• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Easy Read karanténa

Lucia Cangárová pripravila pre prijímateľov sociálnych služieb ľahko čitateľný materiál, ako sa správať, ak je zariadenie v karanténe.

Chceme starnúť dôstojne aj s podporou štátu

Starnutie populácie v našej spoločnosti je problém, ktorý vyžaduje zodpovedné riešenie. Myslí si to 54 % Slovákov a Sloveniek, bez ohľadu na vek, vzdelanie, výšku príjmu alebo región, v ktorom žijú. Len 11 % s týmto tvrdením nesúhlasí. Ukázal to prieskum SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien, ktorý spolu s ďalšími neziskovými organizáciami neformálne združenými v Aliancii pre dôstojné starnutie, prezentovala vládnym predstaviteľom. Formuluje sa tak spoločenská objednávka, aby sa v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti pristúpilo k významným reformám.

„Očakávania verejnosti od štátu sú vysoké a všetci si uvedomujeme, že je potrebná reforma. Na to, aby jej pozitívne výsledky ľudia naozaj pocítili, aby kvalitná starostlivosť bola reálne dostupná a zároveň, aby bol tento systém udržateľný, je nevyhnutná efektívna spolupráca medzi rezortmi a tiež s odbornou verejnosťou. Sme radi, že o ňu prejavujú záujem a veríme, že stratégie sa pretavia aj do reálnej reformy,“ hovorí Maria Machajdíková z nadácie SOCIA..

Podrobnejšie materiály z diskusie za okrúhlym stolom Aliancie pre dôstojné starnutie nájdete tu a tu.

 

Závery konferencie Nezávislý život 2020

V polovici júna 2020 sme sa stretli online a otvorili sme tému na tento rok: sociálne služby a kompenzácie ako nástroje pre nezávislý život. Počas leta sme pripravili anonymný dotazník pre ľudí, ktorých sa tieto témy najviac dotýkajú – ľudí so zdravotným postihnutím a ich príbuzných. Výsledky dotazníka sme prediskutovali na 5 okrúhlych stoloch. Zamerali sme sa najmä na identifikovanie kľúčových sociálnych služieb a kompenzácií, ktoré sú dôležitými nástrojmi umožňujúcimi nezávislý život v rôznych obdobiach života človeka. Celé znenie záverov nájdete tu. Rozšírené zápisy z okrúhlych stolov nájdete tu.

Správa z konzultácií k Partnerskej dohode

V dňoch 5. až 7. 10. 2020 sme sa zúčastnili na konzultáciách so zástupcami mimovládnych neziskových k návrhu Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027.

Z konzultácií bola vypracovaná správa. K dispozícii ju majú na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), experti SAV a aj zástupcovia Európskej komisie.

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti rokuje so zástupcami MIRRI SR, ako ďalej pracovať s vstupmi a pripomienkami.Celý proces bude monitorovať a bude sa snažiť MIRRI SR pomáhať, aby boli pripomienky a návrhy zvážené a v maximálnej možnej miere zohľadnené.

Správa je k dispozícii tu.

Chceme zostať doma

Podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien by až 93 % Slovákov a Sloveniek chcelo v prípade výrazného zhoršenia svojho zdravotného stavu starostlivosť v domácom prostredí. Iba 7 % by si zvolilo pobytové zariadenie sociálnych služieb. Vysielajú tak silný odkaz Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré pracujú na reforme dlhodobej starostlivosti, aby podporili prechod na komunitné služby a posilnili sociálnu a zdravotnú podporu v domácom prostredí.

Reprezentatívny prieskum na vzorke 1 000 respondentov, realizovaný agentúrou MNFORCE, zisťoval preferencie Sloveniek a Slovákov ohľadom starostlivosti v prípade, že by zostali odkázaní na pomoc iných oni alebo ich blízky. „Výsledky tohto prieskumu nám jasne ukazujú to, čo už dlho tvrdíme. Ak by služby mali vyzerať podľa želaní ľudí, umožnili by im zostať doma medzi svojimi blízkymi. Sociálne služby by mali flexibilne reflektovať na meniace sa potreby ľudí. Teraz je výnimočný čas. Začína sa diskusia o zásadných reformách na Slovensku a využití veľkých objemov financií z Európskej únie, aby sme zvládli ako spoločnosť výzvy, ktoré sú pred nami,“ vysvetľuje zámer prieskumu Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

Na otázku, čo je hlavným dôvodom výberu domáceho prostredia, vyše tretina (37 %) ľudí odpovedala, že je to prirodzené prostredie  („doma je doma“).  Pre štvrtinu opýtaných (25 %) je zasa dôležité to, aby zostali čo najbližšie k rodine.

