• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Spôsobilosť na právne úkony – praktická publikácia

V spolupráci s právnikmi Marošom Matiaškom, Vladimírom Volčkom a Ivanom Humeníkom sme pripravili praktickú publikáciu Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti

V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmom, presný popis postupu, ale aj praktické rady a upozornenia. V prílohe sa nachádzajú aj návrhy na formálne žiadosti.

 

Dôležité rozhodnutie súdu: Ela má právo na inklúzívne školstvo

BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bolo doručené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý po prvý krát na Slovensku rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie primeraných úprav.

V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané Dohovorom. Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným postihnutím, ktoré nemajú možnosť byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a sú segregované v špeciálnych školách či triedach.

Ela, 10 ročné dievčatko a jej rodina, bojovali od roku 2012 o možnosť vzdelávania s rovesníkmi v bežnej základnej škole. Jej spádová škola ju odmietala prijať z dôvodu Downovho syndrómu a kompenzovanej poruchy sluchu. Rodičia museli žalovať rozhodnutie Mestského úradu Bratislava – Rača a rozhodnutie riaditeľa školy o neprijatí Ely do školy pred Krajským súdom, kde neuspeli. Tento týždeň však Najvyšší súd zrušil všetky napadnuté rozhodnutia, vrátane rozhodnutia riaditeľa školy a povedal, že bolo v najlepšom záujme Ely, aby s náležitou podporou bola vzdelávaná inkluzívne.

Maroš Matiaško, právnik, ktorý rodinu zastupoval, k rozhodnutiu uvádza:

“Rozsudok Najvyššieho súdu po prvý krát výslovne potvrdzuje, že inkluzívne vzdelávanie je právny základ pre vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím, ktoré majú na takéto vzdelávanie právo, a to vrátane práva na zaistenie primeraných úprav.”

Rodičia Ely rozhodnutie okomentovali slovami: „Po prečítaní rozsudku sme pocítili nával radosti a nádeje pre našu dcéru, ale aj všetky deti so zdravotným postihnutím, pri začleňovaní do systému vzdelávania na bežných základných školách, zadosťučinenie za nekonečné rozhovory, presviedčanie a argumentovanie s kompetentnými orgánmi v našom regióne a vieru, že už nebudú spochybňovať princíp uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pri svojom rozhodovaní, ktorý je tak výstižne a jednoznačne aplikovaný v rozsudku Najvyššieho súdu SR.“

Prípad podporovala medzinárodná organizácia Mental Disability Advocacy Center (MDAC) so sídlom v Budapešti, ktorá rozsudok veľmi víta. Dr. Oliver Lewis, výkonný riaditeľ MDAC zdôraznil:

“Segregácia detí s postihnutím v oddelených školách je začiatok celoživotného sociálneho vylúčenia, nezamestnanosti a chudoby. Vláda Slovenskej republiky by mala využiť tento rozsudok k zmene školského zákona tak, aby 20 000 detí s postihnutím v špeciálnych školách a triedach mohli byť vzdelávané v podporujúcom inkluzívnom vzdelávacom prostredí.”

Tlačová konferencia k dobročinnému účelu 16. Plesu v opere

Nadchádzajúci 16. ročník Plesu v opere podporí zriadenie a prevádzku špecializovaného centra pre deti s poruchami vývinu, ktorých je na Slovensku akútny nedostatok. Štvrté Centrum včasnej intervencie (CVI) pribudne v Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Emília Vášáryová so stenou odkazov

Emília Vášáryová so stenou odkazov

Emília Vášáryová, členka Čestného plesového výboru sa tento rok stala ambasádorkou dobročinného poslania Plesu v opere. Ako prvá napísala príspevok na stenu odkazov, ktorá symbolicky preukazuje podporu a povzbudenie pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi a Centrám včasnej intervencie. Znázorňuje mapu Slovenska, ktoré by v ideálnom prípade malo byť pokryté až dvadsiatimi CVI, aby každé dieťa so zdravotným postihnutím malo odbornú pomoc na dosah vo všetkých kútoch Slovenska.

