• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Šťastné a veselé sviatky

Prajeme Vám šťastné a veselé vianočné sviatky a všetko dobré v Novom roku 2015.

vianoce2014

Keď 10.+20.= 30.000

Holandská obchodná komora v spolupráci s nadáciou SOCIA podporila v rámci 10. ročníka Annual Charity Dinner 2014 občianske združenie Návrat, ktoré tento rok oslávilo 20. výročie existencie, sumou 30 000 EUR.

 

Táto finančná pomoc je určená na rozvoj terénnej pomoci rodinám v kríze v prešovskom a bardejovskom regióne, na podporu nízkoprahového centra pre mládež v Prešove ako aj ďalších programov Návratu pre náhradné rodiny.

 

8R1A9880

Máme partnera pre Východné Slovensko

Nadácia SOCIA vybrala partnera projektu Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku. Pre región východného Slovenska sa ním stalo Regionálne autistické centrum v Prešove. Spolu s ním nadácia zakladá novú neziskovú organizáciu – Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Viac info o projekte nájdete tu.

Lienka rozdeľovala

Nákup rehabilitačných pomôcok, špecializované vzdelávanie pre opatrovateľky v teréne, modernizácia verejne dostupnej jedálne, vybavenie áut prepravnej služby, zavedenie služby rodinného asistenta – to všetko tento rok podporí LIENKA POMOCI.

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien na jeseň minulého roka už po štvrtý raz organizovala verejnú zbierku LIENKA POMOCI, ktorej výnos bol určený na podporu a rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov. Výnos zbierky bol oproti predchádzajúcemu roku viac ako dvojnásobný a nadácia tak mohla z Fondu Lienka pomoci rozdeliť sumu 50 000 €. Sumu rozdelili medzi 28 projektov rôznych organizácií. Šesť z podporených projektov realizujú malé obce s počtom obyvateľov menej ako 5 000. Projekty sú zamerané na zvyšovanie kvalifikácie opatrovateliek, nákup rehabilitačných pomôcok, špeciálne vybavenie áut prepravnej služby, skvalitnenie alebo zavedenie novej služby. Časť peňazí je určená na nákup pomôcok, ktoré sú určené na zapožičiavanie. Podporené organizácie a obce pomáhajú seniorom v domácnostiach alebo poskytujú ambulantné služby. Viac informácií o podporených projektoch je k dispozícii tu: http://www.lienkapomoci.sk/ako-lienka-pomohla.

Nadácia pripravuje ďalší, už piaty ročník kampane Staroba sa nás dotýka 2014, ktorá bude prebiehať na jeseň. Jej cieľom bude upozorniť na problémy ale aj možnosti seniorského veku, budovať pozitívny a reálny obraz o starobe a získať finančné prostriedky na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. V tejto súvislosti dňa 8. júla 2014 vydalo Ministerstvo vnútra SR rozhodnutie o zápise zbierky Lienka pomoci do registra zbierok pod číslom SVS-OVS3-2014/019392, ktorú bude Nadácia SOCIA realizovať v rámci kampane.

Povolenie 2014

Kontakt:
Vilma Vitteková
vittekova@socia.sk
0911 240 002

Spolupracujeme

SPOLUPRACUJME – ZEFEKTÍVNENIE SPOLUPRÁCE VEREJNEJ SPRÁVY A MNO, POSKYTOVATEĽOV A PRÍJEMCOV VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV.

INFORMÁCIA O ZAHÁJENÍ NÁRODNÉHO PROJEKTU

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR začal realizovať národný projekt „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií“. Projekt sa realizuje od marca 2014 do konca roku 2015.

Cieľom projektu je vytvoriť objektívny a transparentný systém akreditácie mimovládnych neziskových organizácií a zabezpečiť tak vyššiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO, ako aj zlepšenie predpokladov pre efektívny manažment verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov.

Výstupom projektu bude nový systém akreditácie MNO v elektronickej podobe, využívajúci dátové informačné systémy dostupné v registroch a v iných databázach verejnej správy, pričom by mal byť publikovaný ako Open Data.Verejná správa a MNO budú schopné efektívne využívať tento systém vo svojej praxi, ako na účely klasifikácie žiadateľov o verejné prostriedky z hľadiska ich transparentnosti a výkonnosti, tak aj na iné účely, napr. informačné, rešeršné, kontrolné, sumarizačné, či pre celkový prehľad o prijímateľoch verejných zdrojov.

Aktivity a výstupy projektu budú slúžiť zástupcom mimovládnych neziskových organizácií, grantových nadácií a zástupcom verejnej správy. Pritom mimovládne neziskové organizácie, ktoré nebudú využívať alebo nebudú chcieť využívať na svoju činnosť verejné zdroje, nebudú negatívne ovplyvnené existenciou systému.

Keďže ide o otvorený a participatívny projekt, vyzývame Vás, aby ste sa v prípade Vášho záujmu do projektu aktívne zapojili prostredníctvom početných pracovných workshopov, školení a konzultácií priebežne počas celého projektu vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Pre účely informovanosti a zabezpečenie ďalšej komunikácie medzi cieľovými skupinami bude k projektu vytvorená samostatná web stránka, priebežné informácie je však možné nájsť aj na stránke Úradu splnomocnenca (http://www.tretisektor.gov.sk/).

Úrad splnomocnenca usiluje pri realizácii projektu o naplnenie princípov partnerstva, preto projekt realizuje v spolupráci s kľúčovými organizáciami, ktoré plnia podporné a infraštruktúrne funkcie pre občiansku spoločnosť a neziskový sektor – Centrum pre filantropiu, n.o., SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Partners for Democratic Change Slovakia, o.z. a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (www.esf.gov.sk).

Viac informácií o projekte a možnostiach zapojenia sa do jednotlivých aktivít na: jana.kuzmova@minv.sk, 02 / 509 44 988 alebo tu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk

Výročná správa 2013

Tu nájdete aktuálnu výročnu správu nadácie SOCIA za rok 2013

Výročná správa 2013