• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Category Page: Novinky

Alternatívna správa pre výbor OSN

V piatok 26. júla bola Výboru OSN pre ľudí so zdravotným postihnutím v Ženeve zaslaná Alternatívna správa.

Sme radi, že sme mohli v spolupráci s organizáciami, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím upozorniť na niektoré dôležité oblasti pri napĺňaní práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Veľkou pomocou nám boli aj podnety z konferencie Nezávislý život – Správne otázky.

Zástupcovia Slovenskej republiky budú na otázky Výboru OSN odpovedať už septembri tohto roku.

Stupavská konferencia – 17.-18.10. 2019

S veľkou radosťou Vám chcem oznámiť, že už dve stretnutia mali členovia prípravného výboru celoslovenského stretnutia – KONFERENCIE  mimovládnych neziskových organizácií,  občianskych iniciatív a aktérov občianskej spoločnosti ktoré s podnázvom Stupavská konferencia, organizujeme na jeseň tohto roka. Zástupca nadácie SOCIA, člena Nezávislej platformy SocioFórum je súčasťou prípravného výboru.

Prípravný výbor dospel k veľkej zhode v otázkach:

Pre koho je stretnutie určené:

  • Pre všetky slovenské MVO, pričom aktívne budeme pozývať:

MVO, ktoré sú členskými organizáciami platforiem zastúpenými v KOMORE MVO v RV SR pre MVO

MVO, ktoré sú členskými organizáciami platforiem bez zastúpenia v KOMORE MVO v RV SR pre MVO

MVO, ktoré nie sú členmi platforiem

Stretnutie bude otvorená aj MVO, ktoré nebudeme poozývať aktívne, ale pre ktoré bude informácia o KONFERENCII verejná

  • Pre relevantné aktívne občianske iniciatívy

Aké sú zásadné ciele stretnutia:

Stretnutie bude venované diskusii o postavení OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI a špeciálne jej inštitucionálnej zložke, mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku, s veľkým dôrazom na aktuálnu situáciu, ale hlavne najbližšiu budúcnosť.

Ide nám:

O stretnutie, vzájomné spoznávanie sa a SOLIDARITU medzi MVO a aktérmi Občianskej spoločnosti

O diskusiu a potvrdenie základných stratégii rozvoja podmienok pre zakladanie a život MVO a aktérov Občianskej spoločnosti

  • Legislatíva občianskeho sektora
  • Finančné mechanizmy podpory občianskeho sektora
  • Dobrovoľníctvo a filantropia a podpora týchto základných pilierov fungovania občianskeho sektora
  • PARTNERSTVO, želaný vzťah medzi aktérmi z rôznych sektorov v našej spoločnsoti 

O diskusiu a potvrdenie základných stratégii pri posilnení postavenia aktívnych občanov, ich inštitúcií v slovenskej spoločnosti

O predstavenie cieľov stanovených partnerom aktívnych občanov, ako aj predstaviteľom verejnej správy a podnikateľov

Aké je naše Očakávanie od stretnutia:

SPRACOVANIE SPOLOČNÉHO VYHLÁSENIA, ktoré:

zadefinuje  požiadavku strategického rozvoja sektora voči štátu

bude adresovať kvalitu vzťahov MVO vs. štát/verejnosť – legitimita sektora

zadefinuje úlohu MVO voči vlastnému prostrediu

ako MOŽNOSŤ:

sformulovanie požiadavok MVO na politické strany k voľbám do NR SR 2020

A tiež miesto a čas stretnutia KONFERENCIE:

Konferencia bude trvať jeden a pol dňa 17 a 18 októbra 2019

Miestom konania  bude Bratislava, Nová Cvernovka

Konferencia Nezávislý život 2019 je za nami

Po roku sme sa zopakovali formát konferencie Nezávislý život, tentokrát s podnázov: Správne otázky. 25. júna 2019 takme 100 ľudí, zástupcov ľudí so zdravotním postihnutím, ich organizácií a podporovateľov či rodinných príslušníkov diskutovali na vybrané témy podľa jednotlivých článkov Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Na jeseň tohto roku bude Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pripravovať sériu otázok pre Slovenskú republiku. Budú formulovať otázky, aby zistili, ako Slovensko pokročilo v napĺňaní Dohovoru. Práve túto príležitosť sme využili a pokračovali v diskusii so všetkými, ktorých sa uplatňovanie Dohovoru najviac dotýka.  

Tento rok mala konferencia pracovnú formu. Len v úvodnom paneli účastníci počúvali, inak bol program postavený na spoločnej prácu pri okrúhlych stoloch.

Do témy nás voviedol právnik Maroš Matiaško – akú váhu a úlohu majú medzinárodné dohovory a pakty pre Slovensko a tiež pre každého občana štátu. Vysvetlil nám aj spôsob vyhodnocovania pokroku napĺňania Dohovoru zo strany Výboru OSN pre ľudí so zdravotným postihnutím. pán Branislav Mamojka priblížil pohľad Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím k pokroku Slovenska za posledné štyri roky. Poukázal na viacero oblastí, kde sa urobili kroky vpred, napriek tomu je však dôležité „nahodené“ veci dotiahnuť a v reálnom živote aj vykonávať. Treťou panelistkou bola Camille Latimier z Prahy zo Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Priblížila ich skúsenosť s prípravou alternatívnych správ pre Výbor OSN a dala nám veľa praktických rád ako pri tvorbe takéhoto dokumentu postupovať.

