• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

LIENKA POMOCI – výsledky

Zbierku LIENKA POMOCI 2014 sme predbežne uzavreli 31. 3. 2015 s výnosom viac ako 27 000 €. Do výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu LIENKA POMOCI 2015, sa prihlásilo 35 organizácii s projektami terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov. Odborná komisia a Správna rada nadácie navýšila sumu vo fonde a pre 32 projektov rozdelila 30 000 €.

Vďaka podpore od Lienky pomoci môžu podporené organizácie zakúpiť nové pomôcky, ktoré využívajú seniori, opatrovateľky získajú nové vedomosti v práci so seniormi so špeciálnymi potrebami, vybavia autá prepravnej služby špeciálnymi zariadeniami, skvalitnia a zavedú nové služby. Konkrétne podporu získali tieto organizácie:

organizácia cieľ projektu schválená suma
SČK Liptov skvalitnenie služieb v požičovni pomôcok SČK 1 000,00 €
Slovenský Červený kríž – ústredný sekretariát podpora terénnych služieb pre seniorov v jednotlivých spolkoch SČK 2 489,00 €
Bratislavská arcidiecézna charita ADOS Charita prevencia syndrómu vyhorenia a skvalitnenie terénnych služieb 850,00 €
Územný spolok SČK Prešov modernizácia starého gamatkového kúrenia v jedálni SČK Prešov 2 193,00 €
Providentia, o.z. aplikácia terapeutických pomôcok v starostlivosti o klientov s Alzheimerovou chorobou 500,00 €
Obec Veľké Úľany sociálna a zdravotná rehabilitácia na podporu sebestačnosti seniorov v obci Veľké Úľany 500,00 €
Diecézna charita Žilina – Charitatívna služba v rodinách odstránenie bariér pre domácu starostlivosť o seniorov – nákup 2 ks postelí 1 000,00 €
Ľudmila, n.o. nákup 1ks kresla pre kardiakov 220,00 €
Územný spolok SČK Senica nákup rehabilitačných pomôcok 1 100,00 €
Spišská katolícka charita – domáca opatrovateľská služba, Liptovský Mikuláš zakúpenie 2 ks elektrického polohovacieho kresla na zvýšenie kvality poskytovaných služieb denného stacionára 764,00 €
Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život zakúpenie 1ks evakuačného vozíka pre bezpečne premiestnenie klienta – seniora do vozidla prepravnej služby 1 250,00 €
Semokráska, n.o. nákup 6 ks polohovacích kresiel pre 2 denné stacionáre 1 302,00 €
Centrum pomoci Kalná n.o. školenie jednorázové OS, inštruktor sociálnej rehabilitácie, bicykel, nákup pomôcok do denného centra a nákup kompenzačných pomôcok 1 000,00 €
Obec Moravany nad Váhom nákup polohovacích pomôcok pre opatrovateľskú službu a do domácností 900,00 €
LIRI n.o. nákup 6 ks polohovateľných relaxačných kresiel v dvoch denných stacionároch pre seniorov 1 302,00 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska špecifické vzdelávanie odborných pracovníkov v téme „Špecifiká práce so seniormi so zrakovým postihnutím“ 530,00 €
Spišská katolícka charita – domáca opatrovateľská služba, Liptovský Mikuláš nákup 1 ks zdravotného polohovacie lôžka s matracom  – na požičiavanie 800,00 €
ADS Námestovo nákup 1 ks prenosný kyslíkový koncentrátor 800,00 €
Obec Dubník nákup pomôcok, ktoré uľahčia prácu opatrovateľkám 500,00 €
Územný spolok SČK Snina práčka so sušičkou a umývačka riadu pre jedáleň a Dom humanity 1 000,00 €
obec Bziny tréningy na posilnenie pamäte – celkové zabezpečenie tréningov pre seniorov v obci 600,00 €
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina absolvovanie opatrovateľského kurzu 240,00 €
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku posilňovanie pamäte – tréningy a pomôcky, fyzická aktivizácia, podpora stretávaní a tvorivých aktivít, propagácia denného stacionára a aktivít pre seniorov 1 000,00 €
Územný spolok SČK Humenné nákup: pojazdné skladacie kreslo, sediace nosítka 1 000,00 €
Arcidiecézna charita Košice rôzne pomôcky do 7 denných stacionárov 2 000,00 €
Relevant n.o. kurzy pamäte pre opatrovateľky, nákup materiálov a kníh, kurz prvej pomoci 500,00 €
Centrum sociálnych služieb KA, o.z. vzdelávacie kurzy – tímová práca a zvládanie stresu a prevencia vyhoretia 800,00 €
OZ FLEXI OPATROVATEĽSTVO propagácia služby 260,00 €
Územný spolok SČK Poprad nákup obedárov 1 100,00 €
Sluha, o.z. nákup 1 ks polohovateľnej postele 800,00 €
Územný spolok SČK Spišská Nová Ves nákup kompenzačných pomôcok na rehabilitaciu a pomoc pri úkonoch opatrovateliek v domacnosti 700,00 €
Dignitas n.o. tréning Validácia podľa Naomi Feil a nákup kompenzačných pomôcok 1 000,00 €
SPOLU ROZDELENÉ 30 000,00 €

