• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

V spolupráci s ALTERNATÍVA - Centrom nezávislého života v Lučenci sme realizovali pilotný projekt Tranzitný program "Zo školy do života". Ako sme pracovali s mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím alebo aj zo sociálne znevýhodneného prostredia nájdete v tejto metodike. Ak by ste o programe chceli vedieť viac, budeme radi, ak sa nám ozvete. 

Metodika tranzitného programu. 

V spolupráci s Marošom Matiaškom a Luciou Cangárovou (RPSP) sme pripravili súbor vzorov zmlúv pre poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí chcú byť transparentní a zrozumiteľní.  Tieto návrhy zmlúv, napĺňajú kritérium zrozumiteľnosti a obsahujú všetky nutné náležitosti podľa zákona o sociálnych službách. Pripravili sme aj súbor zmlúv v ľahko čitateľnom jazyku, ktoré sú podľa nás štandardom kvalitného poskytovateľa sociálnych služieb.

ZROZUMITELNA ZMLUVA (kompletný materiál s úvodom a manuálom na prácu s ľahkočitateľnými verziami)

Návrhy zmlúv – na stiahnutie (vo formáte .docx) vo verziách pre rôzne druhy služieb:

zrozumiteľné zmluvy

Zmluvy v ľahko čitateľnom jazyku (vo formáte .pdf) vo verziách pre rôzne druhy sociálnych služieb, mužov a ženy:

zrozumiteľné zmluvy EASY READ

V rámci projektu Dizajn pre všetkých architektky z CEDA FAD STU pripravili publikáciu HODNOTENIE BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI BUDOV NA SLOVENSKU Z HĽADISKA UNIVERZÁLNEHO NAVRHOVANIA.

Chceme v nej poukázať na niektoré príklady z praxe v súvislosti s bezbariérovosťou. Popisujeme základné požiadavky na bezbariérovú prístupnosť a na kladných a záporných príkladoch ukazujeme ako boli po roku 2010 zohľadnené požiadavky Dohovoru a Vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Situation Analysis SVK ISBN V4_Good practice report SVK_final ISBN

Zapojili sme sa do spoločného projektu s maďarskými a českými kolegami - Design for All, alebo po slovensky Dizajn pre všetkých.

Ako prvé sme zmapovali našu legislatívu - PRÍSTUPNOSŤ NA SLOVENSKU. Situačná analýza. Nová stavebná legislatíva na Slovensku je práve v procese schvaľovania v Národnej rade SR. Preto v správe nájdete aj naše pripomienky, ktoré sme k návrhu podávali v rámci medzirezortného pripomienkového konanie. Ak nový zákon podpíše pani prezidentka, malo by sa začať aj s vypracovávaním nových vyhlášok.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo pripraviť tretí zo všeobecných komentárov Výboru OSN k jednotlivým článkom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v ľahkočitateľnej forme. V spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, konkrétne Luciou Cangárovou, sme sme predstavili komentár k článku 19 a 24.

Easy read PRISTUPNOST

Publikácia PRÁVO NA VZDELÁVANIE je ďalšou v rade ľahkočitateľných verzií všeobecných komentárov Výboru OSN pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorú sme pripravili v spolupráci s Luciou Cangárovou. Ide o všeobecný komentár k článku 24 o inkluzívnom vzdelávaní.

INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien pripravili v roku 2020 spoločnú publikáciu s názvom Zvyšovanie dôchodkov na rast cien sociálnych služieb nestačí.

V publikácii konštatujeme nasledovné, že zvyšovanie dostupnosti sociálnych služieb sa musí udiať prostredníctvom adresných dávok určených odkázaným osobám. Rastúce ceny sociálnych služieb budú vytvárať tlak na dodatočné verejné zdroje. Zabezpečenie primeraných sociálnych služieb bude vyžadovať aj vyššiu spoluúčasť občanov.

Nezávislý život znamená, že všetci ľudia so zdravotným postihnutím majú rovnaké možnosti voľby, kontroly a slobody ako ktorýkoľvek iný občan – doma, v práci či ako členovia komunity. To nevyhnutne neznamená, že ľudia so zdravotným postihnutím „si robia všetko sami“, ale znamená to, že akákoľvek praktická podpora by mala byť poskytovaná na základe ich vlastného výberu a snahy.

Publikácia Búranie mýtov o nezávislom živote sa zaoberá najbežnejšími mylnými predstavami o ľuďoch s postihnutím, o nezávislom živote a osobnej asistencii. Je určená každému, kto by sa chcel dozvedieť viac o nezávislom živote, ako ho vysvetľujú ľudia so zdravotným postihnutím.

Publikácia SOCIÁLNA SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA  vznikala
postupne. Na spoločných pracovných skupinách sme sa snažili presnejšie
vymedziť obsah a cieľ tejto sociálnej služby.