K vybraným ôsmym témam sme diskutovali vo dvoch blokoch. Nižšie nájde zápisy z jednotlivých diskusii.

Prístupnosť – fyzického prostredia a dopravy Článok 9 Článok 20 Pavol Korček / Michaela Hajduková
Rovnosť pred zákonom, prístup k spravodlivosti – podporované rozhodovanie, opatrovnícka reforma Článok 12 Článok 13 Maroš Matiaško / Dušan Martinčok
Inkluzívne vzdelávanie – všetky stupne vzdelávania Článok 24 Maria Machajdíková /Monika Fričová
Osobná mobilita a kompenzácie – vrátane zdravotníckych pomôcok, dostupnosť prístupného bývania Článok 20 Tibor Köböl / Vlado Matej
Informácie poobede – prístupné a zrozumiteľné z hľadiska sluchového postihnutia (tlmočnícka služba, titulkovanie) Článok 21 Článok 9 Darina Tarcsiová / Timea Hóková
Informácie doobeda – elektronická forma výkonu verejnej správy z hľadiska prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím Článok 21 Článok 9 Peter Teplický/ Timea Hóková
Komunitné služby a nezávislý život – dostupné služby pre všetkých počas celého života Článok 26 Článok 19 Slavoj Krupa / Lucia Cangárová
Zdravie – dostupnosť zdravotnej starostlivosti,.. Článok 25 Zuzka Stavrovská / Martina Petijova  

Z konferencie sme sa rozchádzali so zadanými úlohami: Spracovať zápis, pripraviť správu pre Výbor OSN pre osoby so zdravotným postihnutím a položiť správne otázky. Také otázky, aby sme pomohli pohnúť veci na Slovensku smerom k nezávislému životu.

O konferencii zaznela aj reportáž v Slovenskom rozhlase (Rádio Regina), celý výstup nájdete tu:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1163476

Pozvánka a program.

Prezentácia Camille Latimier

Kliknutím na obrázok sa otvorí galéria fotografií z konferencie, ktorých autorkou je:
Martina Kusovská

Za pomoc pri organizovaní konferencie ďakujeme našim partnerom: Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR a Rade pre poradenstvo v sociálnej práci. Veľká vďaka patrí všetkým ochotným facilitátorom a zapisovateľom.

Za finančnú podporu ďakujeme Open Society Foundation – Mental Health Initiative. Ďakujeme aj za ústretovú ponuku hotela Saffron.

Návrhy pre ďalšie obdobie eurofondov

Slovensko posledný rok začalo pripravovať aktívne pripravovať novú partnerskú dohodu, ktorá bude základným rámcom na čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021-2027.

Nadácia SOCIA je členom Nezávislej platformy SocioFórum, o.z., ktorá združuje odborníkov a mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej oblasti.

SocioFórum, ako strešná organizácia je členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a práve vďaka tomu sme mali túto možnosť. Vnímame totiž vysokú potrebu systémových zmien politík v sociálnej oblasti a práve európske štrukturálne a investičné fondy by mali Slovensko v týchto snahách podporiť.

SocioFórum Správu o Slovensku, ktorú predložila Európska komisia vrátane prílohy D, hodnotí ako obsažnú a veľmi presne pomenováva viaceré pálčivé témy v sociálnej oblasti. Rovnako za veľmi dôležitú považujeme oblasť dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti ako aj komplexnú podporu riešenia problémom komunít s prítomnosťou marginalizovaných komunít. Okrem týchto dvoch závažných tém sme navrhli 13 konkrétnych opatrení/investičných priorít, ktoré sú podľa nášho názoru zásadne dôležité pre udržateľný sociálny, ekonomický a environmentálny rozvoj SR po roku 2020 a sú financovateľné z EŠIF.

Výzva na predkladanie ponúk pre zriadenie služby včasnej intervencie v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Výzvu vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej BBSK) v spolupráci so SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien (ďalej SOCIA) a Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie (ďalej Asociácia). BBSK sa zaväzuje po registrácii dvoch vybraných poskytovateľov SVI na BBSK financovať jeho prevádzkové náklady od roku 2020 v porovnateľnej výške, ktorou prispieva existujúcim poskytovateľov SVI. Nadácia SOCIA poskytne v partnerstve s Nadáciou EPH vybraným poskytovateľom grant na zariadenie centier (automobil, zariadenie priestorov ambulantnej časti SVI) vo výške cca 20 000 EUR na SVI.

Ďalšie informácie nájdete tu:

V. Matej a H. Woleková vystúpili na seminári organizovanom Nadací rozvoje občanské společnosti

Vladislav Matej a Helena Woleková (nadácia SOCIA) vystúpili na seminári organizovanom Nadací rozvoje občanské společnosti v Českej Skalici s témou Občianska spoločnosť ako nástroj sociálneho vyrovnania (pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia Nežnej revolúcie).
Okrem nich na seminári zo Slovenska vystúpili manželia Bútorovci (IVO) a Jakub Kratochvíl (Iniciatíva za Slušné Slovensko), z Čiech napríklad hudobník a bývalý minister pre ľudské práva Michael Kocáb.