• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by maria machajdikova

Integrovaná starostlivosť – večná téma?

O integrovanej dlhodobej sociálno-zdravotnej sa na Slovensku rozprávame už veľmi dlho. Pred voľbami v roku 2020 viacero politických strán si vo svojich volebných programoch dali za cieľ prijatie legislatívneho rámca pre dlhodobú starostlivosť. V súčasnosti sa finalizuje návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v gescii MPSVR SR. Paralelne MZ SR by malo pripravovať návrh zákona o dlhodobej

Výsledky dotazníkového prieskumu medzi účastníkmi konferencie Nezávislý život 2021

Nadácia SOCIA spolu s partnermi, Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR, zrealizovala 4. ročník konferencie Nezávislý život. Hlavná časť panelu sa konala 16. júna 2021. Témou po ťažkom roku pandémie boli plány. Predstavili sme si hlavné plány, ktoré pre Slovensko v najbližších rokoch majú pomôcť vyčerpať

Bytová politika SR do roku 2030

Už od roku 2019 sa pripravuje na ministerstve výstavy nová Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030. Síce nie sme členmi pracovnej skupiny, ale vďaka spolupráci so zástupkyňou občianskeho združenia Proti prúdu sme mali možnosť pripomienkovať materiály a to najmä so zreteľom na prístupnosť a dostupnosť bezbariérového bývania. Je to potrebné, lebo príslušné ministerstvo má

Správa pre Európsky výbor pre sociálne práva

Opäť sme upozornili, že Slovensko len veľmi pomaly postupuje v podpore nezávislého života a to špeciálne pre ľudí, ktorí žijú v inštitúciách. Na konci júna sme spolu s ďalšími organizáciami – Forum for Human Rights (FORUM), Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre a Rada pre poradenstvo v sociálnej práci pripravili komentáre k 11. národnej správe

Informujeme Výbor OSN

V utorok 25. mája sme sa zúčastnili online regionálnych konzultácii Výboru OSN pre osoby so zdravotným postihnutím. K tomuto stretnutiu sme pripravili spolu s partnermi – Fórum pre ľudské práva a Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – krátku informáciu o situácii na Slovensku a niekoľko odporúčaní ako by mohlo Slovensko postupovať. CRPD_konzultácie, máj 2021

Plán uvoľňovania opatrení

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a celospoločenské uvoľňovanie opatrení, ako aj na priame požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a ich príbuzných ako aj samostatných poskytovateľov dňa 14. mája predložil odbor sociálnych služieb MPSVR SR na pripomienkovanie Návrh Plánu uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb. 2. júna 2020 bol Plán uvoľňovania zverejnený na stránkach MPSVR a tiež prislúchajúce opatrenie