• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Category Page: Novinky

List pre prezidentku SR Zuzanu Čaputovú

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a TENENET, o. z. zaslali 25. septembra 2019 list prezidentke SR Zuzane Čaputovej, v ktorom občianske organizácie vysvetľujú, prečo je potrebné zvážiť podpis pani prezidentky SR pod novelu zákonu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z.

 

Celé znenie listu aj s vysvetlením nájdete tu:

LIST pre pani prezidentku RODICOVSKY PRISPEVOK

Ideový zámer sociálnej reformy

Menšia expertná skupina ľudí z Výboru SocioFóra s podporou nadácie SOCIA a právnika Maroša Matiaška z Fóra pre ľudské práva predložila 12. septembra 2019 Výboru SocioFóra Ideový zámer reformy sociálnej ochrany.

Výbor SocioFóra dokument schválil a odporučil jeho šírenie pre reprezentatov politických strán zodpovedných za sociálnu oblasť ako príspevok Nezávislej platformy SocioFóra k potrebnej diskusii pred nadchádzajúcimi voľbami do Národnej rady SR na jar 2020.

Dokument je k dispozícii tu:

http://www.socioforum.sk/attachments/article/255/IDEA%20SS%202020%20SF%20final.docx.pdf

Skrátená verzia tu:

http://www.socioforum.sk/attachments/article/255/IDEA%20SS%202020%20SF%20short.pdf

Správa pre Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva.

Počas leta sme nazaháľali. v októbri bude zasadať Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva a Slovensko bude referovať o aký pokrok dosiahlo pri napĺňaní Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

Spojili sme sily a pripravili dve správy. Jednu, inšpirovanú konferenciou o Nezávislom živote, o niektorých vybraných aspektoch sociálnych práv pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pridali sa k nám Fórum pre ľudské práva, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Národna rada občanov so zdravotným postihnutím. upozornili sme na problémy v oblasti inkluzívneho vzdelávania či deinšititcionalizácie, rozvoja komunitných služieb a na nedostatky v antidiskriminačnom zákone.

V druhej správe sme sa sústredili na právo na bývanie. Táto správa bola prirodzeným vyústením spolupráce s Fórom pre ľudské práva a občianskym združením Proti prúdu. V správe upozorňujeme na nedostatok sociálneho bývania a absenciu reálnej podpory na riešenie a predchádzanie bezdomovectvu.

Obidve správy sú v angličitne.

Závery konferencie Duševné zdravie a zmysluplný život

Od schválenia Národného programu duševného zdravia Slovenskej republiky uplynulo 15 rokov. Napriek tomu v spoločnosti stále pretrvávajú neriešené problémy v oblasti duševného zdravia, ktoré sa dotýka celej populácie, pretože skutočne zdraví nie sme bez duševného zdravia.

Pri tejto príležitosti sa v dňoch 5. – 7. septembra 2019 uskutočnila v Bratislave medzinárodná konferencia „Duševné zdravie a zmysluplný život“.

Účastníci konferencie dospeli k nasledovným záverom:

https://bit.ly/2lM9oM8

Anglická verzia tu:

Alternatívna správa pre výbor OSN

V piatok 26. júla bola Výboru OSN pre ľudí so zdravotným postihnutím v Ženeve zaslaná Alternatívna správa.

Sme radi, že sme mohli v spolupráci s organizáciami, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím upozorniť na niektoré dôležité oblasti pri napĺňaní práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Veľkou pomocou nám boli aj podnety z konferencie Nezávislý život – Správne otázky.

Zástupcovia Slovenskej republiky budú na otázky Výboru OSN odpovedať už septembri tohto roku.

Stupavská konferencia – 17.-18.10. 2019

S veľkou radosťou Vám chcem oznámiť, že už dve stretnutia mali členovia prípravného výboru celoslovenského stretnutia – KONFERENCIE  mimovládnych neziskových organizácií,  občianskych iniciatív a aktérov občianskej spoločnosti ktoré s podnázvom Stupavská konferencia, organizujeme na jeseň tohto roka. Zástupca nadácie SOCIA, člena Nezávislej platformy SocioFórum je súčasťou prípravného výboru.

Prípravný výbor dospel k veľkej zhode v otázkach:

Pre koho je stretnutie určené:

  • Pre všetky slovenské MVO, pričom aktívne budeme pozývať:

MVO, ktoré sú členskými organizáciami platforiem zastúpenými v KOMORE MVO v RV SR pre MVO

MVO, ktoré sú členskými organizáciami platforiem bez zastúpenia v KOMORE MVO v RV SR pre MVO

MVO, ktoré nie sú členmi platforiem

Stretnutie bude otvorená aj MVO, ktoré nebudeme poozývať aktívne, ale pre ktoré bude informácia o KONFERENCII verejná

  • Pre relevantné aktívne občianske iniciatívy

Aké sú zásadné ciele stretnutia:

Stretnutie bude venované diskusii o postavení OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI a špeciálne jej inštitucionálnej zložke, mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku, s veľkým dôrazom na aktuálnu situáciu, ale hlavne najbližšiu budúcnosť.

Ide nám:

O stretnutie, vzájomné spoznávanie sa a SOLIDARITU medzi MVO a aktérmi Občianskej spoločnosti

O diskusiu a potvrdenie základných stratégii rozvoja podmienok pre zakladanie a život MVO a aktérov Občianskej spoločnosti

  • Legislatíva občianskeho sektora
  • Finančné mechanizmy podpory občianskeho sektora
  • Dobrovoľníctvo a filantropia a podpora týchto základných pilierov fungovania občianskeho sektora
  • PARTNERSTVO, želaný vzťah medzi aktérmi z rôznych sektorov v našej spoločnsoti 

O diskusiu a potvrdenie základných stratégii pri posilnení postavenia aktívnych občanov, ich inštitúcií v slovenskej spoločnosti

O predstavenie cieľov stanovených partnerom aktívnych občanov, ako aj predstaviteľom verejnej správy a podnikateľov

Aké je naše Očakávanie od stretnutia:

SPRACOVANIE SPOLOČNÉHO VYHLÁSENIA, ktoré:

zadefinuje  požiadavku strategického rozvoja sektora voči štátu

bude adresovať kvalitu vzťahov MVO vs. štát/verejnosť – legitimita sektora

zadefinuje úlohu MVO voči vlastnému prostrediu

ako MOŽNOSŤ:

sformulovanie požiadavok MVO na politické strany k voľbám do NR SR 2020

A tiež miesto a čas stretnutia KONFERENCIE:

Konferencia bude trvať jeden a pol dňa 17 a 18 októbra 2019

Miestom konania  bude Bratislava, Nová Cvernovka