Domáce prostredie by si ľudia vybrali aj v prípade starostlivosti o dieťa, ktorému by sa výrazne zhoršil zdravotný stav, aj v prípade starostlivosti o seniorov. Ak by sa rodičia mali rozhodovať o starostlivosti o svoje dieťa, ktorého zdravotný stav by sa natoľko zhoršil, že by bolo odkázané na každodennú pomoc iných, až 95 % by si vybralo starostlivosť v domácom prostredí. Aj v prípade seniorov by si             80 % opýtaných želalo, aby o nich bolo postarané doma.

Ak chceme, aby boli rodiny reálne začlenené do spoločnosti a rodičia detí mohli byť zamestnaní, potrebujeme, aby sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo školstva SR dohodli na zriadení komplexnej služby a financovali ju,“ dopĺňa výsledky prieskumu Monika Fričová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

„Súčasná vláda si dala veľké predsavzatia. Nemala by otáľať, ale využiť situáciu. Ak budeme mať dobre nastavený systém a podporíme všetky dostupné možnosti starostlivosti v domácom prostredí, ľudia môžu ostať čo najdlhšie v prirodzenom prostredí. Zároveň tým môžeme znížiť dopyt po pobytových službách, ktoré majú nedostatok miest,“ uzatvára Lýdia Brichtová z Nezávislej platformy SocioFórum.

Prezentáciu k výsledkom prieskumu nájdete tu.

Záznam z tlačovej konferencie je tu.

Ďalšie centrum včasnej intervencie v Lučenci

V okresoch Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš sa za posledné 4 roky narodilo predčasne vyše 150 detí (celkový počet pôrodov za toto obdobie bol 3 496). V banskobystrickej Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta na jednotke vysoko špecializovanej starostlivosti o novorodencov na Neonatologickej klinike SZU poskytnú ročne starostlivosť 400 novorodencom s rôznymi zdravotnými problémami. Rodiny všetkých takýchto detí môžu využívať včasnú intervenciu ako sociálnu službu nadväzujúcu na služby špecialistov v zdravotníctve. Včasnou intervenciou je možné podchytiť problémy detí a ich rodičov tak, aby boli následky do budúcnosti minimalizované. Na Slovensku funguje už sedem centier včasnej intervencie v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Trnave, Trenčíne, Prešove a Žiline. Iniciátorom ich vzniku bola SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien. Dnes sa k nim pripojí aj centrum v Lučenci.

 

Centrá včasnej intervencie (CVI)

Cieľom CVI je poskytovať včasnú podporu formou komplexných služieb pre rodiny s deťmi, ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Tím poradcov (sociálny pracovník, fyzioterapeut, špeciálny a liečebný pedagóg, psychológ či logopéd) poskytuje predovšetkým terénne služby v prirodzenom prostredí rodiny. Asistuje nielen pri podpore vývinu dieťaťa a rodiny, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. „Narodenie dieťaťa je väčšinou sprevádzané radosťou, nehou, ale aj obavami z nepoznaného. Ak príde na svet dieťa, ktorého vývin je rizikový, predstavuje pre každú rodinu náročnú životnú situáciu a množstvo nezodpovedaných otázok. Každé z nich však predstavuje jedinečnú osobnosť so svojimi silnými a slabými stránkami a každá rodina predstavuje systém, v ktorom sa o jeho silné stránky možno oprieť a slabé stránky je potrebné rešpektovať, prijímať a posilňovať. Podstatou sprevádzania rodín detí s rizikovým vývinom v ranom veku je naplniť a vzájomne zladiť ich potreby. Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju a Nadácii EPH, že sa stali partnermi vzniku Centra včasnej intervencie v Lučenci,“ hovorí Vladislav Matej, správca nadácie SOCIA a koordinátor projektu rozvoja včasnej intervencie na Slovensku.

 

Podpora včas

„Podporujeme rodinu včas, to znamená kedykoľvek po narodení dieťaťa, ak je jeho vývin rizikový, alebo sa v priebehu vývinu objavia ťažkosti. Navštevujeme rodinu v jej prirodzenom prostredí a podporujeme vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti a schopnosti. Spolupracujeme so samosprávou a prepájame rodiny na komunitné služby tak, aby boli o nich informované a mohli ich využívať. Podporujeme a iniciujeme komunitné aktivity, ktoré vytvárajú priestor pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím. Naše centrum je tu najmä pre rodiny z okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš,“ hovorí Erika Podhorcová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Lučenci.

 

Vznik centra oceňuje a víta aj Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja: „Centrá včasnej intervencie sa na Slovensku stávajú súčasťou komplexnej starostlivosti o znevýhodnené deti a ich rodiny. Veľmi nás teší, že môžeme stáť pri vzniku Centra včasnej intervencie v Lučenci, ktoré posilní svojou prácou už existujúce centrum v Banskej Bystrici a bude bližšie k rodine, ktorá potrebuje podporu. Banskobystrický samosprávny kraj pristúpil k tvorbe siete CVI systémovo a plánuje podporiť vznik ďalších centier v budúcnosti tak, aby boli ich služby dostupné pre všetky rodiny v regióne.“