• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • socia@socia.sk

Category Page: Novinky

Spolupracujeme

SPOLUPRACUJME – ZEFEKTÍVNENIE SPOLUPRÁCE VEREJNEJ SPRÁVY A MNO, POSKYTOVATEĽOV A PRÍJEMCOV VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV.

INFORMÁCIA O ZAHÁJENÍ NÁRODNÉHO PROJEKTU

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR začal realizovať národný projekt „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií“. Projekt sa realizuje od marca 2014 do konca roku 2015.

Cieľom projektu je vytvoriť objektívny a transparentný systém akreditácie mimovládnych neziskových organizácií a zabezpečiť tak vyššiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO, ako aj zlepšenie predpokladov pre efektívny manažment verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov.

Výstupom projektu bude nový systém akreditácie MNO v elektronickej podobe, využívajúci dátové informačné systémy dostupné v registroch a v iných databázach verejnej správy, pričom by mal byť publikovaný ako Open Data.Verejná správa a MNO budú schopné efektívne využívať tento systém vo svojej praxi, ako na účely klasifikácie žiadateľov o verejné prostriedky z hľadiska ich transparentnosti a výkonnosti, tak aj na iné účely, napr. informačné, rešeršné, kontrolné, sumarizačné, či pre celkový prehľad o prijímateľoch verejných zdrojov.

Aktivity a výstupy projektu budú slúžiť zástupcom mimovládnych neziskových organizácií, grantových nadácií a zástupcom verejnej správy. Pritom mimovládne neziskové organizácie, ktoré nebudú využívať alebo nebudú chcieť využívať na svoju činnosť verejné zdroje, nebudú negatívne ovplyvnené existenciou systému.

Keďže ide o otvorený a participatívny projekt, vyzývame Vás, aby ste sa v prípade Vášho záujmu do projektu aktívne zapojili prostredníctvom početných pracovných workshopov, školení a konzultácií priebežne počas celého projektu vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Pre účely informovanosti a zabezpečenie ďalšej komunikácie medzi cieľovými skupinami bude k projektu vytvorená samostatná web stránka, priebežné informácie je však možné nájsť aj na stránke Úradu splnomocnenca (http://www.tretisektor.gov.sk/).

Úrad splnomocnenca usiluje pri realizácii projektu o naplnenie princípov partnerstva, preto projekt realizuje v spolupráci s kľúčovými organizáciami, ktoré plnia podporné a infraštruktúrne funkcie pre občiansku spoločnosť a neziskový sektor – Centrum pre filantropiu, n.o., SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Partners for Democratic Change Slovakia, o.z. a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (www.esf.gov.sk).

Viac informácií o projekte a možnostiach zapojenia sa do jednotlivých aktivít na: jana.kuzmova@minv.sk, 02 / 509 44 988 alebo tu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk

Výročná správa 2013

Tu nájdete aktuálnu výročnu správu nadácie SOCIA za rok 2013

Výročná správa 2013

Zrkadlenia

„Dnes už nestačí deťom čítať rozprávky. Treba vedieť pracovať s kalkulačkou, počítačom, skype-om, e-mailom, nepostrádateľným mobilom, písať SMS-ky, fotografovať, skenovať, pripájať sa k sociálnym sieťam, držať krok s vývojom,“ hovorí Justína Mundierová, stará mama.

„Neviem prečo sa starí rodičia volajú starí. Odkedy som na svete, pripadajú mi stále rovnakí,“ hovorí Katka Behulová, 13 rokov.

V týchto dňoch sa už na pulty dostáva knižka ZRKADLENIA, ktorá je výberom z prác detí a starých rodičov. Obsahuje úprimné vyznania detí o ich starých rodičov a láskavé slová starých rodičov o ich vnúčatách. V dnešných  časoch, keď sa hovorí o kríze rodiny a o stratenej úcte k starším
ľuďom je táto útla knižočka pozitívnym dôkazom, že to tak nie je.

Autormi ilustrácii sú žiaci zo ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave z triedy Jany Kianičkovej Godálovej, zástupcovia troch generácií. Ilustrácie boli vytvorené technikou linorytu, čím vznikla zaujímavá jednotiaca linka k rozmanitým textom. Krstnou mamou tejto milej knižky sa stala Oľga Feldeková.

Knižka je k dispozícii v predajniach Panta Rhei za symbolickú cenu 4,98 €. Celý výnos z predaja je určený na podporu fondu Lienka pomoci na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov.

Literárnou súťažou a vydaním knižky nadácia SOCIA podporila svoju iniciatívu na zavedenie Dňa starých rodičov (2. októbrová nedeľa).

LIENKAkniha-obalka

 Fotogaléria

15 (800×533)_75598
14 (800×533)_45603
13 (800×533)_39288
12 (800×533)_78622
11 (800×533)_98277
10 (800×533)_73063
07 (800×533)_96072
06 (800×533)_66031
05 (800×533)_81564
04 (800×533)_98923
01 (800×533)_78565
01 (800×533)_78565