• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

Category Page: Novinky

Včasná intervencia v Európe

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien prispela k novému dokumentu o službe včasnej intervencie k Európskemu semestru.

Celý dokument najdete tu.

Podnety a informácie MNO pre Európsky výbor pre sociálne práva

Spolu s ďalšími organizáciami (Fórum pre ľudské práva, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Validity) sme pripravili podnety a informácie mimovládnych organizácií pre Európsky výbor pre sociálne práva, ktoré sa majú zohľadniť pri prijímaní záverov týkajúcich sa desiatej správy o uplatňovaní revidovanej Európskej sociálnej charty predloženej vládou Slovenskej republiky.

Celé znenie nájdete tu.

Pokračovanie konferencie Nezávislý život 2020

Na konci júna sa v našom kalendári už tretí rok udomácnil termín konferencie Nezávislý život. Minulé roky sme sa venovali príprave Alternatívnej správy pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ako aj dôležitým otázkam, na ktoré by mala slovenská vláda pri odpočítavaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím odpovedať.

Tento rok priniesol zmenu vo vedení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodina SR a nová vláda vo svojom programovom vyhlásení deklarovala ambíciu uskutočniť niekoľko dôležitých reforiem. Je teda veľa tém, o ktorých treba diskutovať. Situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19 nám neumožnila stretnúť sa osobne, a tak sme zvolili nový formát konferencie. Začali sme online stretnutím a budeme pokračovať ďalšími aktivitami – dotazníkom, prieskumom verejnej mienky a pracovnými skupinami.

Vo štvrtok 18. júna 2020 sme mali možnosť stretnúť sa na online konferencii Nezávislý život 2020 – Aký by sme ho chceli? Nad konferenciou prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Keďže sa z pracovných dôvodov nemohla osobne na konferenciu pripojiť, pozdravila účastníkov a organizátorov listom.

V rámci programu vystúpil Branislav Mamojka, predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, a štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková, ktorá predstavila reformné zámery vlády SR, najmä v oblasti sociálnych služieb a kompenzácií. V diskusii rezonovali najmä otázky o novom návrhu na príspevok v odkázanosti a osobnú asistenciu (otázky účastníkov konferencie pre štátnu tajomníčku tu).

V ďalšej časti konferencie sme si predstavili jej „pokračovanie“. V krátkom čase sa začnú formovať pracovné skupiny (môžete sa prihlásiť tu). Práca v nich bude prebiehať počas septembra až novembra 2020. Chceme diskutovať o sociálnych službách a kompenzáciách, ktoré sú dôležitými nástrojmi umožňujúcimi nezávislý život v rôznych obdobiach života človeka.

5 pracovných skupín podľa životného cyklu a ich vedúci:

 1. Ranný vek / 0-7 / Vlado Matej, Monika Fričová
 2. Školský vek (ZŠ a príprava na povolanie) / 7-25 / Martina Petijová, Mária Tomáško
 3. Produktívny vek – práca /25 – 60 / Milan Měchura, Zuzana Polačková
 4. Produktívny vek – bývanie a život v komunite / 25 – 60 / Miro Cangár
 5. Seniorský vek / 60+ / Maria Machajdíková

Počas nasledujúcich týždňov pripravíme dotazník, v ktorom budeme zisťovať, aké formy podpory, služby poskytovať, v akom prostredí ich zabezpečiť, atď. Dotazník rozšírime medzi rôzne cieľové skupiny.  Ďalej budeme realizovať prieskum verejnej mienky. Mal by sa dotýkať toho, kde by sme chceli žiť, ak budeme odkázaní na pomoc iných.

V decembri 2020 by sme publikovali a prezentovali výstupy z aktivít Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tento súhrn pripravíme aj v ľahko čitateľnej verzii.

Konferencia Nezávislý život 2020 – Aký by sme ho chceli?

Konferencia sa uskutoční 18. júna 2020 od 10.00 hod. Nestretneme sa osobne ako po iné roky, ale budeme spolu v online priestore. Konferenciu organizujeme spolu s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Nad konferenciou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Radi by sme opäť počuli vaše názory. Čo by ste potrebovali v rámci sociálnych služieb a kompenzácií. Sú to témy, ktoré aj súčasná vláda zakomponovala do programového vyhlásenia a dala si za cieľ priniesť reformy v tejto oblasti. Sociálne služby a kompenzácie vnímame ako nástroje, vďaka ktorým sa ľudia so zdravotným postihnutím môžu vzdelávať, pracovať, bývať, tráviť voľný čas – mať nezávislý život.

Počas konferencie by sme vám chceli predstaviť aj následné aktivity, ktoré by sme realizovali na jeseň 2020. Radi by sme zorganizovali pracovné skupiny, uskutočnili prieskum verejnej mienky a pripravili dotazník, ktorý by sme rozšírili medzi rôzne cieľové skupiny.

Na konferenciu je potrebné prihlásiť sa. Ak máte záujem o registráciu, prosím, kontaktujte socia@socia.sk.
Registrácia je možná do 15. júna 2020.

