• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by maria machajdikova

Deinšitutcionalizácia a synergia v EŠIF

V poslednom roku spolupracovali naše kolegyne s Úradom vládneho splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti na realizácii Národného projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“ sa realizoval vďaka podpore z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spolu s

Otvorený list predsedovi vlády SR Ing. Petrovi Pellegrinimu o stagnujúcom procese DI

Proces transformácie a deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb stojí – znovu apelujeme na intervenciu Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky Ing. Petrovi Pellegrinimu BRATISLAVA, 19. 7. 2018 Pred rokom sme v otvorenom liste upozornili predsedu Vlády Slovenskej republiky o zdĺhavom riešení procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slovenskej republike. Po uverejnení listu sme boli ubezpečení (tiež

NEZÁVISLÝ ŽIVOT – čo to pre nás znamená, 22.6.2018

Koncom júna sme spolu s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a poslankyňou EP Janou Žitňanskou pripravili konferenciu  Nezávislý život— čo to pre nás znamená. Potešilo nás, že nad konferenciou prebral záštitu J. E. pán Andrej Kiska. Keďže nás osobne nemohol prísť pozdraviť, pripravil pre účastníkov video pozdrav. Inšpiráciou

Ako môžeme dosiahnuť, aby proces sociálnych zmien dostal „zelenú“?

Veľmi radi sme pomohli zorganizovať konferenciu s našimi partnermi z Platformy z Domova domov Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Medzinárodná konferencia sa uskutočnila 20. októbra 2017 v Bratislave.    V štyroch paneloch vystúpili odborníci zo Slovenska, ale aj zahraničia. Deinštitucionalizácia a kvalita v sociálnych službách je leitmotív pracovného života doc. Slavoja Krupu a aj