Zároveň sme sa venovali aj
praktickým otázkam, ktoré musí riešiť poskytovateľ, objednávateľ aj
prijímateľ tejto služby.

Predkladaná odborná publikácia Právo na bývanie sa zameriava na problém bývania v Slovenskej republike z dvoch perspektív. Prvá si kladie za cieľ predstaviť právny koncept práva na bývanie, ktoré je v medzinárodnom práve ľudských práv pevne ukotvené.

Druhá perspektíva je situačná v tom zmysle, že sa snaží pomenúvať aktuálnu situáciu na Slovensku.

Ako žijú rodiny? Rodina sa teší na narodenie dieťaťa. Dieťa sa však narodí so zdravotnými problémami. Rodičia majú veľa otázok a hľadajú odpovede. Odpoveďou je sociálna služba VČASNÁ INTERVENCIA. V letáku, ktorý sme pripravili, nájdete, čo je služba včasnej intervencie, pre koho je určená, ako postupovať, ak ju potrebujete.

Naša kolegyňa spolupracovala na prípadovej štúdii o synegickom efekte v rámci podpory cez štrukturálne fondy, a to konkrétne na prípade podpory deinštitucionalizácie - Deinštitucionalizácia sociálnych služieb alebo keď chýba synergia v praxi. Táto štúdia vznikla v rámci Národného projektu Parnetstvo, ktorý koordinoval Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

V SOCIA sme pripravili aj skrátenú verziu v anglickom jazyku.

Na základe podnetov a diskusií, ktoré začali na konferencii Nezávislý život - čo to pre mňa znamená v júni 2018 sme pripravili plagát a leták o základných princípoch nezávislého života. Obidva sú vo formáte vhodnom na tlač.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podelili o skúsenosti zo svojho života a pripomienkovali tento vznikajúci dokument. Ďakujeme aj Lucke Cangárovej za ilustrácie.

Výbor OSN vydal Všeobecný komentár k článku 19 Dohovoru o práva osôb so zdravotným postihnutím: Žiť nezávisle a byť začlenený do komunity. Považujeme ho za tak zásadný dokument, že sme ho v spolupráci s Radou pre poradenstvo pripravili aj v ľahkočitateľnej verzii. Veľmi jasne hovorí o tom, čo znamená napĺňanie tohto článku pre štáty a pomenúva čo konkrétne znamená, ak človek chce žiť nezávisle a byť začlenený do komunity.

Pre našich priateľov v Česku sme v spolupráci s Quip-om pripravili aj českú verziu ľahkočitateľkého textu. Takto oslavujeme 100. výročie založenia Československa 🙂

Nadácia SOCIA kladie dôraz na komunitné služby. Posledné roky sa snažíme podporovať proces deinštitucionalizácie. Pri snahách o zmeny je vždy dôležité poznať situáciu, kde sa nachádzame a čo máme za sebou. Preto sme radi, že sme mohli vydať publikáciu Miroslava Cangára: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike, ktorá takýto komplexný pohľad poskytuje. Skrátenú verziu sme vydali aj v anglickom jazyku.

Komunitne plánovať sociálne služby ukladá obciam a mestám zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Ide o dobrý nástroj s ktorým ale je potrebné vedieť pracovať a využiť potenciál, ktorý nám môže priniesť.
Komunitné plánovanie ako participatívny proces občanom ponúka príležitosť zapájať sa do veci verejných, komunikovať potreby a očakávania v oblasti sociálnych služieb a života v obci/meste ale aj definovať spolu so samosprávou priority smerujúce k uspokojovaniu potrieb v oblasti sociálnych služieb a smerovaniu k tomu, aby sa dalo povedať, že v našom meste/obci sa ľuďom žije dobre a majú svoje mesto/obec radi. Pre samosprávu je to príležitosť počúvať a využiť potenciál občanov, klientov aj poskytovateľov, laikov aj odborníkov. Nech sa páči Komunitné plánovanie sociálnych služieb, metodická príručka

Uvedomujeme si, že nie je vždy jednoduché vyznať sa v spleti rôznych zákonov a ich paragrafov. Publikácia: Praktický sprievodca rôznymi formami pomoci pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím, by mala svojimi informáciami pomôcť rodičom odpovedať si na rôzne otázky, ktoré súvisia s tým, aké podmienky musí splniť vaše dieťa pri poskytovaní dávok, príspevkov a služieb, kde a koho o ne môžete požiadať, ... Dúfame, že sa publikácia stane vašim pomocníkom pri uplatňovaní práv vášho dieťa so zdravotným postihnutím, a to aj pri vybavovaní na príslušných úradoch.

Financovanie sociálnych služieb je potrebné upraviť tak, aby v sektore existovali motivácie na inováciu služieb a zvyšovanie ich kvality. Ak použijeme zjednodušujúce prirovnanie, dnes panuje v sektore sociálnych služieb súťaž o najlacnejšiu dovolenku. Pričom víťazom nie je ten, koho zákazník odchádza najspokojnejší, ale ten, kto ho dokázal vrátiť domov za najmenej peňazí.