Plán uvoľňovania opatrení

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a celospoločenské uvoľňovanie opatrení, ako aj na priame požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a ich príbuzných ako aj samostatných poskytovateľov dňa 14. mája predložil odbor sociálnych služieb MPSVR SR na pripomienkovanie Návrh Plánu uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb. 2. júna 2020 bol Plán uvoľňovania zverejnený na stránkach MPSVR a tiež prislúchajúce opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR.

Plán uvoľňovania rámcových opatrení, ale aj usmernení od MPSVR a ÚVZ SR

Prekladateľ Plánu uvoľňovania zároveň očakáva, že začiatok fázy uvoľnenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j. je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne, na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností.

Práve preto MPSVR odporúča, aby si poskytovatelia detaily pri dodržaní osobitných minimálnych podmienok upravili v internom predpise. Môže vzniknúť samostatných Plán uvoľňovania opatrení v ZSS alebo aktualizovať napríklad prevádzkový poriadok alebo plán riešenia krízovej situácie (najmä podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov, spôsob a frekvenciu upratovania, postup pri dezinfekcii a jej   frekvenciu,…).

Plán uvoľňovania: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

Relevantné Opatrenie UVZ SR z

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

k návštevám v pobytových zariadeniach:  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf

Opatrenie UVZ SR z 12.5. , ktoré „otvorilo“ rehabilitačné strediská ambulantnou formou (viď bod 3)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS.pdf?fbclid=IwAR10RtdfvoNihxKYJRkfX6x-rWCHKWQtcaIQYBeBwm6mdsvUmwbn30Y7Xhs

Materiály / vzory k usmerneniam

Vzhľadom na to, že MPSVR očakáva, že všetky veci ohľadom uvoľňovania opatrení (návštevy, opúšťanie zariadení, režim ambulantných služieb) budú mať poskytovatelia zapracované vo svojich plánoch, prevádzkových poriadkoch, krízových plánoch a podobne, pripravili sme s kolegami zo SocioFóra, RPSP a FĽP/HRF v tomto kontexte nasledovné návrhy /vzory, ktoré uľahčia poskytovateľom fungovanie:

 1. Plán a režim návštev (vzor – stačí doplniť názov zariadenia, doplniť konkrétne opatrenia vo vašom zariadení, vytlačiť a umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe)
 2. Poučenie GDPR (stačí doplniť názov zariadenia, vytlačiťumiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe)
 3. Čestné prehlásenie pre návštevy zariadeniach sociálnych služieb – v usmernení MPSVR sa nachádza ich návrh evidencie návštev ako príloha (môžete si vybrať, prípadne vytvoriť z nich jeden nový)
 4. Informácia pre prijímateľov, ako podklad pre poučenie dodržiavaní opatrení pri opustení zariadenia sociálnych služieb  – aj v ľahkočitateľnej verzii

Jednotlivé návrhy vám prikladáme vo wordovskej verzii, aby ste s nimi mohli pracovať. Priamo pre fungovanie ambulantných služieb sme zatiaľ návrh nepripravili, ale myslíme si, že Plán a režim návštev môže byť inšpiráciou. V každom prípade, ak by ste mali k tomu otázky, sme k dispozícii konzultovať, alebo pomôcť vytvoriť tiež nejaký vzor.

Veríme, že vám aspoň trochu uľahčia prácu.

Zvyšovanie dôchodkov na rast cien sociálnych služieb nestačí

INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien dnes zverejnil spoločnú publikáciu s názvom Zvyšovanie dôchodkov na rast cien sociálnych služieb nestačí.

V publikácii upozorňujeme, že štandardné zvyšovanie starobných dôchodkov vedie počas života dôchodcu k nižšej dostupnosti sociálnych služieb. Napríklad v období 2015-2018 klesol počet hodín nedotovanej opatrovateľskej služby, ktorú si mohol dôchodca zaplatiť, zo 77 na 70 hodín mesačne.

Príčinou tohto poklesu je rozdielne tempo rastu mzdových nákladov v sociálnych službách a dôchodcovskej inflácie, ktorá je určujúca pre zvyšovanie starobných dôchodkov. Vláda sa však vo svojom programovom vyhlásení zaviazala zvýšiť adresnosť financovania sociálnych služieb a zlepšiť  dostupnosť komunitných služieb.

Chýbajúce zdroje ale nie je možné zabezpečiť štedrejšou valorizáciou dôchodkov, nakoľko dôchodkový systém je už dnes vysoko deficitný. V publikácii konštatujeme nasledovné:

 • Zvyšovanie dostupnosti sociálnych služieb sa musí udiať prostredníctvom adresných dávok určených odkázaným osobám.
 • Rastúce ceny sociálnych služieb budú vytvárať tlak na dodatočné verejné zdroje.
 • Zabezpečenie primeraných sociálnych služieb bude vyžadovať aj vyššiu spoluúčasť občanov.

Všetky tieto opatrenia budú mať dopad na verejné a súkromné financie, preto je potrebné, aby sa o nich začalo intenzívne verejne diskutovať. Publikácia je naším príspevkom do tejto diskusie.

Publikácia tu:

brozura INESS_SOCIA