Andrea Cocherová so stenou odkazov

Andrea Cocherová so stenou odkazov

 

So stenou odkazov

So stenou odkazov

 

Ples v opere a SOCIA

Ples v opere a SOCIA

zľava:

·         Pavol Lančarič, hostiteľ Plesu v opere

·         Vladislav Matej, výkonný riaditeľ SOCIA – nadácie na podporu sociálnych zmien

·         Ingrid Brucknerová, prednostka Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny DFNsP Bratislava, prodekanka LF UK

·         Helena Woleková, správkyňa nadácie SOCIA

·         Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere

·         Emília Vášáryová, členka Čestného plesového výboru a ambasádorka dobročinného poslania

·         Marián Chudovský, riaditeľ SND a člen Čestného plesového výboru

Centrá včasnej intervencie

Centrá včasnej intervencie

 

Autor fotografií: ORANGE

Autor fotografie „Centrá včasnej intervencie“: SOCIA

Vyhlásenie výzvy na partnera pre zriadenie Centra včasnej intervencie

Nadácia SOCIA vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na partnerstvo pri zriadení Centra včasnej intervencie v regióne Banská Bystrica. Tu nájdete úplné znenie výzvyformulár.

21. októbra 2015, konferencia: Áno, dá sa to! – inšpiratívne podujatie

radi by sme Vám odporučili neformálnu konferenciu, ktorá sa uskutoční 21. októbra 2015 v Bratislave.

Konferencia je zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO (sociálna a enviromentálna oblasť) a podporu partnerstiev švajčiarsko – slovenskej spolupráce. Podujatie je určené zástupcom štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a firemných nadácií.

Na konferenciu sa dá prihlásiť do 14. októbra na uvedenom linku: http://bit.ly/1Mm9Er5

SFM-konferencia 2015_pozvanka na konferenciu Ano da sa to! – inšpiratívne podujatie

Program konferencie a postupné predstavovanie rečníkov môžete nájsť na stránke usporiadateľa.

S prianím pekného dňa, za organizačný tím

Eva Ščepková
externá komunikácia
Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
tel/fax: +421 48 414 5259
mobil: +421 908 565 464
scepkova@ekopolis.sk

 

Poďakovanie za ľudskosť všetkým dobrovoľníkom i profesionálom za pomoc v núdzi

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom i profesionálom, ktorí poskytovali a poskytujú humanitárnu pomoc  ľuďom v núdzi  na rôznych miestach Európy. Chceme ich povzbudiť, aby ešte vydržali.

Sociálni pracovníci, ktorí sa u nás doma dennodenne stretávajú s ľudskou biedou a utrpením  oceňujú  Vaše nasadenie a obetavosť. Z vlastnej skúsenosti vedia, aké je to ťažké a bolestné, ak človek nemôže pomôcť a povzbudiť ľudí, ktorí sú na dne svojich síl a bojujú o holý život. Sme presvedčení, že už bolo dosť obetí, aby aj politici pochopili, že zvíťaziť musí  prirodzená solidarita a ľudská spolupatričnosť.  Nič iné nie je tak dôležité.

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien nie je humanitárnou organizáciou. Zoči – voči prebiehajúcej katastrofe vyzývame ľudí i organizácie, aby podporili vyhlásené zbierky našich najaktívnejších humanitárnych organizácií.  Oni ešte svoje aktivity  neukončili, ale už teraz svojou prácou vydávajú svedectvo  nielen o sebe, ale o nás všetkých.

Ak máte pocit, že iba slová nestačia a chcete aj finančne prispieť organizáciám, ktoré sústredili svoju činnosť na humanitárnu pomoc utečencom, kontakty nájdete na webovej stránke Výzvy k ľudskosti alebo môžete kliknúť priamo sem: prehľad organizácií a zbierok aj s pomenovaním účelu z webovej stránky Výzvy k ľudskosti

 

Najrýchlejšia a najjednoduchšia pomoc je poslanie SMS:

–          s textom DMS UTECENCI na číslo 877 (Slovenská katolícka charita)

–          s textom DMS CLOVEK na číslo 877 (Človek v ohrození)

–          bez textu na číslo 836 (Magna)

 

Ďakujeme

socia_ludskost

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Legionárska 13
83104 Bratislava

www.socia.sk