• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Plán uvoľňovania opatrení

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a celospoločenské uvoľňovanie opatrení, ako aj na priame požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a ich príbuzných ako aj samostatných poskytovateľov dňa 14. mája predložil odbor sociálnych služieb MPSVR SR na pripomienkovanie Návrh Plánu uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb. 2. júna 2020 bol Plán uvoľňovania zverejnený na stránkach MPSVR a tiež prislúchajúce opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR.

Plán uvoľňovania rámcových opatrení, ale aj usmernení od MPSVR a ÚVZ SR

Prekladateľ Plánu uvoľňovania zároveň očakáva, že začiatok fázy uvoľnenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j. je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne, na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností.

Práve preto MPSVR odporúča, aby si poskytovatelia detaily pri dodržaní osobitných minimálnych podmienok upravili v internom predpise. Môže vzniknúť samostatných Plán uvoľňovania opatrení v ZSS alebo aktualizovať napríklad prevádzkový poriadok alebo plán riešenia krízovej situácie (najmä podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov, spôsob a frekvenciu upratovania, postup pri dezinfekcii a jej   frekvenciu,…).

Plán uvoľňovania: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

Relevantné Opatrenie UVZ SR z

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

k návštevám v pobytových zariadeniach:  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf

Opatrenie UVZ SR z 12.5. , ktoré „otvorilo“ rehabilitačné strediská ambulantnou formou (viď bod 3)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS.pdf?fbclid=IwAR10RtdfvoNihxKYJRkfX6x-rWCHKWQtcaIQYBeBwm6mdsvUmwbn30Y7Xhs

Materiály / vzory k usmerneniam

Vzhľadom na to, že MPSVR očakáva, že všetky veci ohľadom uvoľňovania opatrení (návštevy, opúšťanie zariadení, režim ambulantných služieb) budú mať poskytovatelia zapracované vo svojich plánoch, prevádzkových poriadkoch, krízových plánoch a podobne, pripravili sme s kolegami zo SocioFóra, RPSP a FĽP/HRF v tomto kontexte nasledovné návrhy /vzory, ktoré uľahčia poskytovateľom fungovanie:

  1. Plán a režim návštev (vzor – stačí doplniť názov zariadenia, doplniť konkrétne opatrenia vo vašom zariadení, vytlačiť a umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe)
  2. Poučenie GDPR (stačí doplniť názov zariadenia, vytlačiťumiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe)
  3. Čestné prehlásenie pre návštevy zariadeniach sociálnych služieb – v usmernení MPSVR sa nachádza ich návrh evidencie návštev ako príloha (môžete si vybrať, prípadne vytvoriť z nich jeden nový)
  4. Informácia pre prijímateľov, ako podklad pre poučenie dodržiavaní opatrení pri opustení zariadenia sociálnych služieb  – aj v ľahkočitateľnej verzii

Jednotlivé návrhy vám prikladáme vo wordovskej verzii, aby ste s nimi mohli pracovať. Priamo pre fungovanie ambulantných služieb sme zatiaľ návrh nepripravili, ale myslíme si, že Plán a režim návštev môže byť inšpiráciou. V každom prípade, ak by ste mali k tomu otázky, sme k dispozícii konzultovať, alebo pomôcť vytvoriť tiež nejaký vzor.

Veríme, že vám aspoň trochu uľahčia prácu.