• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Zvyšovanie dôchodkov na rast cien sociálnych služieb nestačí

V publikácii Zvyšovanie dôchodkov na rast cien sociálnych služieb nestačí upozorňujeme, že štandardné zvyšovanie starobných dôchodkov vedie počas života dôchodcu k nižšej dostupnosti sociálnych služieb.

Odvaha na nové služby

Autormi publikácie sú Soňa Holúbková, Radovan Ďurana prispel dvomi kapitolami. Publikácia nepriamo nadväzuje na predchádzajúcu štúdiu Monitoring štrukturálnych fondov v sociálnej oblasti, v ktorej je analyzovaná ekonomická hodnota minutých zdrojov v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti. Odvaha na nové sociálne služby predstavuje alternatívny pohľad na poskytovanie sociálnych služieb oproti súčasnej štátom financovanej schéme podpory inštitucionálnej starostlivosti. Publikácia popisuje príčiny a dôvody, prečo starostlivosť poskytovaná v rámci prirodzených komunít je nielen hodnotnejšia z pohľadu prijímateľov týchto služieb, ale v konečnom dôsledku aj lacnejšia pre daňového poplatníka.

Čo rúško nezakrylo

Od začiatku marca 2020 sme sledovali vývoj šírenia ochorenia COVID-19. Snažili sme sa podporovať zariadenia sociálnych služieb, aby lepšie zvládali ťažkú situáciu.
V júni sme si celú situáciu spätne s odstupom času vyhodnotili a rozmýšľali sme, že je dôležité pripraviť materiál, ktorý by zmapoval toto obdobie. Chceli sme dať predovšetkým priestor tým, ktorí si prešli týmto náročným obdobím úplne zblízka a denne riešili zložité situácie. Oslovili sme teda niekoľko zariadení sociálnych služieb a aj pracovníkov samosprávy. O ich konkrétnych skúsenostiach sa dočítate v brožúre Čo rúško nezakrylo.

COVID-19

Mimoriadna situácia súvisiaca so šírením choroby COVID-19 výrazne zasiahla všetkých. Spolu s ďalšími organizáciami – Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Fórom pre ľudské práca a Nezávislou platformou SocioFórum sme pripravili viacero materiálov, ktoré mali pomôcť najmä tým, ktorý poskytujú sociálne služby ľuďom so zdravotným postihnutím.

Odporúčanie ohľadom obmedzenia osobnej slobody

Odporúčania pre prípravu krízových plánov zariadení sociálnych služieb

Odporúčania pre podporu prijímateľov sociálnych služieb a podporu pracovníkov sociálnych služieb

Hneď od začiatku sme chceli poskytnúť informácie aj v ľahkočitateľnej forme. Preto sme v spolupráci so spoločnosťou Downovho syndrómu pripravili preklad prvej informácie o COVID-19. Postupne sa nám vynáralo viac potrebných informácii na zdieľanie a tak sme vďaka Lucke Cangárovej (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci) pripravili aj informácie v ľahko čitateľnej o tom, ako zvládnuť spoločne koronavírus, určený najmä ľuďom so zdravotným postihnutím. Okrem informácii vo forme komixu si môžete stiahnuť aj obrázky a pracovať s nimi jednotlivo. A preto, že sa nám to osvedčilo z minulosti, tento materiál sme pripravili aj v češtine a maďarčine.

Koronavírus? To zvládneme – komix SK

Lucia Cangarova easy read COVID-19 – obrázky SK

Koronavirus? To zvládneme – komix CZ

Lucia Cangarova easy read COVID-19 – obrázky CZ

Koronavirus? Menni fog – komix HUN

Lucia Cangárová EASY READ COVID-19 – obrázky HUN

 

PLÁNY, REALITA, SĽUBY 2020
v sociálnej oblasti

Sluby 2020 - obalka

 

 

Býva už dobrým zvykom občianskych organizácií nastaviť politickým stranám zrkadlo, aby aspoň raz za štyri roky mohlo chlapča zvolať to známe „cisár je nahý“, prípadne zhodnotiť, ktoré časti „odevu sa cisárovi podarilo na seba obliecť“.

PLÁNY, REALITA, SĽUBY 2020 je výberom z toho čo nám sľubovali sľubovali  v Programovom vyhlásení vlády SR z roku 2016 a ako sa im tieto plány podarilo realizovať, naplniť. Druhá časť je výberom sľubov z volebných programov politických strán.