Takto začína Radovan Ďurana v publikácii: Ako určiť cenu sociálnej služby?

Predstavujeme Vám leták, ktorý je jednoduchým návodom pre seniorov
a ich blízkych, ktorí sú odkázaní na pomoc, alebo už rozmýšľajú, čo
bude neskôr. Jednoduchý sprievodca pre seniorov, ktorí potrebujú pomoc

Odporúčame Vám k tomu brožúrku Potrebujem pomoc, čo mám robiť?, ktorú nájdete medzi našimi publikáciami.

Sme veľmi radi, že môžeme predstaviť publikáciu Monitoring bariérovosti. Život na kolesách s prekážkami. Je rozdelená na tri časti. Spoločným menovateľom všetkých sú bariéry a to, ako sa s nimi vysporiadavame – Slovenská republika, obyvatelia v Lučenci a Roman Vrábel, autor publikácie.

Brožúra Plány. Realita. Sľuby. je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o fungovanie systému a kvalitu sociálnych služieb. Sociálne služby sú dnes stále rastúcim odvetvím verejných služieb pre obyvateľov. Nejaký druh sociálnej služby dostáva okolo 200 tisíc osôb.

Ponúkame Vám krátky prehľad, čo vláda plánovala v roku 2012, čo sa jej podarilo urobiť v období 2012 - 2016 a čo sľubujú strany na roky 2016 - 2020 v oblasti sociálnych služieb a pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Pridávame aj verziu prístupnú aj pre nevidiacich.

V týchto dňoch (10/2015) sme aktualizovali a doplnili brožúru: Potrebujem pomoc, čo mám robiť?
Brožúra ponúka niekoľko dobrých rád pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím ako postupovať podľa zákona (prevažne o sociálnych službách). Údaje v brožúre sú aktualizované k októbru 2015.

Plán účasti a skúsenosti je jeden z nástrojov individuálneho plánovania, ktorý zabezpečuje a rozvíja kvalitu a zmysel života pre dospelých ľudí s kombinovaným alebo ťažkým postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb. Za vznikom stoja nórski odborníci Knut Slåtta a Erlend Ellefsen, ktorí sa dlhé roky venujú práci s ľuďmi s kombinovaným postihnutím. Miroslav Cangár doplnil nórsku metodiku o analýzu individuálneho plánu z pohľadu slovenskej legislatívy.

Leták: Desatoro pre výber zariadenia pre seniorov Čo ďalej, keď to už v domácej starostlivosti o blízkych nejde? Kladiete si otázky ako môžete vybrať dobré zariadenie pre seniorov – nový domov pre svojich rodičov/starých rodičov? Veríme, že aj tento leták Vám pomôže informovať sa na dôležité veci, aby ste mohli urobiť dobré rozhodnutie, ktoré zariadenie je pre Vašich blízkych to najlepšie.  

Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti

V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmov, presný popis postupu, ale aj praktické rady a upozornenia. V prílohe sa nachádzajú aj návrhy na formálne žiadosti.

Publikácia o projektoch a dobrých príkladov z projektov realizovaných v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, v oblasti Rozvoj služieb v sociálnej oblasti v rokoch 2013 - 2015.

Blokový grant/Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku.

Publikácia o podporených projektoch v rámci Blokového grantu vo Fonde pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku. Projekty sa realizovali v období rokov 2008 - 2010.

More je z kvapiek, príklady dobrej praxe sociálnej práce v obci.

Publikácia obsahuje skutočné príbehy riešenia sociálnych problémov, ktoré svojou prácou napísalo 13 sociálnych pracovníčok v konkrétnych slovenských obciach. Príbehy sa dotýkajú okolo stovky ľudí, ktorým bola poskytnutá účinná pomoc. Publikácia bola vydaná v roku 2007.

Deinštitucionalizácia a komunitné služby – zisky a náklady

Skrátené zhrnutie európskej štúdie je v slovenčine (2009). V plnom znení ide o najobsiahlejšiu štúdiu svojho druhu. Cieľom bolo zozbierať dostupné informácie o počte ľudí so zdravotným znevýhodnením, žijúcich v inštitucionálnej starostlivosti v 28 európskych krajinách a identifikovať úspešné stratégie náhrady inštitucionálnej starostlivosti komunitnou, s dôrazom na ekonomické otázky spojené s týmto prechodom.

Mini príručka pre Komunitné plánovanie sociálnych služieb (2004)

Komunitné plánovanie nám dá odpoveď na otázku ako veľa a aké sociálne služby treba vytvoriť, ako by mali byť v území rozmiestnené a aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme k dispozícii. Sú to veľmi dôležité odpovede, pretože v nich je okrem iného skrytá aj odpoveď na otázku, koľko nových pracovných miest a kde sa vytvorí.