vyúčtovania poskytnutých prostriedkov je do 30.  apríla 2023.

 

Formulár žiadosti nájdete na https://socia.egrant.sk/

Kontakt

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Záhradnícka 70

821 08 Bratislava

 

Konzultácie: Maria Machajdíková, socia@socia.sk, 0911 137 175.

Žiadosť je možné konzultovať e-mailom alebo telefonicky (po dohode termínu).

Ďakujeme všetkým za podporu ľudí z Ukrajiny!