 

 

 

Dobrá spoločnosť a sociálne práva

 

 

Od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 1948 je odkaz na prirodzenú ľudskú dôstojnosť bežnou súčasťou úvodných slov medzinárodných dohovorov o ľudských práv. Je to práve hodnota ľudskej dôstojnosti, ktorá podľa medzinárodných dohovorov odôvodňuje sociálne práva. Sociálne práva v spoločnosti zaisťujú zdieľanie minimálnej úrovne ekonomického blahobytu a sociálneho zabezpečenia. Sú to tie práva, ktoré nám majú umožniť žiť život bez vážnych obmedzení, napr. aby sme mali dostatok jedla či pitia, adekvátne bývanie. Čo to ale presne znamená z hľadiska povinností, ktoré má štát voči občanom? Na tieto otázky nájdete odpovede v publikácii DOBRÁ SPOLOČNOSŤ A SOCIÁLNE PRÁVA.

 

Búranie mýtov

Nezávislý život znamená, že všetci ľudia so zdravotným postihnutím majú rovnaké možnosti voľby, kontroly a slobody ako ktorýkoľvek iný občan – doma, v práci či ako členovia komunity. To nevyhnutne neznamená, že ľudia so zdravotným postihnutím „si robia všetko sami“, ale znamená to, že akákoľvek praktická podpora by mala byť poskytovaná na základe ich vlastného výberu a snahy.

Publikácia Búranie mýtov o nezávislom živote sa zaoberá najbežnejšími mylnými predstavami o ľuďoch s postihnutím, o nezávislom živote a osobnej asistencii. Je určená každému, kto by sa chcel dozvedieť viac o nezávislom živote, ako ho vysvetľujú ľudia so zdravotným postihnutím.

 

Sociálna služba podpora samostatného bývania

Publikácia SOCIÁLNA SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA  vznikala postupne. Na spoločných pracovných skupinách sme sa snažili presnejšie vymedziť obsah a cieľ tejto sociálnej služby.

Zároveň sme sa venovali aj praktickým otázkam, ktoré musí riešiť poskytovateľ, objednávateľ aj prijímateľ tejto služby.

 

Právo na bývanie

Právo na bývanie

Predkladaná odborná publikácia Právo na bývanie sa zameriava na problém bývania v Slovenskej republike z dvoch perspektív. Prvá si kladie za cieľ predstaviť právny koncept práva na bývanie, ktoré je v medzinárodnom práve ľudských práv pevne ukotvené.

Druhá perspektíva je situačná v tom zmysle, že sa snaží pomenúvať aktuálnu situáciu na Slovensku.

 

Leták – sociálna služba včasná intervencia

Služba včasnej intervencie – leták

Ako žijú rodiny? Rodina sa teší na narodenie dieťaťa. Dieťa sa však narodí so zdravotnými problémami. Rodičia majú veľa otázok a hľadajú odpovede. Odpoveďou je sociálna služba VČASNÁ INTERVENCIA. V letáku, ktorý sme pripravili, nájdete, čo je služba včasnej intervencie, pre koho je určená, ako postupovať, ak ju potrebujete.

 

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb alebo keď chýba synergia v praxi

Naša kolegyňa spolupracovala na prípadovej štúdii o synegickom efekte v rámci podpory cez štrukturálne fondy, a to konkrétne na prípade podpory deinštitucionalizácie – Deinštitucionalizácia sociálnych služieb alebo keď chýba synergia v praxi. Táto štúdia vznikla v rámci Národného projektu Parnetstvo, ktorý koordinoval Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

V SOCIA sme pripravili aj skrátenú verziu v anglickom jazyku.

 

Leták – základné princípy nezávislého života

Na základe podnetov a diskusií, ktoré začali na konferencii Nezávislý život – čo to pre mňa znamená v júni 2018 sme pripravili plagáta leták o základných princípoch nezávislého života. Obidva sú vo formáte vhodnom na tlač.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podelili o skúsenosti zo svojho života a pripomienkovali tento vznikajúci dokument. Ďakujeme aj Lucke Cangárovej za ilustrácie.

 

Všeobecný komentár k článku 19 Dohovoru

Výbor OSN vydal Všeobecný komentár k článku 19 Dohovoru o práva osôb so zdravotným postihnutím: Žiť nezávisle a byť začlenený do komunity. Považujeme ho za tak zásadný dokument, že sme ho v spolupráci s Radou pre poradenstvo pripravili aj v ľahkočitateľnej verzii. Veľmi jasne hovorí o tom, čo znamená napĺňanie tohto článku pre štáty a pomenúva čo konkrétne znamená, ak človek chce žiť nezávisle a byť začlenený do komunity.