 

Jednoduché šťastie

„Ľudia v Slatinke žijú inak, než je zvykom. Nie sú zavretí v ústave pod kontrolou „opatrovateľov“, izolovaní od okolitého sveta, „lebo si to žiada ich hendikep“. Slobodne vychádzajú von, riešia vlastné problémy, snažia sa žiť s nami a tak ako my. Vedia sa úprimne tešiť z vecí, ktoré sú pre nás bežné, vážia si chvíle, ktoré si my ani nevšimneme. Dostali šancu. Aj zdanlivo beznádejné prípady odrazu preukazujú nečakanú životaschopnosťa rozhodnosť. Vďaka Denise a jej ľuďom…“

Alan Hyža, fotograf a autor výstavy

 

Klienti DSS Slatinka z Lučenca prešli zmenou, ktorá sa odborne nazýva deinštitucionalizácia. Neoficálne povedané: prešli z izolácie v kaštieli do slobodného života, zažívajú veci, ktoré sú pre nás bežné a samozrejmé ale pre nich sú úžasné a jedinečné. Ísť len tak von, chodiť do práce, mať plnohodnotný vzťah, rozhodovať o sebe. Prežívajú svoje jednoduché šťastie.

 

V uplynulom roku rozbehla Nadácia SOCIA rozbehla dokumentárny projekt.  K spolupráci prizvali fotografa Alana Hyžu a dokumentaristku Danielu Meressa Rusnokovú, aby im pomohli verejnosti priblížiť očividnú zmenu kvality života klientov, ktorá nastáva vďaka procesu deinštitucionalizácie DSS Slatinka v Lučenci. Tak vznikli nádherné fotografie a dokumentárny film, ktoré zachytávajú krásu jednoduchého šťastia. Sú dôkazom, že podobná zmena má svoj význam všade tam, kde ľudia stále žijú za múrom a oknami s mrežami.

 

Alan Hyža pracoval pre denníky a týždenníky na Slovensku. Realizoval dlhodobé cykly – Sovietsky zväz po páde komunizmu, Krajiny Východného bloku, Slovenskí saleziáni vo svete, Ľudia a ich svety. V súčasnosti pracuje na téme o Rómoch a spolu s Luciou Laczkó na cykle príbehov o postihnutých a sociálne slabých rodinách. Je držiteľom desiatich cien Czech Press Photo a Fotograf roka 2009 na Slovensku.

 

Daniela Meressa Rusnoková je mladá dokumentaristka a fotografka, ktorá za svoju viacročnú zasvätila slovenským rómov a etnografickej fotografii. Jej film Soňa a jej rodina získal viacero ocenení na Slovensku aj v zahraničí.

