• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by maria machajdikova

Kedy otvoriť ambulantné služby

Na začiatku, v dňoch 2.- 4. mája, sme uskutočnili dva rýchle prieskumy medzi poskytovateľmi a medzi prijímateľmi resp. ich blízkymi, kde sme sa pýtali na ich názor na postupné uvoľňovanie podmienok na poskytovanie ambulantných foriem sociálnych služieb, ktorých poskytovanie boli pozastavené opatrením ÚVZ SR. O uskutočnenie týchto prieskumov nás požiadala Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. a

Publikácia O šesť rokov menej.

Sme radi, že sme mohli malou troškou pomôcť vydaniu publikácie, ktorú pripravilo Fórum pre ľudské práva. Publikácia O šesť rokov menej mapuje sociálne determinanty zdravia marginalizovaných rómskych komunít. Na Slovensku sú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít rozhodne najpočetnejšou skupinou obyvateľstva, ktorá má v porovnaní s ostatnými obyvateľmi na Slovensku obmedzený prístup ku kvalitnému životnému prostrediu a verejné

Vyjadrenie nadácie SOCIA k programovému vyhláseniu vlády

Ako prvé musíme konštatovať, že nielen rozsahom textu, ale aj navrhovaných zásadných opatrení ide v oblasti sociálnych služieb za zatiaľ najambicióznejšie PVV. Približne od roku 2002 totiž pripravujeme pred voľbami do národnej rady zhrnutie toho, čo končiaca vláda plánovala, čo sa jej podarilo naplniť a čo sľubujú relevantné politické strany[1]. Váhu si na seba nakladá nová vláda

Podpora pre klientov a zamestnancov služieb

Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v období pandémie COVID – 19 Nasledovné odporúčania pre podporu prijímateľov sociálnych služieb a podporu pracovníkov sme pripravili v spolupráci s Miroslavom Cangárom (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci), Lýdiou Brichtovou (Nezávislá platforma SocioFórum), Marošom Matiaškom (Fórum pre ľudské práva) a Zuzanou Stavrovskou, komisárkou pre osoby

EUROFONDY – sprievodca a podpora pre nezávislý život

Rok 2020 je veľmi dôležitý aj z pohľadu prípravy nového programového obdobia európskych investičných a štrukturálnych fondov. Pre sociálnu oblasť je toto veľmi dôležitý zdroj financií a preto sa dlhodobo zaujímame, kde a ako sú európske peniaze smerované. Pripravili sme dve brožúry, ktoré môžu pomôcť ostatným sa v tomto procese zorientovať. V spolupráci s Miroslavom

Služby v komunite – spolupráca s maďarskou organizáciou

V roku 2017 sme boli oslovení maďarskou organizáciou Združenie pre rozvoj komunít (Közösségfejlesztők Egyesülete), aby sme sa pridali k ich projektu a prispeli svojimi skúsenosti s plánovaním komunitných služieb a prechodom z inštitucionálnej na komunitný starostlivosť. Zdala sa nám to veľmi dobrá príležitosť spoznať sa navzájom a rozšíriť naše skúsenosti z oblasti komunitného plánovania sociálnych