Pre našich priateľov v Česku sme v spolupráci s Quip-om pripravili aj českú verziu ľahkočitateľkého textu. Takto oslavujeme 100. výročie založenia Československa 🙂

V rámci spolupráce s maďarskou organizáciou HACD – Maďarská spoločnosť pre komunitný rozvoj sme pripravili maďarskú verziu.

 

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike

Nadácia SOCIA kladie dôraz na komunitné služby. Posledné roky sa snažíme

podporovať proces deinštitucionalizácie. Pri snahách o zmeny je vždy dôležité poznať situáciu, kde sa nachádzame a čo máme za sebou. Preto sme radi, že sme mohli vydať publikáciu Miroslava Cangára: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike, ktorá takýto komplexný pohľad poskytuje. Skrátenú verziu sme vydali aj v anglickom jazyku.

 

Komunitný plán sociálnych služieb – metodická príručka

Komunitne plánovať sociálne služby ukladá obciam a mestám zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Ide o dobrý nástroj s ktorým ale je potrebné vedieť pracovať a využiť potenciál, ktorý nám môže priniesť.

Komunitné plánovanie ako participatívny proces občanom ponúka príležitosť zapájať sa do veci verejných, komunikovať potreby a očakávania v oblasti sociálnych služieb a života v obci/meste ale aj definovať spolu so samosprávou priority smerujúce k uspokojovaniu potrieb v oblasti sociálnych služieb a smerovaniu k tomu, aby sa dalo povedať, že v našom meste/obci sa ľuďom žije dobre a majú svoje mesto/obec radi. Pre samosprávu je to príležitosť počúvať a využiť potenciál občanov, klientov aj poskytovateľov, laikov aj odborníkov.

Pomôcť mestám/obciam naplniť povinnosť komunitne plánovať, urobiť to poriadne aby to malo veľký úžitok pre samosprávu/úrad a pre občanov môže publikácia: Komunitný plán sociálnych služieb (metodická príručka).

Možnosť zakúpiť si publikáciu je cez tento link:

https://goo.gl/forms/AxVXw9JxGxJRV1U33

Cena jednej metodickej príručky je 15 eur.

 

Praktický sprievodca rôznymi formami pomoci pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím

Uvedomujeme si, že nie je vždy jednoduché vyznať sa v spleti rôznych zákonov a ich paragrafov. Publikácia: Praktický sprievodca rôznymi formami pomoci pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím, by mala svojimi informáciami pomôcť rodičom odpovedať si na rôzne otázky, ktoré súvisia s tým, aké podmienky musí splniť vaše dieťa pri poskytovaní dávok, príspevkov a služieb, kde a koho o ne môžete požiadať, … Dúfame, že sa publikácia stane vašim pomocníkom pri uplatňovaní práv vášho dieťa so zdravotným postihnutím, a to aj pri vybavovaní na príslušných úradoch.

 

Ako určiť cenu sociálnej služby?

Financovanie sociálnych služieb je potrebné upraviť tak, aby v sektore existovali motivácie na inováciu služieb a zvyšovanie ich kvality. Ak použijeme zjednodušujúce prirovnanie, dnes panuje v sektore sociálnych služieb súťaž o najlacnejšiu dovolenku. Pričom víťazom nie je ten, koho zákazník odchádza najspokojnejší, ale ten, kto ho dokázal vrátiť domov za najmenej peňazí.

Takto začína Radovan Ďurana v publikácii: Ako určiť cenu sociálnej služby?

 

Leták – Jednoduchý sprievodca pre seniorov, ktorí potrebujú pomoc

Predstavujeme Vám leták, ktorý je jednoduchým návodom pre seniorov

a ich blízkych, ktorí sú odkázaní na pomoc, alebo už rozmýšľajú, čo bude neskôr. Jednoduchý sprievodca pre seniorov, ktorí potrebujú pomoc

Odporúčame Vám k tomu brožúrku Potrebujem pomoc, čo mám robiť?, ktorú nájdete medzi našimi publikáciami.

 

Monitoring bariérovosti. Život na kolesách s prekážkami

Sme veľmi radi, že môžeme predstaviť publikáciu Monitoring bariérovosti. Život na kolesách s prekážkami. Je rozdelená na tri časti. Spoločným menovateľom všetkých sú bariéry a to, ako sa s nimi vysporiadavame – Slovenská republika, obyvatelia v Lučenci a Roman Vrábel, autor publikácie.

