• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by kamila

Návrhy opatrení pre rozvoj životných podmienok pre ľudí so ZP

V Slovenskej republike je rámcovým dokumentom pre implementovanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Národný program rozvoj a životných podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím. Do konca januára bola možnosť zhodnotiť plnenie existujúcich opatrení, ale aj podať návrhy na nový program, ktorý by mal byť v priebehu tohto roka pripravovaný. Viac tu: http://www.socioforum.sk/index.php/aktuality/35-aktuality/268-navrhy-nprzpozp

Pripomienky k rámcovému návrhu Bytovej politiky

V minulom roku zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby pracovnú skupinu, ktorá má ambíciu pripraviť novú Koncepciu bytovej politiky. Aj keď v tejto fáze ministerstvo prizvalo len jedného zástupcu z poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí bez domova, využili možnosť pripomienkovať rámcový návrh. Ministerstvo avizovalo vytvorenie viacerých tematických pracovných skupín vzhľadom na to, že otázka bývania sa

Aké sú sociálne služby? Sú prístupné a flexibilné?

Sociálne služby nie sú podľa ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín regionálne dostupné a ani pre ich individuálne potreby flexibilné. Vláda SR pred rokmi prijala Stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike a následne prijalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú

Dôstojné starnutie na Slovensku

Politici vedia, ako má vyzerať dôstojné starnutie; v praktickom živote sa to však zatiaľ neprejavilo. Napriek tomu, že na Slovensku existuje odborná zhoda o potrebe zlepšenia dlhodobej starostlivosti, doteraz sa nenašla politická vôľa presadiť komplexnú reformu v tejto oblasti. Neziskové organizácie, ktoré sa venujú sociálnej starostlivosti na Slovensku preto spoločne oslovili politikov s otázkou, ako

List pre prezidentku SR Zuzanu Čaputovú

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a TENENET, o. z. zaslali 25. septembra 2019 list prezidentke SR Zuzane Čaputovej, v ktorom občianske organizácie vysvetľujú, prečo je potrebné zvážiť podpis pani prezidentky SR pod novelu zákonu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z.  

Ideový zámer sociálnej reformy

Menšia expertná skupina ľudí z Výboru SocioFóra s podporou nadácie SOCIA a právnika Maroša Matiaška z Fóra pre ľudské práva predložila 12. septembra 2019 Výboru SocioFóra Ideový zámer reformy sociálnej ochrany. Výbor SocioFóra dokument schválil a odporučil jeho šírenie pre reprezentatov politických strán zodpovedných za sociálnu oblasť ako príspevok Nezávislej platformy SocioFóra k potrebnej diskusii pred