 

V rámci vernisáže výstavy v kaviarni v bratislavskom Artfóre v pondelok 16.2. o 18:30 si budú môcť návštevníci pozrieť aj dokumentárny film a zakúpením knižnej publikácie podporiť pokračovanie zmien v Slatinke.

 

Návštevníci si budú môcť prezrieť výstavu do 7. marca 2015 v priestoroch kaviarne kníhkupectva Artfórum na Kozej ulici v Bratislave.

 

Realizáciu výstavy a filmu umožnili a podporili:

klienti a zamestnanci z DSS Slatinka, Denisa Nincová, Alan Hyža, Daniela Meressa Rusnoková, Mário Homolka, občianske združenie Dlaň, LEON produktions, Open society Institute – Mental Health Initiative, Platforma za komunitné služby – Z Domova domov a SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.

Šťastné a veselé sviatky

Prajeme Vám šťastné a veselé vianočné sviatky a všetko dobré v Novom roku 2015.

vianoce2014

Keď 10.+20.= 30.000

Holandská obchodná komora v spolupráci s nadáciou SOCIA podporila v rámci 10. ročníka Annual Charity Dinner 2014 občianske združenie Návrat, ktoré tento rok oslávilo 20. výročie existencie, sumou 30 000 EUR.

 

Táto finančná pomoc je určená na rozvoj terénnej pomoci rodinám v kríze v prešovskom a bardejovskom regióne, na podporu nízkoprahového centra pre mládež v Prešove ako aj ďalších programov Návratu pre náhradné rodiny.

 

8R1A9880

Máme partnera pre Východné Slovensko

Nadácia SOCIA vybrala partnera projektu Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku. Pre región východného Slovenska sa ním stalo Regionálne autistické centrum v Prešove. Spolu s ním nadácia zakladá novú neziskovú organizáciu – Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Viac info o projekte nájdete tu.

Lienka rozdeľovala

Nákup rehabilitačných pomôcok, špecializované vzdelávanie pre opatrovateľky v teréne, modernizácia verejne dostupnej jedálne, vybavenie áut prepravnej služby, zavedenie služby rodinného asistenta – to všetko tento rok podporí LIENKA POMOCI.

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien na jeseň minulého roka už po štvrtý raz organizovala verejnú zbierku LIENKA POMOCI, ktorej výnos bol určený na podporu a rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov. Výnos zbierky bol oproti predchádzajúcemu roku viac ako dvojnásobný a nadácia tak mohla z Fondu Lienka pomoci rozdeliť sumu 50 000 €. Sumu rozdelili medzi 28 projektov rôznych organizácií. Šesť z podporených projektov realizujú malé obce s počtom obyvateľov menej ako 5 000. Projekty sú zamerané na zvyšovanie kvalifikácie opatrovateliek, nákup rehabilitačných pomôcok, špeciálne vybavenie áut prepravnej služby, skvalitnenie alebo zavedenie novej služby. Časť peňazí je určená na nákup pomôcok, ktoré sú určené na zapožičiavanie. Podporené organizácie a obce pomáhajú seniorom v domácnostiach alebo poskytujú ambulantné služby. Viac informácií o podporených projektoch je k dispozícii tu: http://www.lienkapomoci.sk/ako-lienka-pomohla.

Nadácia pripravuje ďalší, už piaty ročník kampane Staroba sa nás dotýka 2014, ktorá bude prebiehať na jeseň. Jej cieľom bude upozorniť na problémy ale aj možnosti seniorského veku, budovať pozitívny a reálny obraz o starobe a získať finančné prostriedky na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. V tejto súvislosti dňa 8. júla 2014 vydalo Ministerstvo vnútra SR rozhodnutie o zápise zbierky Lienka pomoci do registra zbierok pod číslom SVS-OVS3-2014/019392, ktorú bude Nadácia SOCIA realizovať v rámci kampane.

Povolenie 2014

Kontakt:
Vilma Vitteková
vittekova@socia.sk
0911 240 002