 

Plány. Realita. Sľuby

Brožúra Plány. Realita. Sľuby. je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o fungovanie systému a kvalitu sociálnych služieb. Sociálne služby sú dnes stále rastúcim odvetvím verejných služieb pre obyvateľov. Nejaký druh sociálnej služby dostáva okolo 200 tisíc osôb.

Ponúkame Vám krátky prehľad, čo vláda plánovala v roku 2012, čo sa jej podarilo urobiť v období 2012 – 2016 a čo sľubujú strany na roky 2016 – 2020 v oblasti sociálnych služieb a pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Pridávame aj verziu prístupnú aj pre nevidiacich.

 

Plán účasti a skúsenosti

Plán účasti a skúsenosti je jeden z nástrojov individuálneho plánovania, ktorý zabezpečuje a rozvíja kvalitu a zmysel života pre dospelých ľudí s kombinovaným alebo ťažkým postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb. Za vznikom stoja nórski odborníci Knut Slåtta a Erlend Ellefsen, ktorí sa dlhé roky venujú práci s ľuďmi s kombinovaným postihnutím. Miroslav Cangár doplnil nórsku metodiku o analýzu individuálneho plánu z pohľadu slovenskej legislatívy.

 

Leták: Desatoro pre výber zariadenia pre seniorov

Leták: Desatoro pre výber zariadenia pre seniorov Čo ďalej, keď to už v domácej starostlivosti o blízkych nejde? Kladiete si otázky ako môžete vybrať dobré zariadenie pre seniorov – nový domov pre svojich rodičov/starých rodičov? Veríme, že aj tento leták Vám pomôže informovať sa na dôležité veci, aby ste mohli urobiť dobré rozhodnutie, ktoré zariadenie je pre Vašich blízkych to najlepšie.

 

Potrebujem pomoc, čo mám robiť?

V týchto dňoch (10/2015) sme aktualizovali a doplnili brožúru: Potrebujem pomoc, čo mám robiť?
Brožúra ponúka niekoľko dobrých rád pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím ako postupovať podľa zákona (prevažne o sociálnych službách). Údaje v brožúre sú aktualizované k októbru 2015.

 

Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti

Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti

V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmov, presný popis postupu, ale aj praktické rady a upozornenia. V prílohe sa nachádzajú aj návrhy na formálne žiadosti.

 

Publikácia o projektoch

Publikácia o projektoch a dobrých príkladov z projektov realizovaných v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, v oblasti Rozvoj služieb v sociálnej oblasti v rokoch 2013 – 2015.

 

Blokový grant/Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku

Blokový grant/Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku.

Publikácia o podporených projektoch v rámci Blokového grantu vo Fonde pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku. Projekty sa realizovali v období rokov 2008 – 2010.

 

More je z kvapiek

More je z kvapiek, príklady dobrej praxe sociálnej práce v obci.

Publikácia obsahuje skutočné príbehy riešenia sociálnych problémov, ktoré svojou prácou napísalo 13 sociálnych pracovníčok v konkrétnych slovenských obciach. Príbehy sa dotýkajú okolo stovky ľudí, ktorým bola poskytnutá účinná pomoc. Publikácia bola vydaná v roku 2007.

 

Deinštitucionalizácia a komunitné služby – zisky a náklady

Deinštitucionalizácia a komunitné služby – zisky a náklady Skrátené zhrnutie európskej štúdie je v slovenčine (2009). V plnom znení ide o najobsiahlejšiu štúdiu svojho druhu. Cieľom bolo zozbierať dostupné informácie o počte ľudí so zdravotným znevýhodnením, žijúcich v inštitucionálnej starostlivosti v 28 európskych krajinách a identifikovať úspešné stratégie náhrady inštitucionálnej starostlivosti komunitnou, s dôrazom na ekonomické otázky spojené s týmto prechodom.

 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb (2004)

Mini príručka pre Komunitné plánovanie sociálnych služieb (2004)

Komunitné plánovanie nám dá odpoveď na otázku ako veľa a aké sociálne služby treba vytvoriť, ako by mali byť v území rozmiestnené a aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme k dispozícii. Sú to veľmi dôležité odpovede, pretože v nich je okrem iného skrytá aj odpoveď na otázku, koľko nových pracovných miest a kde sa vytvorí.